МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУТСОРСИНГ ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ

  • С. О. Мащенко ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»
  • Н. В. Захарченко ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»
  • О. М. Вертелецька ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»
Ключові слова: аутсорсинг, аутсорсингові послуги, фінансовий аутсорсинг, ринок аутсорсингових послуг, світовий ринок

Анотація

У статті проаналізовані основні види аутсорсингу, зазначено, що на сучасному етапі більшість компаній приділяють увагу ІТ-аутсорсингу та аутсорсингу бізнес- проектів. Досліджено динаміку розвитку світового ринку аутсорсингових послгу. Визначено, що починаючи з 2000-х років ринок аутсорсингових послуг мав тенденцію до збільшення. Однак починаючи з 2014 року спострігається незначне їх зниження. Виокремлені провідні країни, які спеціалізуються на аутсорсингових операціях, а саме США, Канада, Перу, Мексика, Франція, Великобританія та Індія. Розглянутий фінансовий аутсоринг та виокремлені основні його види. Проаналізована динаміка розвитку фінансовго аутсорингу та виявлено, що починаючи з 2014 року спостерігається незначне його скорочення. Зроблений висновок, що це пов’язано з закінченням терміну великих аутсориснових контрактів в провідних країнах-аутсорсерах. На ринку фінансового аутсорсингу виокремлено два основні сегменти – економічний регіон Америка та економічний регіон Європа. Виявлено, що в цих двох сегментах динаміка змін витрат на фінансовий аутсорсинг має тенденцію. До збільшення. Визначено, що це пов’язано з появою нових країн, які починають долучатися до сфер фінансового аутсорсингу та надання фінансових аутсорсингових послуг. Проаналізовано ринок аутсорсингових послуг в Україні та виявлено, що сфера фінансового аутсорсингу не є поширеною та потребує розвитку на території нашої країни.

Посилання

Нагорна О. В. Особливості використання аутсорсингу: міжнародний досвід та вітчизняна практика/ О. В. Нагорна// Кримський економічний вісник.– 2013.– Ч.2.– С.29-32.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/ 2010/3483

Сівачова О. Міжнародний аутсорсинг як виклик для світової торгової системи / О. Сівачова, К. Карпова // Міжнародна економічна політика. – 2007. – No 1(6) – С.138- 168 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://iepjournal.com/journals/6/2007_06_ Sivachova.pdf

Кулиняк І. Я. Тенденції розвитку світового ринку аутсорсингу / І. Я. Кулиняк, О. І. Глянцева // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – С. 259-264. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24

Маленко О. Б. Роль аутсорсингу в міжнародному бізнесі [Електронний ресурс] / О. Б. Маленко // Сучасні питання економіки і права. – 2012. – Вип. 2. – С. 56-59. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spep_2012_2_10

Красношапка В. В., Трохимець І. І. Аутсорсинг та його застосування на підприємствах України // Ефективна економіка. – 2015. – No 5. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4097

Ковальчук Г. В. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/6_NITSB_2010/Economics/59530.doc.htm

Мінченко О. Україна вперше потрапила в ТОП-25 найпривабливіших країн світу в сфері аутсорсингу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://watcher.com.ua/2016/01/13/ ukrayina-vpershe-potrapyla-v-top-25- naypryvablyvishyhkrayin-svitu-v-sferi-autsorsynhu/

Владимирова И.Г. Класификация стратегий развития автомобыльных компаний в современном мире и перспективы отечественного агропрома / И.Г. Владимирова // Менеджмент в России и за рубежем. - 2015. - No1. - С. 17-27.

Заводовська, І. І. Передумови та перспективи розвитку сучасного бізнесу на основі аутсорсінгу [Текст] / І. І. Заводовська // Культура народов Причерноморья. – 2006. – No80. – С. 43-45

Outsourcing – Global market size, 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.statista.com.

Gartner's 30 Leading Locations for Offshore Services [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gartner.com/doc/2667522/gartners--leadinglocations-offshore;

Clements, S., Donelan M, Achieving High Performance Through Finance Business Process Outsourcing / S. Clements, M. Donelan, England: John Wiley & Sons Ltd., 2004. - 314 p.

Лепихина С.Н. Роль аутсорсинга в мировой экономике / С.Н. Лепихина // Вестник Томского государственного университета. - 2007. - No 300 (II). - С. 49– 53.

Кошкарьова Є. Л. Сучасні тенденції світового ринку ІТ-аутсорсингу / Є. Л. Кошкарьова // Вісник Харківського національного університету імені Каразіна. – 2016. - Вип. 91. - С.153-160.

Україна на першому місці в Європі з IT-аутсорсингу [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.eduget.com/news/ukraina_na_pershomu_misci_v_ievropi_z_itautsorsingu-1345

The Global ISG Outsourcing Index 2018 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://isg-one.com/docs/default-source/default-document-library/2q18-global- isgindex.pdf?s fvrsn=6b4cf331_2

Nahorna O. V. (2013). Osoblyvosti vykorystannya aut·sorsynhu: mizhnarodnyy dosvid ta vitchyznyana praktyka [Features of using outsourcing: international experience and domestic practice]. Krymskyy ekonomichnyy visnyk – Crimean Economic Journal, 2. Retrieved from: http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/ 2010/3483 [in Ukrainian].

Sivachova O., Karpova K. (2007). Mizhnarodnyy autsorsynh yak vyklyk dlya svitovoyi torhovoyi systemy [International outsourcing as a challenge for the world trading system]. Mizhnarodna ekonomichna polityka – International Economic Policy, 1(6). Retrieved from: http://iepjournal.com/journals/6/2007_06_ Sivachova.pdf [in Ukrainian].

Kulynyak I. Ya., Hlyantseva O. I. (2014). Tendentsiyi rozvytku svitovoho rynku autsorsynhu [Trends in the development of the global outsourcing market]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 24.2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24 [in Ukrainian].

Malenko O. B. (2012). Rol autsorsynhu v mizhnarodnomu biznesi [The role of outsourcing in international business]. Suchasni pytannya ekonomiky i prava – Modern issues of economics and law, 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spep_2012_2_10 [in Ukrainian].

Krasnoshapka V. V., Trokhymets I. I. (2015). Autsorsynh ta yoho zastosuvannya na pidpryyemstvakh Ukrayiny [Outsourcing and its application at the enterprises of Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 5. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4097 [in Ukrainian].

Kovalchuk H. V . (2010). Autsorsynh yak instrument pidvyshchennya konkurentospromozhnosti vitchyznyanykh pidpryyemstv v suchasnykh umovakh hospodaryuvannya [Outsourcing as a tool for increasing the competitiveness of domestic enterprises in modern economic conditions]. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/6_NITSB_2010/Economics/59530.doc.htm [in Ukrainian].

Minchenko O. (2016). Ukrayina vpershe potrapyla v TOP-25 naypryvablyvishykh krayin svitu v sferi aut·sorsynhu [Ukraine first hit the top 25 most outsourcing countries in the field of outsourcing]. Retrieved from: http://watcher.com.ua/2016/01/13/ ukrayina- vpershe-potrapyla-v-top-25-naypryvablyvishyhkrayin-svitu-v-sferi-autsorsynhu/ [in Ukrainian].

Vladymyrova Y. H. (2015). Klasyfykatsyya stratehyy razvytyya avtomobylʹnykh kompanyy v sovremennom myre y perspektyvy otechestvennoho ahroproma [Classification of strategies for the development of automobile companies in the modern world and perspectives of the domestic agro-industry]. Menedzhment v Rossyy y za rubezhem - Management in Russia and abroad, 1, 17-27 [in Russian].

Zavodovsʹka, I. I. (2006). Peredumovy ta perspektyvy rozvytku suchasnoho biznesu na osnovi autsorsinhu [Background and Prospects for Development of Modern Business Based on Outsourcing]. Kultura narodov Prychernomorya – Culture of the Black Sea Peoples, 80, 43-45 [in Ukrainian].

(2016). Outsourcing – Global market size. Retrieved from: http://www.statista.com.

(n.d.). Gartner's 30 Leading Locations for Offshore Service. Retrieved from: https://www.gartner.com/doc/2667522/gartners--leadinglocations-offshore;

Clements, S., Donelan M, (2004). Achieving High Performance Through Finance Business Process Outsourcing.

Lepykhyna S. N. (2007). Rol autsorsynha v myrovoy ekonomyke [The role of outsourcing in the global economy]. Vestnyk Tomskoho hosudarstvennoho unyversyteta - Bulletin of the Tomsk State University, 300 (II), 49– 53 [in Russian].

Koshkarʹova Ye. L. (2016). Suchasni tendentsiyi svitovoho rynku IT-aut·sorsynhu [Modern tendencies of the global IT outsourcing market]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Karazina – Bulletin of the Kharkiv National University named after Karazin, 91, 153-160 [in Ukrainian].

(n.d.). Ukrayina na pershomu mistsi v Yevropi z IT-aut·sorsynhu [Ukraine in the first place in Europe with IT outsourcing]. Retrieved from: https://www.eduget.com/news/ukraina _na_pershomu_misci_v_ievropi_z_itautsors ingu-1345

(2018). The Global ISG Outsourcing Index 2018. Retrieved from: https://isg- one.com/docs/default-source/default-document-library/2q18-global-isgindex.pdf?s fvrsn=6b4cf331_2

Переглядів статті: 94
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Мащенко, С. О., Захарченко, Н. В., & Вертелецька, О. М. (2019). МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУТСОРСИНГ ТА СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ. Економічний простір, (141), 100-112. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/10
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ