ІНСТРУМЕНТИ ПРОСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕКСПОРТУ НА РИНКИ АЗІЙСЬКИХ КРАЇН

  • О. В. Генералов Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: інструменти просування, експорт, країни Азії, Україна, ЗЕД

Анотація

Стаття присвячена аналізу інструментів просування українського експорту на ринки азійських країн. Встановлено, що до основних принципів, які повинні бути враховані при побудові системи просування товарів на ринок, належать: принцип системного підходу, оптимальності, безперервності, варіантності, достатності інформації, верифікованості, ефективності. Інструменти просування вітчизняного експорту: міжнародна реклама (international advertising), зв'язки з громадськістю (public relations), комунікації в прямому маркетингу (direct marketing), стимулювання продажів (sales promotion), цифровий маркетинг (digital marketing), комунікації в процесі особистих (персональних) продажів, міжнародні виставки і ярмарки. Проаналізовано інструменти цифрового маркетингу: створення сайту, SEO-оптимізація, банерна реклама, контекстна реклама, вірусний маркетинг та використання соціальних мереж. Виявлено, основні макро- та мікроекономічними проблемм кераїн Азії: виділення недостатніх ресурсів при виході на азійські ринки, неправильна форма ведення бізнесу, небажання пристосувати свої продукти під попит споживачів країн Азії, орієнтація на країни Азії як на єдиний ринок. У той же час до чинників, що стримують розвиток експорту для України відносяться: складне фінансове становище більшості підприємств; посилення конкуренції далекого та близького зарубіжжя; адміністративні бар'єри й обмеження. Автори обґрунтовують заходи просування вітчизняних товарів на ринки Азії: удосконалення прямих заходів і методів підтримки експортерів, створення нових фінансових продуктів, створення і зміцнення зв'язків з урахуванням державної підтримки між суб'єктами малого і середнього підприємництва, збільшення обсягів фінансування експортних операцій, створення умов для спрощення доступу українських експортерів до недорогих фінансових продуктів, удосконалення системи виявлення та усунення торговельних й адміністративних бар'єрів і обмежень, створення ефективних інструментів підтримки експортерів на ринках Азії з метою задоволення реальних потреб українських експортерів.

Посилання

Participation of developing economies in world [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/WTO_Chapter_06_e.pdf

Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового / Ф. Котлер, Г. Катарджая, Ї. Сетьяван. – Донецьк : КМ-БУКС, 2018. – 208 с.

Баскакова М.Ю. Управління вибором стратегії просування нової продукції на ринок / М.Ю. Баскакова // Проблеми науки. – 2013. – No1. – С. 8–16

Василишин Р.Д. Розpобка стpатегії маpкетингової діяльності підприємства / Р.Д. Василишин. – Суми: Козац. вал, 2012. – С. 25–30.

Відновити та наростити експорт Україні допоможуть країни Азії та Близького Сходу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://islam.in.ua/ua/analiz/vidnovyty-ta- narostyty-eksport-ukrayinidopomozhut-krayiny-aziyi-ta-blyzkogo-shodu

Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: підруч. — К.: КНЕУ, 2007. — 268 с.

Мазаракі А. Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України / А. Мазаракі, Т. Мельник. – Вісн. Київ нац. торг.-екон. у-ту. – 2011. – No 2. –С. 5–14.

Майко В. А. Зовнішньополітичні та економічні пріоритети України у країнах Центральної, Південної і Південно-Східної Азії. Економічний часопис. - 2011. – No 9-10. – С. 3-7.

Перспективи виходу України на ринки висхідних країн. Аналітична доповідь / К.Маркевич, В.Сіденко, В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2015. – С. 116.

Швед Ю.В. Деякі особливості сучасних процесів економічної інтеграції у Східноазійському регіоні. Економічний часопис. 2011. – No 1-2. – С. 37-40.

Participation of developing economies in world [Site of The World Trade Organization (WTO)]. www.wto.org. Retrieved from https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/WTO_Chapter_06_e.pdf

Kotler F., Katardzhaya G., Setyavan Yi. (2018). Marketyng 4.0. Vid tradycijnogo do cyfrovogo [Marketing 4.0. From the traditional to the digital]. Doneczk : KM-BUKS

Baskakova, M.Yu. (2013) Upravlinnya vyborom strategiyi prosuvannya novoyi produkciyi na rynok [Managing the choice of strategy for the promotion of new products on the market Baskakova]. Problemy nauky, 1, 8–16 [in Ukrainian].

Vasylyshyn, R.D. (2012) Rozpobka stpategiyi mapketyngovoyi diyalnosti pidpryyemstva [Development of strategy of enterprise marketing activity]. Sumy: Kozacz. 25–30 [in Ukrainian].

Vidnovyty ta narostyty eksport Ukrayini dopomozhut krayiny Aziyi ta Blyzkogo Sxodu. [Asia and the Middle East will help Ukraine to recover and increase exports]. islam.in.ua. Retrieved from http://islam.in.ua/ua/analiz/vidnovyty-ta-narostyty-eksport- ukrayinidopomozhut-krayiny-aziyi-ta-blyzkogo-shodu

Vojchak, A.V . (2007). Marketyngovyj menedzhment: pidruch [Marketing management]. K.: KNEU [in Ukrainian].

Mazaraki, A. & Melnyk, T. (2011). Suchasni tendenciyi ta chynnyky rozvytku zovnishnoyi torgivli Ukrayiny [Modern trends and factors of foreign trade development of Ukraine]. K.:Visn. Kyyiv nacz. torg.-ekon. u-tu. 2. 5–14. [in Ukrainian].

Majko, V.A. (2011). Zovnishnopolitychni ta ekonomichni priorytety Ukrayiny u krayinax Centralnoyi, Pivdennoyi i Pivdenno-Sxidnoyi Aziyi [Foreign and economic priorities of Ukraine in the countries of Central, South and Southeast Asia]. Ekonomichnyj chasopys – Economic Journal, 9-10, 3-7 [in Ukrainian].

Markevych, K., Sidenko, V ., Y urchyshyn, V . (2015). Perspektyvy vyxodu Ukrayiny na rynky vysxidnyx krayin. Analitychna dopovid [Prospects for Ukraine to enter the markets of the rising countries. Analytical report]/ Kyiv : Zapovit, 2015 [in Ukrainian].

Shved, Yu.V. (2011). Deyaki osoblyvosti suchasnyx procesiv ekonomichnoyi integraciyi u Sxidnoazijskomu regioni [Some features of modern processes of economic integration in the East Asian region]. Ekonomichnyj chasopys – Economic Journal, 1-2, 37-40 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 64
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Генералов, О. В. (2019). ІНСТРУМЕНТИ ПРОСУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕКСПОРТУ НА РИНКИ АЗІЙСЬКИХ КРАЇН. Економічний простір, (145), 5-15. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/99
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ