РОЛЬ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Ключові слова: індустріальний парк, стратегічний розвиток, досвід Польщі, модель парків, модель Triple Helix

Анотація

У статті висвітлено основні особливості створення індустріальних парків для забезпечення сталого розвитку територій, зокрема сільських. Реалізації поставленої мети сприяло викладення моделі парків як форми співпраці в умовах конкуренції та визначення їхнього місця в стратегіях регіонального розвитку. Розглянуто різні види індустріальних парків та визначено перспективи використання їхнього потенціалу. Проаналізовано польський досвід і представлено практичну модель Люблінського науково-технічного парку (Польща). Наведено переваги для територіальних громад від діяльності різних видів і моделей індустріальних парків. Описано модель Triple Helix і ефективність її застосування саме в успішній діяльності індустріальних парків. Внесено пропозиції щодо перезапуску й успішного функціонування індустріальних парків України за прикладом Польщі, а також ураховуючі нові зміни в законодавстві.

Посилання

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення індустріальних (промислових) парків в Україні» від 01.08.2006 № 447. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/447-2006-%D1%80.

Галасюк В.В. Індустріальні парки: світовий досвід та перспективи створення в Україні. Економічний аналіз. 2018. Т. 28. № 1. С. 40–50.

Калат Я.Я. Стимулювання розвитку індустріальних парків ( на прикладі прикордонних регіонів Польщі). Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Світове господарство та зовнішньоекономічні відносини. 2020. Вип. 2(142). С. 78–87.

Лиса О.І., Лукашенко Т.В. Організаційно-економічний механізм створення індустріальних парків. Науковий вісник. Серія економічна. 2014. № 2. С. 172–181.

Олексюк Г.В. Індустріальні парки України: від концепції до реальності. Регіональна економіка. 2017. № 1. С. 98–105.

Mackiewicz M. Benchmarking parków technologicznych w Polsce, PARP, Warszawa 2010. S. 174.

Waligóra K., Parki naukowe, technologaczne i przemysłowe jako narzędzie wspierające potencjał innowacyjny polskiej gospodarki. URL: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/10909/1/K_Waligora_Parki_naukowe_technologiczne_i_przemyslowe.pdf.

Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. URL: https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/parki_przemyslowe_i_technologiczne.

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. URL: www.sooipp.org.pl.

Benchmarking parków technologicznych w Polsce Wyniki badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2008. S. 208.

Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. URL: https://lpnt.pl/o-parku.

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Kontseptsii stvorennia industrialnykh (promyslovykh) parkiv v Ukraini» vid 01.08.2006 r. № 447 [Online], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/447-2006-%D1%80 (Accessed 27 Oct 2021)

Halasiuk V.V. Industrialni parky: svitovyi dosvid ta perspektyvy stvorennia v Ukraini [Industrial parks: world experience and prospects of creation in Ukraine] Ekonomichnyi analiz, 2018, Tom 28. № 1, s. 40-50.

Kalat Ya.Ia. Stymuliuvannia rozvytku industrialnykh parkiv (na prykladi prykordonnykh rehioniv Polshchi) [Stimulating the development of industrial parks (on the example of the border regions of Poland)] Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. Svitove hospodarstvo ta zovnishnoekonomichni vidnosyny, 2020, Vypusk 2 (142), s. 78- 87

Lysa O.I. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm stvorennia industrialnykh parkiv [Organizational and economic mechanism of creation of industrial parks] Naukovyi visnyk. Seriia ekonomichna, № 2, 2014. – s. 172-181

Oleksiuk H.V. Industrialni parky Ukrainy: vid kontseptsii do realnosti [Industrial parks of Ukraine: from concept to reality] Rehionalna ekonomika 2017, №1. s. 98-105

Mackiewicz M., Benchmarking parków technologicznych w Polsce [Benchmarking of technology parks in Poland], PARP, Warszawa 2010, s. 174.

Waligóra K., Parki naukowe, technologaczne i przemysłowe jako narzędzie wspierające potencjał innowacyjny polskiej gospodarki [Online], available at: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/10909/1/K_Waligora_Parki_naukowe_technologiczne_i_przemyslowe.pdf (Accessed 27 Oct 2021)

Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. [Online], available at: https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/parki_przemyslowe_i_technologiczne (Accessed 28 Oct 2021)

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce [Online], available at: www.sooipp.org.pl (Accessed 28 Oct 2021)

Benchmarking parków technologicznych w Polsce Wyniki badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. -208

Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. [Online], available at: https://lpnt.pl/o-parku (Accessed 27 Oct 2021)

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Єрмаков, О. Ю., & Костецька, І. І. (2021). РОЛЬ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Економічний простір, (174), 90-94. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-16
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА