НЕЙРОМАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА

Ключові слова: нейромаркетінг, товар, споживач, поведінка споживачів, комунікації, емоції

Анотація

Сьогодні в умовах значної конкуренції більшість підприємств залежить від думки покупців, адже імідж бренду та лояльність споживачів є життєво важливими аспектами їхнього існування. Дослідження вподобань покупців та зміни їхніх настроїв нині є одним з основних питань для маркетингових відділів підприємств. В Україні, так само як і більшості розвинених країн, переваги у цьому напрямі дослідження надаються нейромаркетингу. За своїм змістом нейромаркетинг – дослідження, які зосереджується на розумінні взаємодії пізнання та емоцій у поведінці споживачів. У статті досліджено основні підходи до трактування поняття «нейромаркетинг», виокремлено такі види нейромаркетингу, як маркетингові дослідження з визначення реакцій мозку, аромамаркетинг, аудіомаркетинг, психологія кольору. За результатами дослідження обґрунтовано 4P нейромаркетигу.

Посилання

Копейко А.А. Нейромаркетинг як механізм маніпулювання споживачем. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=41244 (дата звернення: 10.09.2021).

Палахнюк А. Аромат растущих продаж. Рекламные идеи. 2005. № 2. С. 36–43.

Линдстром М. BRAND Sense. Чувство БРЕНДА. Воздействие на пять органов чувств для создания выдающихся брендов. Москва : Эскмо, 2006. 272 с.

Босак О.В. Дослідження впливу інструментів нейромаркетингу на поведінку споживачів. Фінансовий простір. 2013. № 4(12). C. 76–80.

Акулич М.В. Нейромаркетинг. Маркетинг и технологии. 2011. № 4. С. 11–18.

Кан Е.Ю. Нейромаркетинг – механізм манипулирования потребителями. URL: www.nbuv.gov.ua (дата звернення: 27.08.2021).

Колесніков А.С. Нейромаркетинг: новітні інструменти ототожнення бренду. URL: http://sepd.tntu.edu.ua (дата звернення: 29.08.2021).

Сорока М.В. Нейромаркетинг – інструмент вивчення споживацьких переваг у ринкових умовах ХХІ століття. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки : матеріали науково-практичної конференції. Тернопіль : ТНТУ, 2011. С. 124–126.

Котлер Ф. Основы маркетинга / пер. с англ. ; общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. Москва : Прогресс, 1990. 736 с.

Трайндл А. Нейромаркетинг. Визуализация эмоций. Москва : Альпина Паблишер, 2016. 112 с.

Дули Р. Нейромаркетинг. Как влиять на подсознание потребителя / пер. с англ. В. Рубинчик. Минск : Попурри, 2015.

Барден Ф. Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем / пер. с англ. И.М. Антипкина. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015.

Базелюк О., Скринько Н. Нейромаркетинг – дієвий спосіб впливу на споживача. Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 21 січня 2016 р. Кривий Ріг : ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2016. С. 36–38.

Гугул О.Я., Зінчук Д.М. Нейромаркетинг як інструмент дослідження поведінки споживачів у системі маркетингових інновацій підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 4’2014. C. 437–440.

Smidts, A. (2002). Kijken in het brein: Over de mogelijkheden van neuromarketing. Looking into the brain: On the prospects of neuromarketing. ERIM Inaugural Address Series Research in Management.

Нейромаркетинг: дослідження та аналітика. URL: https://creativity.ua/marketing-and-advertising/nejromarketing-doslidzhennja-ta-n/ (дата звернення: 10.09.2021).

Байбардина Т.Н., Мищенко Л.В., Бурцева О.А. Психология потреби теля : учебное пособие. Гомель : Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп. 2015. 200 с.

Kopeyko A.A. Neuromarketing as a mechanism of consumer manipulation. Available at: http: //nauka.kushnir. mk.ua/?p=41244. [in Ukrainian]

Palakhnyuk A. (2005). Scent of growing sales. Advertising ideas: 2, 36-43. [in Russian]

Lindstrom M. (2006). BRAND Sense.Impact on the five senses to create an outstanding brand. Moscow. [in Russian]

Bosak, O. (2013). Investigation of the influence of neuromarketing tools on consumer behavior. Financial space: 4 (12), 76-80. [in Ukrainian]

Akulych, М. (2011). Neiromarketyng. Marketyng I tehnologii: 4. 11-18. [in Russian]

Kan, E. Neuromarketing - a mechanism to manipulate consumers. Available at: www.nbuv.gov.ua. [in Ukrainian]

Kolesnikov, A. Neuromarketing: modern instruments of brand identification. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua [in Ukrainian]

Soroka, M. (2011). Neuromarketing the instrument of customers’ advantages research in market condition of XXI century. Materialy naurovo-praktychnoi konferentsii “Theoretical and applied aspects of economic development”. Materialy naurovo-praktychnoi konferentsii Ternopil : ÒNÒU, 124-126. [in Ukrainian]

Kotler, F. (1990). Principles of Marketing], Progress, Moscow, Russia [in Russian]

Trindle, A. (2016). Neuromarketing. Visualization of emotions. M .: Alpina Publisher. [in Russian]

Dooley, R. (2015). Neuromarketing. How to influence the subconscious of the consumer / Per. with English Rubinchik V. Minsk: Popurri Publishing House. [in Russian]

Barden, F. (2015). Hacking Marketing. The science of why we buy / Per. with English Antipkina IM: Mann, Ivanov and Ferber Publishing House. [in Russian]

Bazelyuk O., Skrynko N. (2016). Neuromarketing is an effective way to influence the consumer. Marketing and management in the system of national and world economic interests: materials of the I International scientific-practical Internet conference (January 21, 2016). Kryvyi Rih: DonNUET them. M. Tugan-Baranovsky. 36-38. [in Ukrainian]

Gugul. O., Zinchuk, D. (2014). Neuromarketing as a tool for studying consumer behavior in the system of marketing innovations of the enterprise BUSINESS INFORM :4’2014. 437-440. [in Ukrainian]

Smidts, A. (2002). Kijken in het brein: Over de mogelijkheden van neuromarketing. [‘Looking into the brain: On the prospects of neuromarketing’] ERIM Inaugural Address Series Research in Management. [in English]

Neuromarketing: research and analytics Available at: https://creativity.ua/marketing-and-advertising/nejromarketing-doslidzhennja-ta-n/ [in Ukrainian]

Baibardina, T., Mishchenko, L., Burtseva, O. (2015). Consumer psychology: textbook. Allowance. Gomel: Bel. trade and economy. un-t consumption. coop. [in Russian]

Переглядів статті: 31
Завантажень PDF: 53
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Савченко, С. О., Сукач, О. М., & Сиволап, Ю. Ю. (2021). НЕЙРОМАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧА. Економічний простір, (174), 86-89. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-15
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ