АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  • Ж. А. Кононенко Полтавський державний аграрний університет https://orcid.org/0000-0003-0074-8249
  • К.С. Вранчан Полтавський державний аграрний університет
Ключові слова: прибуток, доходи, фінансова та виробнича діяльність, економічний механізм, рентабельність, підприємство

Анотація

У статті досліджено джерела формування прибутку підприємства. Прибуток являє собою загальну економічну категорію розвинутого товарного виробництва. Він є частиною вартості товару. В економічній літературі існують різні концепції прибутку. Прибуток є головною метою та мотивом підприємницької діяльності, матеріальним джерелом економічного та соціального розвитку, інвестиційної та інноваційної діяльності. На основі прибутку обчислюється один із найважливіших показників – показник рентабельності, який визначається як відношення прибутку до витрат, пов’язаних із його отриманням. Висвітлено вагомі чинники прибутковості, що мають вплив на формування прибутку. Визначено ключові показники аналітичного дослідження під час пошуку оптимальних варіантів підвищення прибутковості. Здійснено дослідження прибутку на прикладі ТОВ «Лубним’ясо».

Посилання

Лобачева І.Ф., Коцюбинська К.А., Василенко Ю.В. Аналіз факторів, що впливають на прибуток підприємства. Економічні науки. 2011. № 10. URL: https://infopedia.su/3xbaf8.html (дата звернення: 25.09.2021).

Методичні підходи до аналізу доходів підприємства та фактори їх формування / О.А. Волошина та ін. Ефективна економіка. 2019. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/49.pdf (дата звернення: 25.09.2021).

Єпіфанова І.Ю., Гуменюк В.С. Фактори зростання прибутку підприємства. Молодий вчений. 2016. № 7. С. 46–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_7_14.

Кононенко Ж.А., Грибовська Ю.М., Ходаківська Л.О. Фактори зміни величини фінансових результатів підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 27–32. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2020/6.pdf (дата звернення: 25.09.2021).

Круш П.В. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: собівартість, прибуток : навчальний посібник ; 2-е вид., перероб. Київ : Каравела, 2015. 420 с.

Микитюк В.М. Аналіз і перспективи розвитку агробізнесу: регіональний аспект. Наукові горизонти. 2019. № 3(76). С. 30–37.

Офіційний сайт ТОВ «Лубним’ясо». URL: https://opendatabot.ua/c/37969771 (дата звернення: 25.09.2021).

Lobacheva, I.F. Kotsiubynska, K.A. & Vasylenko U.W. (2011), Analysis of the factors influencing the profit of the enterprise, Ekonomichni nauky, vol. 10. available at: https://infopedia.su/3xbaf8.html, [in Ukrainian] (Accessed 25 Sept 2021).

Voloshina, O.A. Kordzaia I.A., Datsenko, S.M. & Ulchenko A.M. (2019), Methodical approaches to the analysis of enterprise income and factors of its formation. Effektivnaya ekonomika. vol. 6, available at: hthttp://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/49.pdf [in Ukrainian] (Accessed 25 Sept 2021).

Yepifanova, I.Yu. & Gumenyuk, V.S. (2016). Growth factors of enterprise profits. Young scientist, 7, 46-49. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_7_14 [in Ukrainian] (Accessed 25 Sept 2021)

Kononenko, Zh.A. Hrybovska, Yu.M. & Khodakivska, L.O. (2020), Factors of change in the value of financial results of the enterprise. Investments: practice and experience, vol 1, pp. 27-32., available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2020/6.pdf [in Ukrainian] (Accessed 25 Sept 2021).

Krush, P.V. Financial and economic results of the enterprise: cost, profit: a textbook. 2nd edition, revised. Kyiv: Caravela, р. 420

Mykytiuk, V.M. (2019), Analysis and prospects of agribusiness development: regional aspect, Naukovi horyzonty, vol. 3 (76), pp. 30-37.

The official website of Lubnim'yaso LLP. available at: https://opendatabot.ua/c/37969771 [in Ukrainian] (Accessed 25 Sept 2021)

Переглядів статті: 35
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Кононенко, Ж. А., & Вранчан, К. (2021). АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (174), 81-85. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-14
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ