ЗМІНИ У ПАРАДИГМІ ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЯХ ХХІ СТОЛІТТЯ

  • А. М. Грищук Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-9997-9620
  • М. А. Хомич Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: лідер, лідерство, парадигма лідерства, зміни, організація, влада, бізнес-середовище

Анотація

У статті представлено дослідження змін у парадигмі лідерства відповідно до сучасних викликів бізнес-середовища та нових вимог, що ставляться до постаті лідера. Дослідження парадигми лідерства здійснено через призму теоретико-історичних умов її формування, на основі чого визначено основні еволюційні зміни її розвитку. Проаналізовано сучасний стан індустрії лідерства на прикладах поведінки відомих керівників, лідерів зарубіжних організацій. Виокремлено основні проблемні аспекти їхньої поведінки. Сформовано портрет сучасного лідера відповідно до положень нової парадигми лідерства. Методологія даного дослідження передбачає використання теоретичних (аналіз історії розвитку парадигми лідерства; порівняння рівня задоволеності працівників своєю роботою у різних країнах світу, моделювання шляхом наочного зображення характеристик лідера 5-го рівня) та емпіричних (аналіз документів та інтерв’ю) методів дослідження. Результати дослідження мають посприяти окремим змінам у системі лідерства у сучасних бізнес-організаціях.

Посилання

Garber M. The Way We Lie Now. The Atlantic. Septem. 2013. Р. 15–16.

Джордж Б., Симс П. Уроки выдающихся лидеров. Как развить и укрепить лидерские качества / пер. с англ. М. Курилюк. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 352 с.

Коллінз Дж. Від хорошого до величного / пер. з англ. О. Савчин. Київ : Наш формат, 2017. 368 с. URL: https://www.yakaboo.ua/ua/vid-horoshogo-do-velichnogo-1575064.html (дата звернення: 01.10.2021).

Norris F. RadioShack Chief Resigns after Lying. New York Times. February 22. 2006. URL: https://www.nytimes.com/2006/02/22/business/former-radioshack-chief-may-gain-from-options.htm (дата звернення: 01.10.2021).

Пфеффер Дж. Лидерство без вранья. Почему не стоит верить историям успеха / пер. с англ. И. Матвеевой. Москва : Альпина Паблишер, 2018. 256 с. URL: https://f.ua/ua/alpina-pablisher/liderstvo-bez-vranja-kak-stereotipiy-ubivayut-nashu-kareru-9785961469868.html (дата звернення: 15.09.2021).

Reuben Е. Nobody Likes a Rat: On the Willingness to Report Lies and the Consequences Thereof. Journal of Economic Behavior and Organization. 2013. Р. 385.

Саттон Р. Не работайте с м*даками. И что делать, если они вокруг нас / пер. с англ. Л. Сумм, К. Будникова. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. 208 с. URL: https://www.yakaboo.ua/ua/ne-rabotajte-s-mudakami-i-chto-delat-esli-oni-vokrug-vas.html#media_popup_fragment (дата звернення: 15.09.2021).

Саврук О.Ю. Стилі керівництва, сутність та характерні риси. Проблеми економіки та управління. Вісник НУ «Львівська політехніка». 2009. № 640. С. 387–393.

Філатова Л., Новохацька Л. Теоретичні аспекти теорій лідерства крізь призму ефективного лідерства. Економіка: реалії часу. 2014. № 3. С. 64–69.

Цимбал Л.І. Історичні передумови становлення концепції інтелектуального лідерства. Бізнес Інформ. 2018. № 3. С. 458–464.

Черкашина М.В. Лідерство як провідне явище сучасного світового середовища. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. С. 197–203.

Сайт бізнес-порталу FDLX. URL: http://www.fdlx.com (дата звернення: 01.10.2021).

Robert K. Merton. The Self-Fulfilling Prophecy. The Antioch Review. 1948. Vol. 8. № 2. Р. 193–210.

Sen. Jon Kyl. Corrects Erroneous Statement on Planned Parenthood. The Two-Way (blog). URL: www.npr.org/blogs/thetwo-way (дата звернення: 20.09.2021).

Ben Dolnick. Star-Struck. New York Times Magazine. New York, August 4. 2013. Р. 50.

Garber M. (2013) The Way We Lie Now. The Atlantic. September, рр. 15-16.

Dzhordzh B., Syms P. (2013) Uroky vыdayushchykhsya lyderov. Kak razvyt' y ukrepyt' lyderskye kachestva [Lessons from Outstanding Leaders. How to develop and strengthen leadership skills]. Moskva: Mann, Yvanov y Ferber. 352 p. (in Russian)

Kollinz Dzh. (2017) Vid khoroshoho do velychnoho [Good to Great]. Kyiv: Nash format. 368 p. Available at: https://www.yakaboo.ua/ua/vid-horoshogo-do-velichnogo-1575064.html (accessed 01 October 2021). (in Ukrainian)

Norris F. (2006) RadioShack Chief Resigns after Lying. New York Times. February 22. Available at: https://www.nytimes.com/2006/02/22/business/former-radioshack-chief-may-gain-from-options.htm (accessed 01 October 2021).

Pfeffer Dzh. (2018) Lyderstvo bez vran'ya. Pochemu ne stoyt veryt' ystoryyam uspekha [Leadership without lies. Why success stories shouldn't be trusted]. Moskva: Al'pyna Pablysher. 256 p. Available at: https://f.ua/ua/alpina-pablisher/liderstvo-bez-vranja-kak-stereotipiy-ubivayut-nashu-kareru-9785961469868.html (accessed 15 September 2021). (in Russian)

Reuben Е. (2013) Nobody Likes a Rat: On the Willingness to Report Lies and the Consequences Thereof. Journal of Economic Behavior and Organization. р. 385.

Satton R. (2015) Ne rabotayte s m*dakamy. Y chto delat', esly ony vokruh nas [Don't work with assholes. And what if they are around us]. Moskva: Mann, Yvanov y Ferber. 208 p. Available at: https://www.yakaboo.ua/ua/ne-rabotajte-s-mudakami-i-chto-delat-esli-oni-vokrug-vas.html#media_popup_fragment (accessed 15 September 2021). (in Russian)

Savruk O.Yu. (2009) Styli kerivnytstva, sutnist ta kharakterni rysy [Leadership styles, essence and characteristics]. Problemy ekonomiky ta upravlinnia. Visnyk NU «Lvivska politekhnika», no. 640, рр. 387–393. (in Ukrainian)

Filatova L., Novokhatska L. (2014) Teoretychni aspekty teorii liderstva kriz pryzmu efektyvnoho liderstva [Theoretical aspects of leadership theories through the prism of effective leadership]. Ekonomika: realii chasu, no 3, рр. 64-69. (in Ukrainian)

Tsymbal L.I. (2018) Istorychni peredumovy stanovlennia kontseptsii intelektualnoho liderstva [Historical preconditions for the formation of the concept of intellectual leadership]. BiznesInform, no 3, рр. 458-464. (in Ukrainian)

Cherkashyna M.V. (2018) Liderstvo yak providne yavyshche suchasnoho svitovoho seredovyshcha [Leadership as a leading phenomenon of the modern world environment]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, no 61, рр. 197-203. (in Ukrainian)

Sait biznes-portalu FDLX. [Business portal site FDLX]. Available at: http://www.fdlx.com (accessed 01 October 2021). (in Ukrainian)

Merton K. Robert. (1948) The Self-Fulfilling Prophecy. The Antioch Review, vol. 8, no. 2, рр. 193–210.

Sen. Jon Kyl. Corrects Erroneous Statement on Planned Parenthood. The Two-Way (blog). Available at: www.npr.org/blogs/thetwo-way. (accessed 20 September 2021).

Dolnick Ben. (2013) Star-Struck. New York Times Magazine. New York, August 4. p. 50.

Переглядів статті: 26
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Грищук, А. М., & Хомич, М. А. (2021). ЗМІНИ У ПАРАДИГМІ ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЯХ ХХІ СТОЛІТТЯ. Економічний простір, (174), 69-76. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-12
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ