ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ ЗА РАХУНОК РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ Й ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ГАЛУЗІ

  • К. В. Осипенко Маріупольський державний унівесритет
Ключові слова: туризм, регіональний туризм, регіональна конкурентоспроможність, готельно-ресторанна галузь, міжнародний туризм

Анотація

У статті проаналізовано зарубіжний досвід підвищення конкурентоспроможності регіонів за рахунок розвитку туристичної й готельно-ресторанної галузі. Визначено, що важливого значення набувають властиві кожному регіону певні конкурентні переваги, які при вдалому використанні й ефективній комбінації можуть забезпечувати пріоритет його розвитку в умовах конкуренції. В цьому контексті, одним з ключових векторів розвитку економіки та соціальної сфери регіону стає туристична та готельно-ресторанна галузі, які є одними з високорентабельних галузей світової економіки. Окреслено, що враховуючи певні конкурентні переваги, які притаманні кожному регіону, важливого значення набуває їх успішне використання та ефективне поєднання, що дозволяє забезпечити пріоритет регіонального розвитку в конкурентному середовищі. Відповідно туристична та готельно-ресторанна індустрія є одними з найбільш прибуткових галузей світової економіки та стають все більш важливими для розвитку економіки та соціальної сфери регіону. Було визначено, що саме через активне та успішне просування цих галузей на ринку можна посилити конкурентоспроможність регіонів країни, підвищити рівень їх соціально- економічного розвитку. Окреслено, що саме завдяки активному та успішному просуванню цих галузей на ринку можливо посилити конкурентоспроможність регіонів держави, підвищити рівень їх соціально-економічного розвитку. Від так, мета наукової статі полягає у поглибленні теоретичних основ розвитку конкурентоспроможності регіонів на сучасному етапі та в розробці рекомендацій щодо активізації ролі готельно-ресторанного господарства у її підвищенні. У статті, автором було приділено увагу аналізу та розробці напрямів розвитку готельного господарства в регіонах України через розвиток туристичної та готельно-ресторанної індустрії. Поглиблено та уточнено теоретичні позиції щодо розвитку конкурентоспроможності регіону. Систематизовано рекомендації щодо посилення ролі готельної та ресторанної індустрії.

Посилання

Дубенюк Я.А. Розвиток світового ринку туристичних послуг: [монографія] / Я.А. Дубенюк. – Донецк: «Вебер», 2009. – 184с.

Колесник О.О. Кластерна модель розвитку туризму в Україні / О.О.Колесник // Економіка. Управління. Інновації. – 2009. - No1.

Коновалова Т. А. Государственные механизмы повышения эффективности развития монопромышленных городов стратегического значения / Т. А. Коновалова // Молодой ученый. — 2013. — No3. — С. 229-234.

Пьянкова С.Г. Формирование институтов развития моно профильных территорий: зарубежный и отечественный опыт / С.Г. Пьянкова // Экономические науки: фундаментальные исследования. – 2011. — No 12. – С. 422-427

Рудова А.А. Повышение занятости в моногородах: отечественный и зарубежный опыт [Электронный ресурс] / А.А. Рудова // Проблемы месного самоуправления. – Режим доступа: http://www.samoupravlenie.ru/50-02.php

Туризм як національний пріоритет : кол. монографія / за ред. І. М. Писаревського. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 284 c.;

Черниченко Г.А. Региональная экономика: [учебное пособие] / Г.А. Черниченко, О.А. Чижикова, К.С. Митюшкина. – Мариуполь: МГУ, 2010. – 173 с.

Шмагіна Ю.В. Перспективи розвитку готельного бізнесу та ресторанної справи / Ю.В. Шмагіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2009/Economics/39523.doc.htm

Dubenyuk Ya.A. (2009). Rozvytok svitovogo rynku turistichnykh poslug. Donetsk: «Veber» [in Ukrainian].

Kolesnik O.O. (2009). Klasterna model rozvitku turizmu v Ukraini. Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsii, No1. Retrieved from http://tourlib.net/statti_ukr/kolesnyk.htm [in Ukrainian].

Konovalova T. A. (2013). Gosudarstvennyie mehanizmi povysheniia effektivnosti razvitiia monopromyishlennyih gorodov strategicheskogo znacheniia. Molodoy uchenyiy, 3, 229- 234 [in Russian].

Pyankova S.G. (2011). Formirovanie institutov razvitiia mono profilnyih territoriy: zarubezhnyiy i otechestvennyiy opyit. Ekonomicheskie nauki: fundamentalnyie issledovaniya, 12, 422-427 [in Ukrainian].

Rudova A.A. Povyishenie zanyatosti v monogorodah: otechestvennyiy i zarubezhnyiy opyt. Problemy mesnogo samoupravleniya. Retrieved from: http://www.samoupravlenie.ru/50-02.php

I. M. Pisarevskiy. (2010) Turyzm yak nacionalnyj priorytet. Xarkiv : XNAMG [in Ukrainian].

Chernichenko G.A., Chizhikova O.A., Mityushkina K.S. (2010). Regionalnaya ekonomika.– Mariupol: MGU [in Ukrainian].

ShmagIna Y u.V . Perspektivi rozvitku gotelnogo biznesu ta restorannoyi spravi. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2009/Economics/39523.d [in Ukrainian].

Переглядів статті: 114
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2019-04-23
Як цитувати
Осипенко, К. В. (2019). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ ЗА РАХУНОК РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ Й ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ГАЛУЗІ. Економічний простір, (144), 45-53. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/98
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ