ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

  • В. В. Боковець Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-6315-4961
  • Я. А. Ременюк Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-2184-3184
Ключові слова: аграрний сектор України, державне регулювання, державна підтримка, ринок аграрної продукції, аграрне законодавство

Анотація

У статті розкрито суть державного регулювання аграрного сектору України. Наголошено на необхідності політики державного регулювання аграрного сектору в Україні. Визначено форми державного регулювання аграрного сектору. Здійснено аналіз динаміки обсягу державної підтримки аграрного сектору. Розглянуто порівняльну характеристику традиційної і новітньої парадигм розвитку агарного сектору та аграрної політики держави. Визначено основні складники витрат по програмах державної підтримки розвитку підприємництва аграрного сектору та основні аспекти державного регулювання аграрного сектору України, які вбачаються у забезпеченні державного контролю за рівнем співвідношення внутрішніх і світових цін, підтримки внутрішнього попиту на ринку продовольства. Основну увагу зосереджено на державній фінансовій підтримці, яка є головним механізмом реалізації державної політики аграрного сектору. Взято до уваги державно-правові аспекти регулювання аграрного сектору України. На основі іноземного досвіду визначено основні підходи до державного регулювання аграрного сектору України. Зосереджено увагу на тому, що пріоритетом стратегії аграрної політики є економічні важелі, які створюють сприятливі умови для сталого розвитку агропромислового комплексу та підвищення рівня конкурентоспроможності сільського господарства. Усе це досягається за рахунок комплексної взаємодії з іншими фінансово-економічними важелями: податками, кредитами, прямими субсидіями.

Посилання

Боковець В., Хачатрян В., Давидюк Л. Інструменти стимулювання інноваційного розвитку в країнах світу теоретичні та наукові підходи до проблем сучасності. Теоретичні та наукові підходи до проблем сучасності : колективна монографія. Бостон : Primedia eLaunch, 2020. С. 244–258.

Босенко А. Аналіз досвіду державного регулювання агропромислового комплексу у розвинених країнах. Економічний простір. 2011. № 53. С. 46–58.

Онегіна В. Зміна аграрної парадигми і державної політики у розвинутих країнах. Економіка України. 2005. № 11. С. 62–72.

З 2020 у 2021: що змінилося для агробізнесу. URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/z-2020-u-2021-shcho-zminilosya-dlya-agrobiznesu.html.

Пропозиції Мінекономіки щодо державної підтримки аграрної галузі на 2021–2023 рр. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/na-agrarnomu-komiteti-predstavili-programi-derzhpidtrimki-apk-na-2021-2023-roki].

Bokovets V. (2020) Instrumenty stymuluvany innovatsiynogo rozvytku v krainah svitu, teoretychni ta naukovi pidhody do problem sychasnosti V. Bokovets, V. Hachatpyn, L. Davydyk. kol. monografiy. «Тeoretychni ta naukovi pidhody do problem suchasnostiі». Мizhnarodna naukova grupa. Boston: Primedia eLaunch,. pp. 244-258 (kolektyvna monografiy).

Bosenko. A. (2011) Analiz dosvidu derzhavnogo reguluyvannya agropromyslovogo kompleksu u rozvynenyh krayinah. Ekonomichnyy prostir. no.53.. pp. 46-58.

Onegina V. (2005) Zmina agrarnoyi paradygmy I derzhavnoyi pidtrymky u rozvynutyh krayinah. Ekonomika Ukrayiny. no 11. pp. 62-72.

Z 2020 u 2021: cho zminylosya dlya agrobiznesu. URL:https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/z-2020-u-2021-shcho-zminilosya-dlya-agrobiznesu.html

Propozytsiyi Minekonomiky chodo derzhavnoyi pidtrymky agrarnoyi galuzi na 2021-2023 рр. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/na-agrarnomu-komiteti-predstavili-programi-derzhpidtrimki-apk-na-2021-2023-roki].

Переглядів статті: 20
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Боковець, В. В., & Ременюк, Я. А. (2021). ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ. Економічний простір, (174), 58-63. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-10
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ