НАПРЯМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СЕКТОРУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАТІЖНИХ ОПЕРАЦІЙ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ключові слова: інформаційні технології, цифрова економіка, цифровізація, фінансові послуги, платіжні операції, економічна ефективність, управління ризиками

Анотація

У результаті бурхливого розвитку інформаційних технологій відбувається перехід до цифрової економіки, що охоплює сектор фінансових послуг і створює такий напрям, як FinTech. Враховуючи роль фінансів і фінансових послуг у національному господарстві є необхідним дослідження напрямів цифровізації відповідного сектору. Через інтенсивне розширення FinTech, однією з ключових є проблема забезпечення економічної ефективності, що особливо актуально для платіжних операцій. Обґрунтовано зростання попиту на платіжні послуги, визначено основи і особливості цифровізації сектору фінансових послуг. Уточнено аспекти розуміння і складові FinTech, визначено його сутнісні характеристики і особливості. Виокремлено основні сфери і напрями використання цифрових фінансових технологій, що утворює сегменти FinTech. Сформульовано переваги і недоліки FinTech, акцентовано увагу на його функціях у національному господарстві. Обґрунтовано проблему ефективності у FinTech. Роз’яснено специфіку електронних платіжних операцій, виконано їх порівняння з традиційними способами. Визначено основні напрями підвищення ефективності електронної платіжної операції (надання платіжних послуг), акцентуючи увагу на заходах управління ризиками.

Посилання

Bilozubenko V., Yatchuk O., Serediuk T., & Korneyev M. Comparison of the digital economy development parameters in the EU countries in the context of bridging the digital divide. Problems and Perspectives in Management. 2020. № 18(2). Р. 206–218. DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.18

Краус Н.М., Голобородько О.П., Краус К.М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. 2018. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf.

Балицька М. В., Бровенко К. С. Фінансові технології як драйвер розвитку фінансових ринків. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 59–65. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.9.59

Дудинець Л. Розвиток фінансових технологій як фактор модернізації фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 794–798.

Пантєлєєва Н. Фінансові інновації в умовах цифровізації економіки: тенденції, виклики та загрози. Приазовський економічний вісник. 2017. Вип. 3(03). С. 68–73.

Поченчук Г. FinТech у структурі фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 49–55.

Демчишак Н. Б., Гудима Р. П. Розвиток фінтеху в Україні та світі на основі використання технологій блокчейну і штучного інтелекту. Ефективна економіка. 2021. № 6. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.6.2

Стойко О. Я. Перспективи розвитку фінтех- і банківського бізнесу в Україні. Проблеми економіки. 2020. №2. C. 356–364.

Trautman L. E-Commerce and Electronic Payment System Risks: Lessons from Paypal. SSRN Electronic Journal. 2013. Vol. 16. P. 261–307. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2314119

Трусова Н. В., Чкан І. О. Платіжні системи в Україні та ризики їх функціонування. Бізнес Інформ. 2021. №1. C. 257–263.

Feyen E., Frost J., Gambacorta L., Natarajan H., Saal M. Fintech and the digital transformation of financial services: implications for market structure and public policy. BIS Papers, No 117. The Bank for International Settlements and the World Bank Group, 2021. 54 p. URL: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap117.pdf

Chuen D.L.K., Low L. Inclusive FinTech: Blockchain, Cryptocurrency and ICO. World Scientific, 2018. URL: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789813238640_0001.

Resendiz R.M. The role of payment systems and services in financial inclusion – the Latin American and Caribbean perspective. IFC Satellite Seminar at the ISI World Statistics Congress on “Financial Inclusion” (Marrakech, Morocco, 14 July 2017). Bank of Morocco, CEMLA, 2017. URL: https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb47l.pdf

Turban E., King D., McKay J., Marshall P., Lee J.K., Viehland D. Electronic Commerce 2008: A Managerial Perspective. London: Pearson Education Ltd, 2008. 910 p.

Beyond the hype. Global Digital Risk Survey 2019. Deloitte LLP, 2019. 43 p. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/risk/deloitte-uk-digital-risk-survey.pdf

Bilozubenko, V., Yatchuk, O., Serediuk, T., & Korneyev, M. (2020). Comparison of the digital economy development parameters in the EU countries in the context of bridging the digital divide. Problems and Perspectives in Management, 18(2), 206-218. DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.18

Kraus, N.M., Holoborodko, O.P., Kraus, K.M. (2018). Tsyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy avanhardnoho kharakteru rozvytku [Digital economy: trends and prospects of avant-garde development]. Efektyvna ekonomika, 1. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf.

Balytska, M.V., Brovenko, K.S. (2021). Finansovi tekhnolohii yak draiver rozvytku finansovykh rynkiv [Financial technologies as a driver of financial markets development.]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 9, 59–65. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.9.59

Dudynets, L. (2018). Rozvytok finansovykh tekhnolohii yak faktor modernizatsii finansovoi systemy [Development of financial technologies as a factor of modernization of the financial system]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 22, 794–798.

Pantielieieva, N. (2017). Finansovi innovatsii v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky: tendentsii, vyklyky ta zahrozy [Financial innovations in the context of digitalization of the economy: trends, challenges and threats]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, 3(03), 68–73.

Pochenchuk, H. (2018). FinTech u strukturi finansovoi systemy [FinTech in the structure of the financial system]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, 21, 49–55.

Demchyshak, N. B., Hudyma, R. P. (2021). Rozvytok fintekhu v Ukraini ta sviti na osnovi vykorystannia tekhnolohii blokcheinu i shtuchnoho intelektu [Development of fintech in Ukraine and in the world based on the use of blockchain technologies and artificial intelligence]. Efektyvna ekonomika, 6. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.6.2

Stoiko, O. Ya. (2020). Perspektyvy rozvytku fintekh- i bankivskoho biznesu v Ukraini [Prospects for the development of fintech and banking business in Ukraine]. Problemy ekonomiky, 2, 356–364.

Trautman, L. (2013). E-Commerce and Electronic Payment System Risks: Lessons from Paypal. SSRN Electronic Journal, 16, 261–307. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2314119

Trusova, N. V., Chkan, I. O. (2021). Platizhni systemy v Ukraini ta ryzyky yikh funktsionuvannia [Payment systems in Ukraine and risks of their functioning]. Biznes Inform, 1, 257–263.

Feyen, E., Frost, J., Gambacorta, L., Natarajan, H., Saal, M. (2021). Fintech and the digital transformation of financial services: implications for market structure and public policy. BIS Papers, No 117. The Bank for International Settlements and the World Bank Group. https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap117.pdf

Chuen, D.L.K., Low, L. (2018). Inclusive FinTech: Blockchain, Cryptocurrency and ICO. World Scientific. https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789813238640_0001.

Resendiz, R.M. (2017). The role of payment systems and services in financial inclusion – the Latin American and Caribbean perspective. IFC Satellite Seminar at the ISI World Statistics Congress on “Financial Inclusion”. Bank of Morocco, CEMLA. https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb47l.pdf

Turban, E., King, D., McKay, J., Marshall, P., Lee, J.K., Vielhand, D. (2008). Electronic Commerce 2008: A Managerial Perspective. London: Pearson Education Ltd.

Deloitte LLP (2019). Beyond the hype. Global Digital Risk Survey 2019. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/risk/deloitte-uk-digital-risk-survey.pdf

Переглядів статті: 165
Завантажень PDF: 149
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Сопін, Є. О. (2021). НАПРЯМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СЕКТОРУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАТІЖНИХ ОПЕРАЦІЙ У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. Економічний простір, (174), 50-57. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-9
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ