МЕНЕДЖМЕНТ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Ключові слова: туризм, туристична індустрія, конкурентні переваги, туристичний збір, туристичні потоки, суб’єкти туристичної індустрії

Анотація

У статті визначено суть конкурентних переваг із позиції різних науковців та відмінних джерел формування. Проведено детальний аналіз чинників, що забезпечують стійку конкурентну перевагу: географічного, організаційного, економічного, інноваційного. На цій основі розкрито складники економічного механізму забезпечення конкурентних переваг суб’єктів туристичного бізнесу на регіональному рівні щодо підвищення інвестиційної привабливості туристичної галузі. З’ясовано, що в Україні недостатньо використовуються сприятливі передумови для належного розвитку в’їзного туризму, до яких відносяться її вигідне географічне розташування, природно-рекреаційні та культурно-історичні ресурси, трудовий потенціал. Умотивовано стратегічні підходи до розвитку та вдосконалення ринку туристичних послуг на основі ухваленої урядом Стратегії розвитку туризму та курортів України на період до 2026 р. Як наслідок, визначено комплекс дій на відповідних рівнях, що сприятимуть активізації суб’єктів ринку туристичних послуг України.

Посилання

Грозный И.С. Конкурентные преимущества предприятия: стратегия достижения в инновационном аспекте : монография. Донецк : Схід, 2008. 328 с.

Борисенко З.М. Основи конкурентної політики : підручник. Київ : Таксон, 2004. 704 с.

Король О.Д., Крачило М.П. Менеджмент туризму : навчальний посібник. Київ : Знання, 2009. 248 с.

Сафиуллин Н.З., Сафиуллин Л.Н. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность. Казань : Казанский ун-т, 2002. 103 с.

Руденко В.П., Вацеба В.Я., Підгірна В.Н. Менеджмент туристичної індустрії : підручник : у 3-х ч. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 504 с.

Підвальна О.Г., Богуславська С.І. Індустрія туризму як об’єкт регіональних економічних досліджень. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2021. С. 29–35. DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2021-48-4

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.09.2021).

Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/vnutrishniy-turyzm-v-ukraini.pdf/ (дата звернення: 21.09.2021).

Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/ (дата звернення: 17.09.2021).

Туристичний барометр. URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/ntou-barometer-2020.pdf.

Кифяк О.В. Ресурсний потенціал розвитку туристичних дестинацій. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 4. С. 60–70.

Дехтяр Н.А. Світовий ринок туристичних послуг і пріоритети розвитку туризму в Україні : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2021. 470 с.

Підгірна В.Н., Ємчук Т.В. Перспективи розвитку ринку туристичних послуг України в умовах трансформаційних змін. Інфраструктура ринку. Одеса, 2020. № 49. С. 46–50. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct49-9.

Українська маркетингова група. URL: https://www.marketing-ua.com/uk/ /(дата звернення: 03.09.2021).

Погуда Н.В., Розметова О.Г. Сучасний стан туристичного ринку України: оцінка та перспективи розвитку. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/59.pdf (дата звернення: 11.09.2021).

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р.

Про туризм : Закон України від 15 вересня 1995 № 324/95 / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 16.09.2021).

Hrozny Y.S. (2008) Konkurentnуe preymushchestva predpryyatyya: stratehyya dostyzhenyya v ynnovatsyonnom aspekte [Competitive advantages of the enterprise: strategy of achievement in an innovative aspect]: monohrafiya. Donets'k. Ukrayins'kyy kul'turolohichnyy tsentr «Skhid». 328 s.

Borysenko Z.M. (2004) Osnovy konkurentnoji polityky [Fundamentals of competition policy]: pidruchnyk. Kyjiv : Takson. 704 s.

Korolj O.D., Krachylo M.P. (2009) Menedzhment turyzmu [Tourism management]: navch. posib. Kyjiv : Znannja. 248 s.

Safyullyn N.Z., Safyullyn L.N. (2002) Konkurentnыe preymushchestva y konkurentosposobnosty [Competitive advantages and competitiveness]/ Kazan' : Yzd-vo Kazanskoho un-ta. 103 s.

Rudenko V.P., Vaceba V.Ja., Pidghirna V.N. (2019) Menedzhment turystychnoji industriji [Management of the tourism industry]: pidruchnyk u 3-kh chastynakh. Chernivci: Chernivec. nac. un-t im. Ju. Fedjkovycha. 504 s.

Pidvaljna O.Gh., Boghuslavsjka S.I. (2021) Industrija turyzmu jak ob'jekt reghionaljnykh ekonomichnykh doslidzhenj [Tourism industry as an object of regional economic research]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogho ghumanitarnogho universytetu. Serija: «Ekonomika i menedzhment». pp. 29-35.

Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed: 20 September 2021).

National Institute for Strategic Studies. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/vnutrishniy-turyzm-v-ukraini.pdf/ (дата звернення: 21 September 2021).

Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat (accessed: 17 September 2021).

Tourist barometer. Available at: http://www.ntoukraine.org/assets/files/ntou-barometer-2020.pdf

Kifyak O.V. (2019) Resursnyy potentsial rozvytku turystychnykh destynatsiy. [Resource potential of tourist destinations development]. Foreign Trade: Economics, Finance, Law. 2019. 4. pp. 60-70.

Dekhtjar N.A. (2021) Svitovyj rynok turystychnykh poslugh i priorytety rozvytku turyzmu v Ukrajini [The world market of tourist services and priorities of tourism development in Ukraine]: monoghrafija. Kharkiv : FOP Liburkina L. M. 470 s.

Pidghirna V.N., Jemchuk T.V. (2020) Perspektyvy rozvytku rynku turystychnykh poslugh Ukrajiny v umovakh transformacijnykh zmin [Prospects for the development of the market of tourist services of Ukraine in the conditions of transformational changes]. Infrastruktura rynku. Odesa, 49. pp.46-50. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct49-9

Ukrainian marketing group. Available at: https://www.marketing-ua.com/uk/ /( accessed: 03 September 2021).

Pogoda N., Rosmetov O. (2018) Suchasnyy stan turystychnoho rynku Ukrayiny: otsinka ta perspektyvy rozvytku. [Current status of the tourist market of Ukraine: evaluation and prospects of development]. Effective Economy, Electronic Professional Edition. 10. 10-24. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/59.pdf (accessed: 11 September 2021).

On approval of the Tourism and Resort Development Strategy for the period until 2026: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 16, 2017 No. 168-p.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1995) Law of Ukraine "On Tourism". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D80 (accessed 16 September 2021)

Переглядів статті: 47
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Підгірна, В. Н., Паламарюк, М. Ю., & Бойчук, Н. А. (2021). МЕНЕДЖМЕНТ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ. Економічний простір, (174), 43-49. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ