ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ КІБЕРСПОРТУ

Ключові слова: кіберспорт, відеогра, механізм, спільний цифровий продукт, дохід

Анотація

Кіберспорт в Україні з анімаційної площини змістився у сферу електронного спорту, орієнтованого на визнані кіберспортивні дисципліни, якими є окремі відеоігри. При цьому змагання та процес гри у такі відеоігри доцільно розглядати як спільний цифровий продукт або їх мікс. Характер виробництва спільних продуктів формує потребу у формуванні системних зв’язків між учасниками, що їх виробляють. Окреслена проблематика визначила спрямованість цього дослідження на ідентифікацію особливостей механізму формування системних зв’язків учасників виробництва цифрових продуктів для кіберспорту. Для реалізації такої спрямованості представлено ідентифікацію передумов формування специфічних зв’язків учасників виробництва цифрових продуктів кіберспорту та процесів формування зв’язків між відповідними учасниками через призму механізму в економіці. Окрім того, базовим складником дослідження є опис спрямованої дії механізму в економіці та властивих йому елементів впливу на суб'єктів господарювання.

Посилання

Вершинин И.В. Киберспорт как феномен. 2017. URL: https://sciencepop.ru/kibersport-kak-fenomen (дата звернення: 01.10.2021).

Герцик В.А. Ієрархічна структура організаційно-економічного механізму управління розподілом підприємства. Культура народов Причерноморья. 2009. № 172. С. 22–24.

Данилюк И. Что такое клубная система? 2020. URL: https://skateukraine.org/post/2020/club_system?lang=ru (дата звернення: 06.10.2021).

Економічна енциклопедія : у 3-х т. / відп. ред. С.В. Мочерний. Київ : Академія, 2001. Т. 2. 848 с.

Лазнева І.О., Цараненко Д.І. Кіберспорт та його вплив на зміну структури світового ринку комп’ютерних ігор. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 22(2). С. 63–67.

Літвінов О.С., Капталан С.М. Cутність та види механізмів в економіці. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 6(11). C. 146–149.

Матвеев С. Киберспорт для новичков : словарь Dota 2. URL: https://dtf.ru/flood/6431-kibersport-dlya-novichkov-slovar-dota-2 (дата звернення: 04.10.2021).

Пиріг В. Україна визнала кіберспорт офіційним видом спорту. URL: https://zaxid.net/kibersport_v_ukrayini_ofitsiyniy_vid_sportu_z_7_veresnya_2020_n1507356 (дата звернення: 06.10.2021).

Пономаренко В.С., Ястремская Е.Н., Луцковский В.М. Механизм управления предприятием: стратегический аспект : монография. Харьков : ХГЭУ, 2002. 252 с.

Саблук П.Т., Малік М.Й., Валентинов В.А. Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії і методології. Київ : ІАЕ, 2002. 294 с.

Ткалич М., Толмачевська Ю. Спорт, спорт, спорт. Чи є перспектива інституційного розвитку? URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/sportivne-pravo/sport-sport-sport-chi-e-perspektiva-instituciynogo-rozvitku-.html (дата звернення: 03.09.2021).

Vershinin I.V. (2017) Kibersport kak fenomen [Cybersport as a phenomenon]. Available at: https://sciencepop.ru/kibersport-kak-fenomen (accessed 01 October 2021).

Hertsyk V.A. (2009) Iyerarkhichna struktura orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnya rozpodilom pidpryyemstva. [Hierarchical structure of the organizational and economic machinery for managing the distribution of enterprises]. Kulʹtura narodov Prychernomorʹya [Culture of the Black Sea Peoples], vol. 172, pp. 22–24.

Danilyuk I. (2020) Chto takoye klubnaya sistema? [What is the club system]. Available at: https://skateukraine.org/post/2020/ club_system?lang=ru (accessed 06 October 2021).

Ekonomichna entsyklopediya [Economic Encyclopedia] / St. Rev. S.V. Mockery. Moscow: Publishing Centre «Academy».

Lazneva I.O., Tsaranenko D.I. (2018) Kibersporty ta yoho vplyv na zminu struktury svitovoho rynku kompʺyuternykh ihor [Cybersport and its impact on the changing structure of the world video game market]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu [Scientific Gazette of the Uzhgorod National University], vol. 22(2), pp. 63–67.

Litvinov O.S., Kaptalan S.M. (2017) Cutnistʹ ta vydy mekhanizmiv v ekonomitsi [Economy and types of mechanisms]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya [Eastern Europe: economy, business and governance], vol. 6 (11), pp. 146–149.

Matveyev S. Kibersport dlya novichkov: slovar' Dota 2 [Cybersport for beginners: Dota 2 dictionary]. Available at: https://dtf.ru/ flood/6431-kibersport-dlya-novichkov-slovar-dota-2 (accessed 04 October 2021).

Pyrih V. Ukrayina vyznala kibersport ofitsiynym vydom sportu [Ukraine recognized cybersport as an official sport]. Available at: https://zaxid.net/kibersport_v_ukrayini_ofitsiyniy_vid_sportu_z_7_veresnya_2020_n1507356 (accessed 06 October 2021).

Ponomarenko V.S., Yastremskaya Ye.N., Lutskovskiy V.M. (2002) Mekhanizm upravleniya predpriyatiyem: strategicheskiy aspekt [Enterprise management framework: a strategic dimension]. Kharkov: Publishing house. KhGEU, 252 p.

Sabluk P.T. Malik M.Y., Valentynov V.A. (2002) Formuvannya mizhhaluzevykh vidnosyn: problemy teoriyi i metodolohi [Shaping Intersectoral Relations: Theoretical and Methodological Issues. Kyiv: ІАЕ, 294 p.

Tkalych M., Tolmachevsʹka YU. Sport, sport, spor. Chy ye perspektyva instytutsiynoho rozvytku? [Sports, sports, disputes. Is there an institutional perspective]. Available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/sportivne-pravo/sport-sport-sport-chi-e-perspektiva-instituciynogo-rozvitku-.html (accessed 03 September 2021).

Переглядів статті: 30
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Маслиган, Р. М., Гоблик, В. В., & Маслиган, О. О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УЧАСНИКІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ КІБЕРСПОРТУ . Економічний простір, (174), 35-38. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-6
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ