СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: підприємництво, бізнес, розвиток, стратегічні цілі, стратегія, державна політика, мікропідприємництво, суб’єкти малого підприємництва, суб’єкти середнього підприємництва, суб’єкти великого підприємництва

Анотація

У статті досліджено сучасний стан та перспективи стратегічного розвитку підприємництва в Україні в умовах динамічності ринкової кон’юнктури та високого рівня конкуренції. Виявлено, що основними проблемами, що перешкоджають розвитку підприємництва в Україні, є податкове навантаження, високий рівень корупції, недосконалість законодавства, дефіцит фінансових ресурсів, низька купівельна спроможність споживачів та брак кваліфікованої робочої сили. Виокремлено чинники макросередовища, які гальмують розвиток підприємництва, серед яких – епідеміологічна ситуація в країні, рівень розвитку економіки, науки, інноваційної діяльності, підприємницької культури та освіти. Охарактеризовано особливості функціонування різних сегментів підприємництва. Досліджено динаміку кількості суб’єктів господарювання різних сегментів підприємництва за 2014–2019 рр., а також загальні показники їхньої діяльності. Проаналізовано результативність державної політики щодо реалізації заходів, передбачених Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні. За результатами проведеного дослідження сформульовано основні стратегічні цілі, окреслено основні стратегічні завдання та заходи, які необхідно реалізувати для забезпечення збалансованого розвитку всіх сегментів підприємництва в Україні.

Посилання

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.11.2018 № 996-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 40. Ст. 365.

OECD (2020), Financing SMEs and Entrepreneurs 2020: An OECD Scoreboard, OECD Publishing, Paris. 2020. URL: https://doi.org/10.1787/061fe03d-en (дата звернення: 20.09.2021).

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва, 2019 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2020. 373 с.

OECD (2020), Моніторинг реалізації Стратегії розвитку МСП України на 2017-2020 роки, OECD Publishing, Paris. 2020. URL: https://sme.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Monitoring_the_Implementation_of_Ukraine-s_SME_Development_Strategy_ru.pdf (дата звернення: 21.09.2021).

Огляд малого і середнього підприємництва в Україні 2018/2019 : аналітичний звіт / Офіс розвитку малого і середнього підприємництва, Офіс ефективного регулювання. 2020. URL: https://sme.gov.ua/analytics/ (дата звернення: 18.09.2021).

Індекс настроїв малого бізнесу : дослідження Європейської бізнес-асоціації у межах проєкту Unlimit Ukraine/EBA. Liga: Закон. 2020. URL: https://eba.com.ua/nastroyi-malogo-biznesu-pokrashhuyutsya/ (дата звернення: 21.09.2021).

Попський А.В. Державна політика розвитку, підтримки малого та середнього підприємництва у контексті європейської інтеграції. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 1. С. 260–268.

Про схвалення Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 504-р. Урядовий кур’єр. 2017. № 144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80#n8 (дата звернення: 20.09.2021).

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 16.11.2018 № 996-XIV / Verkhovna Rada Ukrainy, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1999, № 40, St. 365.

OECD (2020), Financing SMEs and Entrepreneurs 2020: An OECD Scoreboard, OECD, Paris. Available at : https://doi.org/10.1787/061fe03d-en (accessed 20 September 2021).

State statistics service of Ukraine [2020], Diialnist subiektiv velykoho, serednoho, maloho ta mikropidpryiemnytstva, 2019 [Activity of large, medium, small and micro entrepreneurship entities, 2019]. Statystychnyi zbirnyk [Statistics Ukraine]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv, pp. 373. [in Ukrainian]

OECD (2020), Monitorynh realizatsii Stratehii rozvytku MSP Ukrainy na 2017-2020 roky [Monitoring the Implementation of Ukraine-s SME Development Strategy for 2017-2020], OECD, Paris. 2020. Available at : https://sme.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Monitoring_the_Implementation_of_Ukraine-s_SME_Development_Strategy_ru.pdf (accessed 20 September 2021).

SMEDO (2020), Ohliad maloho i serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini 2018 / 2019 [Review of small and medium entrepreneurship in Ukraine 2018/2019]. Analitychnyi zvit. Ofis rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva, Ofis efektyvnoho rehuliuvannia. Available at : https://sme.gov.ua/analytics/ (accessed 20 September 2021).

EBA (2020) Indeks nastroiv maloho biznesu : doslidzhennia Yevropeiskoi Biznes Asotsiatsii u mezhakh proiektu Unlimit Ukraine [Small Business Attitude Index: a study by the European Business Association within the Unlimit Ukraine project], EBA, Liga : Zakon. Available at : https://eba.com.ua/nastroyi-malogo-biznesu-pokrashhuyutsya/ (accessed 21 September 2021).

Popskyi A.V. (2017) Derzhavna polityka rozvytku, pidtrymky maloho ta serednoho pidpryiemnytstva u konteksti yevropeiskoi intehratsii [State policy of development, support of small and medium business in the context of European integration]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, Vol. 1, pp. 260-268.

Strategy for the development of small and medium enterprises in Ukraine up to 2020. (2017). Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny`. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80#n8 (accessed 20 September 2021).

Переглядів статті: 33
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Краєвська, А. С., Пілявоз, Т. М., & Шварц, І. В. (2021). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Економічний простір, (174), 28-34. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-5
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ