БАГАТОСТОРОННЯ ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА КИТАЮ

  • Т. І. Алексєєва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • К. А. Ященко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: багатостороння дипломатія, співробітництво, Україна, Китай, двосторонні відносини, торгово-економічні відносини, «Один пояс, один шлях»

Анотація

У статті проведено аналіз регіонального торговельно-економічного співробітництва між Україною та Китаєм. Розглянуто роль багатосторонньої дипломатії у процесі формування відносин між країнами. Доведено необхідність розширення українсько-китайського співробітництва у політичній, дипломатичній, торговельно-економічній, сільськогосподарській, енергетичній, інфраструктурній, авіакосмічній, гуманітарній сферах і сфері безпеки. Визначено доцільність диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків України, зменшення її економічної залежності від Російської Федерації, що сприятиме збільшенню частки Китаю у зовнішній торгівлі України. Доказано необхідність активної участі України у спільній реалізації проєкту «Один пояс, один шлях» щодо побудови «Економічного поясу Великого Шовкового шляху». Доведено, що застосування дипломатичних інструментів для залучення китайських інвестицій в інфраструктурні та економічні проєкти в Україні має забезпечити більш тісний зв’язок із країнами Азії та Європи.

Посилання

Про встановлення дипломатичних відносин між Китайською Народною Республікою і Україною : Спільне Комюніке від 04.01.1992 № 156_006. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_006/conv#o1 (дата звернення: 20.10.2021).

Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Китайською Народною Республікою : Закон України від 15.05.2014 № 1271-VII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1271-18#Text (дата звернення: 22.10.2021).

Міністерство закордонних справ України. URL: https://mfa.gov.ua/news/ukrayina-i-kitaj-rozvivatimut-politichnij-dialog-ta-naroshchuvatimut-obsyagi-praktichnoyi-spivpraci (дата звернення: 25.10.2021).

Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=76438c62-5e54-4931-ad98-7fe59d004a2a&title=ZovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugamiU2020-Rotsi (дата звернення: 23.10.2021).

Гончарук А.З. Українсько-китайське стратегічне партнерство на сучасному етапі. Україна – Китай. 2014. № 1(6). С. 44–46. URL: https://sinologist.com.ua/ukrayinsko-kitajske-strategichne-pa (дата звернення: 24.10.2021).

Герасимчук С., Пойта Ю. Китай після 2014: нова сторінка у відносинах. Київ : Фонд імені Фрідріха Еберта, 2017. 16 с.

Музиченко Г.В., Сінь Д. Політико-правові чинники українсько-китайських відносин стратегічного партнерства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 4(68). С. 234‒241.

Гловацька С.М. Значення стратегічної ініціативи «Один пояс, один шлях» для України. Розвиток транспорту. 2018. Вип. 2. С. 202–211.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 26.10.2021).

Pro vstanovlennya dyplomatychnykh vidnosyn mizh Kytaysʹkoyu Narodnoyu Respublikoyu i Ukrayinoyu [On the Establishment of Diplomatic Relations between the People's Republic of China and Ukraine] (Application no. 159_006): Spilʹne Komyunike [Joint Communiqué]. Verkhovna Rada Ukrayiny [The Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_006/conv#o1 (accessed: 20 October 2021) (in Ukrainian).

Pro ratyfikatsiiu Dohovoru pro druzhbu i spivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu i Kytaysʹkoyu Narodnoyu Respublikoyu [On Ratification of the Treaty of Friendship and Cooperation between Ukraine and the People's Republic of China] (Application no. 1271-VII): Zakon Ukrainy [Law of Ukraine]. Verkhovna Rada Ukrayiny [The Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1271-18#Text (accessed: 22 October 2021) (in Ukrainian).

Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrajiny [Ministry of Foreign Affairs of Ukraine]. Available at: https://mfa.gov.ua/news/ukrayina-i-kitaj-rozvivatimut-politichnij-dialog-ta-naroshchuvatimut-obsyagi-praktichnoyi-spivpraci (accessed: 25 October 2021) (in Ukrainian).

Ministerstvo ekonomiky Ukrajiny [Ministry of economy of Ukraine]. Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=76438c62-5e54-4931-ad98-7fe59d004a2a&title=ZovnishniaTorgivliaUkrainiTovaramiTaPoslugamiU2020-Rotsi (accessed: 23 October) (in Ukrainian).

Honcharuk A.Z. (2014) Ukrainsko-kytaiske stratehichne partnerstvo na suchasnomu etapi [Ukrainian-Chinese strategic partnership at the present stage.] Ukraina-Kytai (electronic journal). vol 1 (6). pp. 44-46. Available at: https://sinologist.com.ua/ukrayinsko-kitajske-strategichne-pa (accessed 24 October 2021) (in Ukrainian).

Gerasimchuk S., Poita Y. (2017) Ukraina – Kytai pislia 2014: nova storinka u vidnosynah [Ukraine – China after 2014: new page in the relations]. Kyiv: Friedrich Ebert Foundation, 16 pp. (in Ukrainian).

Muzychenko, G., Xin, D. (2018). Polityko-pravovi chynnyky ukrainsko-kytaiskykh vidnosyn stratehichnoho partnerstva; za red.: М. I. Zvieriakova (gol. red.) ta in. [Political and legal factors of Ukrainian-Chinese relations of strategic partnership. Ed.: M. Zveryakov (ed.-in-ch.) and others], Socio-economic research bulletin; Vìsnik socìal’no-ekonomìčnih doslìdžen’, Odessa National Economic University, Odessa, No. 4 (68), pp. 234‒241. (in Ukrainian).

Glovatska, S. (2018) Znachennya stratehichnoyi initsiatyvy «Odyn poyas, odyn shlyakh» dlya Ukrayiny [The strategic initiative «The Belt and Road» and it’s meaning for Ukraine]. Transport Development, vol. 2, pp. 202-211. (in Ukrainian).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed: 26 October 2021) (in Ukrainian).

Переглядів статті: 38
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Алексєєва, Т. І., & Ященко, К. А. (2021). БАГАТОСТОРОННЯ ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА КИТАЮ. Економічний простір, (174), 7-10. https://doi.org/10.32782/2224-6282/174-1
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ