ЗАСТОСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЯКОСТІ ПЛАТФОРМИ КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО

Ключові слова: хмарні технології, комунікаційне середовище, наукова діяльність, хмарні обчислення, IT-система

Анотація

В роботі була відображена актуальна на сьогоднішній день проблема переходу до застосування «Хмарних обчислень» в процесі оцінки можливого використання. Було проведено оцінки можливостей хмарних сервісів, що є частиною групового дослідження хмарних обчислень як платформи для створення комунікаційного середовища у науковій діяльності ЗВО. Були розглянуті основні можливості і функції інформаційного простору наукових комунікацій. В процесі оцінки можливого використання хмарних рішень, також розглянуті основні властивості, можливості та характеристики. Проаналізовані Web-сервіси на основі технології хмарних обчислень в аспекті задоволення цілей наукового співтовариства. При використанні можливостей цих сервісів, створюються сприятливі умови для переведення всіх необхідних функцій у віртуальний простір. При успішному здійсненні такого переходу можлива організація платформи комунікаційного середовища з новими можливостями, що відповідають сучасним вимогам безпеки і зручності використання при проведенні наукової діяльності.

Посилання

Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 №980. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 03.08.2021).

Шиненко М.А., Сороко Н.В. Використання хмарних технологій для професійного розвитку вчителів (зарубіжний досвід). Інформаційні технології в освіті. 2012. No 11. С. 206–214.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. Київ : Атіка, 2008. 684 с.

Гриб’юк О. О. Перспективи впровадження хмарних технологій в освіті. URL: http://lib.iitta.gov.ua/1111/1/grybyuk-stattya1-hmary (дата звернення: 22.07.2021).

Daryl C. Plummer, David W. Cearley, David Mitchell Smith. Cloud Computing Confusion Leads to Opportunity. Report No G00159034. Gartner Group. 2008. URL: http://www.gartner.com/it/content/868800/868812/cloud_computing_confusion.pdf (дата звернення: 22.07.2021).

Пленарные доклады международной конференции. Параллельные вычисления и задачи управления. 2010. №5. URL: https://www.yumpu.com/it/document/read/41477186/- (дата звернення: 05.08.2021).

Learn to build anything with Google: веб-сайт. URL: https://developers.google.com/ (дата звернення: 03.08.2021).

AWS: веб-сайт. URL: http://aws.amazon.com/ (дата звернення: 03.08.2021).

Порівняння хмарних сховищ OneDrive, DropBox, Google Drive і Box: веб-сайт. URL: https://bankchart.com.ua/finansoviy_gid/groshi_rodini/statti/porivnyannya_hmarnih_shovisch_onedrive_dropbox_google_drive_i_box (дата звернення: 12.08.2021).

ORACLE CLOUD Infrastructure: веб-сайт. URL: http://www.oracle.com/us/solutions/cloud/overview/index.html (дата звернення: 07.08.2021).

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2017) Dejaki pytannja vyznachennja serednjostrokovykh priorytetnykh naprjamiv innovacijnoji dijaljnosti zaghaljnoderzhavnogho rivnja na 2017-2021 roky [Some issues of determining the medium-term priority areas of innovation at the national level for 2017-2021]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-%D0%BF#Text (accessed 3 August 2021).

Shinenko M.A., Soroko N.V. (2012) Vykorystannia khmarnykh tekhnolohii dlia profesiinoho rozvytku vchyteliv (zarubizhnyi dosvid) [Use of cloud technologies for professional development of teachers (foreign experience)]. Information technology in education, no. 3, pp. 206–214.

Bykov V.Yu (2008) Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity [Models of organizational systems of open education]. Kyiv: Atika. (in Ukrainian).

Hrybiuk O.O. (2013) Pespektyvy vprovadzhennia khmarnykh tekhnolohii v osviti [Prospects for the introduction of cloud technologies in education]. Available at: http://lib.iitta.gov.ua/1111/1/grybyuk-stattya1-hmary (accessed 22 July 2021).

Daryl C. Plummer, David W. Cearley, David Mitchell Smith (2008) Cloud Computing Confusion Leads to Opportunity. Report No G00159034. Gartner Group. Available at: http://www.gartner.com/it/content/868800/868812/cloud_computing_confusion.pdf (accessed 22 July 2021).

(2010) Plenarnye doklady mezhdunarodnoy konferentsii [Plenary reports of the international conference]. Parallel'nye vychisleniya i zadachi upravleniya [Parallel calculations and control problems], no.5. Available at: https://www.yumpu.com/it/document/read/41477186/- (accessed 3 August 2021).

Learn to build anything with Google. Website. Available at: https://developers.google.com/ (accessed 22 July 2021).

AWS. Website. Available at: http://aws.amazon.com/ (accessed 3 August 2021).

Porivniannia khmarnykh skhovyshch OneDrive, DropBox, Google Drive i Box Website. Available at: https://bankchart.com.ua/finansoviy_gid/groshi_rodini/statti/porivnyannya_hmarnih_shovisch_onedrive_dropbox_google_drive_i_box (accessed 12 August 2021).

ORACLE CLOUD Infrastructure Website. Available at: http://www.oracle.com/us/solutions/cloud/overview/index.html (accessed 3 August 2021).

Переглядів статті: 115
Завантажень PDF: 190
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Пономарьова, О., & Пономарьов, С. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЯКОСТІ ПЛАТФОРМИ КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО. Економічний простір, (173), 93-97. https://doi.org/10.32782/2224-6282/173-13
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ