МІСЦЕ КУРСУ «СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Ключові слова: професійна підготовка, сучасні освітні технології, науково-педагогічний працівник, здобувач ступеня доктора філософії, економічні дисципліни

Анотація

У статті обґрунтовується важливість належної організації професійно-педагогічної підготовки здобувачів ступеня докторів філософії (зокрема, економічного профілю) як майбутніх науково-педагогічних працівників високої кваліфікації; визначається роль і місце курсу «Сучасні освітні технології» в системі професійної підготовки докторів філософії економічного профілю. Система професійно-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економічних дисциплін повинна передбачати використання сучасних форм, методів і засобів навчання, а також новітніх педагогічних технологій, диференціацію та індивідуалізацію професійної підготовки майбутніх докторів філософії, впровадження інноваційних програм у практику педагогічної підготовки потенційних викладачів сучасних закладів вищої освіти.

Посилання

Аспірантура та докторантура Харківського національного університету будівництва та архітектури. URL: https://kstuca.kharkov.ua/viddil-aspiranturi-ta-doktoranturi/planuvannja-osvitnogo-procesu-ta-naukovoi-roboti (дата звернення: 19.09.2021)

Бопко І.З. Особливості та проблеми наукової діяльності викладача університету. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки. 2014. № 3(72). С. 44–52.

Відділ аспірантури і докторантури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. URL: https://vad.pnu.edu.ua/індивідуальні-навчальні-плани/ (дата звернення: 19.09.2021)

Відділ докторантури та аспірантури Київського національного університету будівництва i архітектури. URL: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=28620 (дата звернення: 19.09.2021)

Мачинська Н.І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: монографія / за ред. С.О. Сисоєвої. Львів : ЛьвДУВС. 2013. 416 с.

Олійник І.В. Педагогічна практика: програма та методика реалізації : навч.-метод. посібник. Дніпро : Університет ім. А. Нобеля, 2019. 136 с.

Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів/ад’юнктів Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 2 березня 2020 р. протокол №8 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. URL: https://asp.knu.ua/doc/OND/Pedagogical_practice_2020.pdf (дата звернення: 19.09.2021)

Поясок Т.Б. Основи психолого-педагогічної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю : навч. посіб. для студ. і викл. фін-ек ВНЗ / За ред. проф. С. Сисоєвої. Київ : ПП «ЕКМО», 2003. 288 с.

Про вищу освіту : Закон України від 2014 р. № 1556-VII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 19.09.2021)

Про забезпечення володіння випускниками освітньо-наукових програм доктора філософії методологією педагогічної діяльності : Лист НАЗЯВО керівникам ЗВО від 3.09.2021 р. №672 / Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. URL: https://cutt.ly/WEHWRwX

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) : Постанова Кабінету міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 / Кабінет міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text (дата звернення: 19.09.2021)

Сисоєва С.О. Педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю. Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті : зб. наук. праць. Рівне : НУВГР, 2011. С. 3–11.

Хом’юк І.В., Хом’юк В.В. Деякі проблеми професійно-педагогічної підготовки викладачів технічних ВНЗ. International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE». Vienna–Austria. 2015. P. 80–83. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/14363 (дата звернення: 19.09.2021)

Якубовська С. Формування і розвиток особистості викладача вищого технічного навчального закладу в процесі психолого-педагогічної підготовки магістрів. Освіта регіону. Політологія, Психологія. Комунікація. 2011. № 3. С. 400–403. URL: https://social-science.uu.edu.ua/article/594 (дата звернення: 19.09.2021)

Aspirantura ta doktorantura Kharkivskoho natsionalnoho universytetu budivnytstva ta arkhitektury [Postgraduate and doctoral studies of Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture]. Available at: https://kstuca.kharkov.ua/viddil-aspiranturi-ta-doktoranturi/planuvannja-osvitnogo-procesu-ta-naukovoi-roboti (accessed 19.09.2021).

Bopko I.Z. (2014) Osoblyvosti ta problemy naukovoi diialnosti vykladacha universytetu [Features and problems of scientific activity of a university lecturer]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Pedahohichni ta psykholohichni nauky, no. 3(72), pp. 44–52.

Viddil aspirantury i doktorantury Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka [Department of Postgraduate and Doctoral Studies of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University]. Available at: https://vad.pnu.edu.ua/індивідуальні-навчальні-плани/ (accessed 19.09.2021).

Viddil doktorantury ta aspirantury Kyivskoho natsionalnoho universytetu budivnytstva i arkhitektury [Department of Doctoral and Postgraduate Studies of Kyiv National University of Construction and Architecture]. Available at: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=28620 (accessed 19.09.2021).

Machynska N. I. (2013) Pedahohichna osvita mahistrantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv nepedahohichnoho profiliu: monohrafiia [Pedagogical education of undergraduates of higher educational institutions of non-pedagogical profile: monograph] (eds. Sysoievoi S.O.) Lviv: LvDUVS. (in Ukrainian)

Oliinyk I. V. (2019) Pedahohichna praktyka: prohrama ta metodyka realizatsii: navch.-metod. Posibnyk [Pedagogical practice: program and methods of implementation: teaching method. manual]. Dnipro: Universytet im. A. Nobelia, (in Ukrainian)

Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka (2020) Polozhennia pro asystentsku pedahohichnu praktyku aspirantiv/adiunktiv Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka vid 02.03.2020 protokol №8 [Regulations on assistant pedagogical practice of graduate students / associate professors of Taras Shevchenko National University of Kyiv]. Available at: https://asp.knu.ua/doc/OND/Pedagogical_practice_2020.pdf (accessed 19.09.2021).

Natsionalne ahentstvo iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity (2021) Pro zabezpechennia volodinnia vypusknykamy osvitno-naukovykh prohram doktora filosofii metodolohiieiu pedahohichnoi diialnosti : Lyst NAZIaVO kerivnykam ZVO vid 3.09.2021 r. №672 [About maintenance of possession by graduates of educational and scientific programs of the doctor of philosophy of methodology of pedagogical activity]. Available at: URL: https://cutt.ly/WEHWRwX (accessed 19.09.2021).

Poiasok T. B. (2003) Osnovy psykholoho-pedahohichnoi pidhotovky fakhivtsiv finansovo-ekonomichnoho profiliu: Navch. posib. dlia stud. i vykl. fin-ek VNZ [Fundamentals of psychological and pedagogical training of financial and economic specialists] (eds. prof. Sysoievoi S.) Kyiv: PP «EKMO». (in Ukrainian)

Verkhovna Rada Ukrainy (2014) Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 2014 № 1556-VII [On higher education: Law of Ukraine] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (accessed 19.09.2021).

Kabinet ministriv Ukrainy (2016) Pro zatverdzhennia Poriadku pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii ta doktora nauk u vyshchykh navchalnykh zakladakh (naukovykh ustanovakh): Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 23.03.2016 r. № 261 [On approval of the Procedure for training applicants for higher education for the degree of Doctor of Philosophy and Doctor of Science in higher educational institutions (scientific institutions): Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text (accessed 19.09.2021).

Sysoieva S.O. (2011) Pedahohichna kompetentnist vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu nepedahohichnoho profiliu. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii universytetskii osviti: zb. nauk. prats [Pedagogical competence of a teacher of a higher educational institution of non-pedagogical profile]. Rivne: NUVHR, pp. 3–11. (in Ukrainian)

Khomiuk I.V., Khomiuk V.V. (2015) Deiaki problemy profesiino-pedahohichnoi pidhotovky vykladachiv tekhnichnykh VNZ [Some problems of professional and pedagogical training of teachers of technical universities] International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE». Vienna–Austria, pp. 80–83. Available at: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/14363 (accessed 19.09.2021).

Yakubovska S. (2011) Formuvannia i rozvytok osobystosti vykladacha vyshchoho tekhnichnoho navchalnoho zakladu v protsesi psykholoho-pedahohichnoi pidhotovky mahistriv [Formation and development of the personality of the teacher of the higher technical educational institution in the course of psychological and pedagogical preparation of masters]. Osvita rehionu. Politolohiia, Psykholohiia. Komunikatsiia, no. 3, pp. 400–403. Available at: URL: https://social-science.uu.edu.ua/article/594 (accessed 19.09.2021).

Переглядів статті: 127
Завантажень PDF: 77
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Євсєєва, Г. П., Лисенко, Г. І., & Волкова, С. П. (2021). МІСЦЕ КУРСУ «СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ. Економічний простір, (173), 65-70. https://doi.org/10.32782/2224-6282/173-9
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА