АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Ключові слова: пандемія, підприємства готельно-ресторанного господарства, управління, комунікації, персонал

Анотація

У статті проведено аналіз впливу світової пандемії на динаміку обсягів реалізації послуг закладів тимчасового розміщення й організації харчування, кількість в’їзних (іноземних) і внутрішніх туристів в Україні, а також визначено чинники, які стримують розвиток туризму в країні. Надано трактування поняття «управління підприємством готельно-ресторанного господарства в кризових умовах», зосереджено увагу на важливості управління комунікаціями в закладах готельно-ресторанного господарства, а саме зовнішніми комунікаціями і маркетинговою комунікаційною політикою, що забезпечить їх розвиток і прибутковість. Зазначено, що важливу роль в успіху діяльності закладів сфери обслуговування відіграють персонал і культура обслуговування. Наведено компетенції, якими повинен володіти менеджер підприємства готельно-ресторанної сфери.

Посилання

Томаля Т., Щипанова Я. Управління якістю в готельно-ресторанному бізнесі. Економіка. Управління. Інновації. 2014. № 2 (12). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_56 (дата звернення: 27.08.2021).

Пискар І. Управління закладами ресторанного господарства: автоматизація бізнес-процесів. Вісник КНТЕУ. 2015. № 3. С. 60–78.

Варипаєв О., Варипаєва Л. Готельний та ресторанний бізнес як складова індустрії гостинності. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі і послуг. 2009. № 2. С. 614–621.

Кількість ресторанів в Україні за 2020 р. скоротилася на 20%. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/733785.html (дата звернення: 27.08.2021).

Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 27.08.2021).

Кількість туристів, обслугованих тур операторами та турагентами, за видами туризму // Офіційний сайт Державної служби статистики України.. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 28.08.2021).

Структура сукупних витрат домогосподарств // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 28.08.2021).

В Україні створили об’єднання ресторанної галузі країни – Національну Ресторанну Асоціацію. URL: https://posteat.ua/news/v-ukra%D1%97ni-stvorili-obyednannya-restoranno%D1%97-galuzi-kra%D1%97ni-nacionalnu-restorannu-asociaciyu (дата звернення: 28.08.2021).

Мазуркевич І., Лук’янець А. Теоретичні аспекти культури обслуговування у закладах готельно-ресторанного господарства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 6 (18). С. 143–146.

Корж Н., Онищук Н. Вплив пандемії Covid-19 на готельну галузь. Економічний простір. 2020. № 156. С. 140–143.

Tomalya T., Shchipanova Ya. (2014) Upravlinnya yakistyu v gotel’no-restorannom biznesi [Quality management in the hotel and restaurant business] Ekonomika. Upravlinnya [Economy. Management], (electronic journal), no. 2 (12). Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_56 (accessed 27 August 2021).

Pyskar I. (2015) Upravlinnya zakladamy restorannoho hospodarstva: avtomatyzatsiya biznes-protsesiv [Management of restaurants: automation of business processes]. Visnyk KNUTE, no. 3, pp. 60–78.

Varypayev O., Varypayeva L. (2009) Hotelnyy ta restorannyy biznes yak skladova industriyi hostynnosti [Hotel and restaurant business as a component of the hospitality industry] Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli i posluh, no. 2, pp. 614–621.

Kil’kist’ restoraniv v Ukrayini za 2020 r. skorotylasya na 20%. Available at: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/733785.html (accessed 27 August 2021).

Ofitsiynyy sayt derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny (2020) Obsyah realizovanykh posluh za rehionamy za vydamy ekonomichnoyi diyal’nosti [The volume of services provided by region by type of economic activity]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 27 August 2021).

Ofitsiynyy sayt derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny (2020) Kil’kist’ turystiv, obsluhovanykh tur operatoramy ta turahentamy, za vydamy turyzmu [Number of tourists served by tour operators and travel agents, by type of tourism]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 28 August 2021).

Ofitsiynyy sayt derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny (2020) Struktura sukupnykh vytrat domohospodarstv [Structure of total household expenditures]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 28 August 2021).

V Ukrayini stvoryly ob’’yednannya restorannoyi haluzi krayiny – Natsional’nu Restorannu Asotsiatsiyu. Available at: https://posteat.ua/news/v-ukra%D1%97ni-stvorili-obyednannya-restoranno%D1%97-galuzi-kra%D1%97ni-nacionalnu-restorannu-asociaciyu (accessed 28 August 2021).

Mazurkevych I., Luk’yanets’ A. (2018) Teoretychni aspekty kul’tury obsluhovuvannya u zakladakh hotel’no-restorannoho hospodarstva [Theoretical aspects of service culture in hotel and restaurant establishments]. Economic Bulletin of Zaporizhia State Engineering Academy, no. 6 (18), pp. 614–621.

Korzh N., Onyshchuk N. (2020) Vplyv pandemiyi Covid-19 na hotel’nu haluz’ [The impact of the Covid-19 pandemic on the hotel industry]. Economic space, no. 156, pp. 140–143.

Переглядів статті: 181
Завантажень PDF: 123
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Халахур, Ю. Л., & Клименко, Л. В. (2021). АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Економічний простір, (173), 41-45. https://doi.org/10.32782/2224-6282/173-7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають