ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

  • А. В. Сєріков Харківський національний університет будівництва та архітектури
  • І. М. Коваль Харківський національний університет будівництва та архітектури
Ключові слова: сучасний український репертуарний театр, організаційна культура, підприємливість, нелінійні диференційні рівняння, біфуркаційна діаграма

Анотація

Статтю присвячено побудові «концептуального каркасу» моделі сучасного українського репертуарного театру, як соціально-економічної системи, що базується на відомих результатах соціології, біології, теорії систем і математики. При цьому враховано, що театр, з одного боку, є публічною соціально-культурною установою, що покликана виховувати, розвивати, спілкуватися і рухатися до нового рівня розвитку людини. З іншого боку, театр також виступає як легітимно визнаний суб'єкт господарювання, що діє як інфраструктуро утворюючий компонент, створює робочі місця, сплачує податки, підтримує ресторан-готель- туристичний та інші види бізнесу, які надають різні супутні послуги, та таке інше. Оскільки сучасний український репертуарний театр, як суб’єкт, що зайнятий господарською діяльністю, уявляє з себе динамічну систему, в статті дано його математичний опис у вигляді системи нелінійних диференційних рівнянь першого порядку. В якості домінуючих факторів-невідомих в цих рівняннях містяться економічна, організаційна, ментальна та соцієтальна складова внутрішнього середовища театру. Всі перелічені складові взаємодіють із відповідними інституціями у зовнішньому середовищі театру. Формалізований опис містить у собі параметр управління під назвою «інноваторство», який відображає комплекс особових характеристик керівництва театру та його оточення. Аналіз поведінки соціально-економічної моделі театру суттєво спрощується при припущенні, що серед факторів-невідомих найбільш чутливими у інтегральних результатах діяльності театру є економічна та організаційна складові. За таких умов достатньо залишити лише два відповідні диференційні рівняння. Це дозволяє достатньо строго довести, що саме організаційна культура, трудовий менталітет, в якому повинне бути місце такій людській якості як підприємливість, або здатність до інноваційності, є всеохоплюючим, домінуючим фактором росту та розвитку театру.

Посилання

Пави П. Словарь театра [Текст] / П. Пави; пер. с фр.– М.: «Прогресс», 1991.– 504 с.

Адрианова Т.О. Театр как социокультурный феномен. [Текст] / Т.О. Адрианова // Вестник ОГУ.- 2014.- No 7(168).- С. 82-85.

Лебедева Н.М. Культура как фактор общественного прогресса. Монография. [Текст] / Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко.– М. : Юстицинформ, 2009. — 408 с.

Адрианова Т.О. Социальные функции театра. [Текст] / Т.О. Адрианова // Вестник Челябинского государственного университета.- 2012.- No 35 (289).- Философия. Социология. Культурология.- Вып. 28.- С. 91-94.

Князева А.Е. Бизнес-модели и технологии продвижения театрального искусства на современном этапе. [Текст] / А.Е. Князева // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение».– 2017.– No 4-1 (10). – С. 110-126.

Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем [Текст] / П.К. Анохин // Принципы системной организации функций.- М.: "Наука".- 1973.- С.5-61.

Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения [Текст] / Т. Парсонс // THESIS.- 1993.- Т1, Вып. 2.- С. 94-122.

Дороніна М.С. Трудовий менталітет як предмет менеджменту [Текст] / М.С. Дороніна, Т.В. Голубєва. // Культура народов Причерноморья.- 2009.- No 161.- С.90-94.

Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем [Текст] / А.И. Уемов.- М.: Мысль, 1978.- 272 с.

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. [Текст] / Л.Н. Гумилев.– СПб.: ИД Кристалл, 2001.– 640 с.

Боно де Э. Искусство думать: Латеральное мышление как способ решения сложных задач. [Текст] / Эдвард де Боно; пер. с англ.– М.: Альпина Паблишер, 2015.– 172 с.

Лаптев А.А. Математическое моделирование социальных процессов. [Текст] / А.А. Лаптев // Математические структуры и моделирование: сб. науч. тр. ОмГУ.- No 3.- Омск, 1999.- С.109-124.

Судаков К.В. Системокванты жизнедеятельности [Текст] / К.В. Судаков // Устойчивое развитие.- 2003.- No 3/03.- С. 127–140.

Евин И.А. Модели развития и теория катастроф [Текст] / И.А. Евин, А.И. Яблонский // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник, 1982.- М.: Наука, 1982.- 400 с.

Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, меха-нізми, моделі: Монографія [Текст] /О.В. Раєвнєва.- Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006.- 496 с.

Сериков А.В. Природа фирмы: экономико-математическая модель онтогенеза [Текст] / А.В. Сериков, А.В. Белоцерковский // Наукові праці Донецького нац. техніч. ун-ту. Серія: економічна. Вип. 75.- Донецьк: Дон-НТУ, 2004.- С.246-252.

Баутин Н.Н Методы и приемы качественного исследования динами-ческих систем на плоскости [Текст] / Н.Н. Баутин, Е.А. Леонтович.- М.: Наука, 1990.- 448 с.

Сєріков А.В. Сталий розвиток економіки: випереджаюче управління: Монографія. Том 1. [Текст] / В.А. Подсолонко, О.А. Подсолонко, А.В. Сєріков, В.М. Храпко та інш.- Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013.- 610 с

Pavi P. (1991). Slovar teatra [Dictionary of the Theater]. Moscow: «Progress». [in Russian]

Adrianova T.O. (2014). Teatr kak sotsiokulturnyy fenomen. [Theater as a sociocultural phenomenon]. Vestnik OGU– OGU bulletin, 7(168), 82-85. [in Russian]

Lebedeva N.M. & Tatarko A.N. Kultura kak faktor obshestvennogo progressa. Monografiya. [Culture as a factor of social progress. Monograph.] Moscow:: Yusticinform. [in Russian]

Adrianova T.O. (2012). Sotsialnye funktsii teatra. [Social Functions of the Theater]. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta.–Filosofiya. Sotsiologiya. Kulturologiya. – Bulletin of Chelyabinsk State University 35 (289).–Philosophy. Sociology. Culturology, Release 28, 91-94. [in Russian]

Knyazeva A.E.(2017) Biznes-modeli i tehnologii prodvizheniya teatralnogo iskusstva na sovremennom etape. [Business models and technologies of theatrical art promotion at the present stage.] Vestnik RGGU. Seriya «Filosofiya. Sociologiya. Iskusstvovedenie», 4-1 (10), 110-126. [in Russian]

Anohin P.K. (1973). Principialnye voprosy obshej teorii funkcionalnyh sistem [The fundamental questions of the general theory of functional systems] Principy sistemnoj organizacii funkcij. (pp.5-61). Moscow: Nauka. [in Russian]

Parsons T. (1993). Ponyatie obshestva: komponenty i ih vzaimootnosheniya [The concept of society: components and their relationships] THESIS, Vol.1, 2, 94-122. [in Russian]

Doronina M.S. & Golubieva T.V. (2009). Trudovij mentalitet yak predmet menedzhmentu [Labor mentality as a subject of management]Kultura narodov Prichernomorya,161, 90-94.[in Ukrainian]

Usmov A.I. (1978). Sistemnyj podhod i obshaya teoriya sistem [Systems approach and general systems theory] Moscow: Mysl. [in Russian]

Gumilev L.N. (2001). Etnogenez i biosfera Zemli. [Ethnogenesis and the biosphere of the Earth] St. Petersburg: ID Kristall. [in Russian]

Bono de E. (2014). Lateral thinking. London: Vermilion. 12.

Laptev A.A. (1999). Matematicheskoe modelirovanie socialnyh processov. [Mathematical modeling of social processes.] Matematicheskie struktury i modelirovanie: sb. nauch. tr. OmGU, 3, 109-124. [in Russian]

Sudakov K.V. (2003). Sistemokvanty zhiznedeyatelnosti [Sistema of life] Ustojchivoe razvitie, 3/03, 127–140. [in Russian]

Evin I.A. & Yablonskij A.I. (1982). Modeli razvitiya i teoriya katastrof [Models of development and the theory of catastrophes] Sistemnye issledovaniya. Metodologicheskie problemy. Ezhegodnik, 1982. Moscow: Nauka, [in Russian]

Raievnieva O.V. (2006). Upravlinnya rozvitkom pidpriyemstva: metodologiya, mehanizmi, modeli: Monografiia [Management of enterprise development: methodology, mechanisms, models: Monograph] Kharkiv: VD «INZhEK». [in Ukrainian]

Serikov A.V. & Belocerkovskij A.V. (2004). Priroda firmy: ekonomiko-matematicheskaya model ontogeneza [Nature of the company: economic and mathematical model of ontogenesis] Naukovi praci Doneckogo nac. tehnich. un-tu. Seriya: ekonomichna, 75, 246-252. [in Ukrainian]

Bautin N.N. & Leontovich E.A. (1990). Metody i priemy kachestvennogo issledovaniya dinamicheskih sistem na ploskosti [Methods and techniques for qualitative research of dynamic systems on the plane] Moscow: Nauka. [in Russian]

Podsolonko V.A., Podsolonko O.A., Sierikov A.V. & Hrapko V.M. et el. (2013). Stalij rozvitok ekonomiki: viperedzhayuche upravlinnya: Monografiya. Tom 1. [Sustainable development of the economy: advanced management: Monograph. Vol. 1] Simferopol: DIAJPI. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 56
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2019-04-23
Як цитувати
Сєріков, А. В., & Коваль, І. М. (2019). ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ. Економічний простір, (144), 180-193. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/95
Розділ
ЕКОНОМІКО – МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ