ЗМІНА ОБЛІКОВОЇ ПАРАДИГМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕКОМЕРЦІЙНИХ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ – ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: сталий розвиток, комунальні некомерційні підприємства, неприбуткові установи, модель обліку, облік, бюджетна установа, заклади охорони здоров’я

Анотація

У публікації висвітлено специфіку функціонування некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я та доведено необхідність побудови облікової моделі що враховує специфіку діяльності та відповідає, як вимогам чинного законодавства у сфері обліку, так і вимогам відомчих облікових регламентів, що розроблені Національною службою здоров’я України (НСЗУ). Досліджено особливості діяльності некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я, що впливають на формування фінансових результатів. Зазначено об’єктивність зміни облікової парадигми при розробці інформаційної моделі управління реформованих закладів охорони здоров’я. Наведено результати аналізу сучасної облікової практики таких закладів, з’ясовано проблемні аспекти та обґрунтовано перспективи формування ефективної моделі обліку діяльності некомерційних комунальних підприємств – закладів охорони здоров’я в умовах глобалізації.

Посилання

Андрєєва О.Б., Жорнокуй Ю.М., Гетманець О.П. Господарське право України : підручник, у ч. 1. Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. 340 с.

Височан О.С., Височан О.О., Ясінська А.І. Особливості бухгалтерського обліку цільового фінансування у небюджетних неприбуткових організаціях. Облік і фінанси АПК. 2017. № 1. С. 17–24. URL: https://Oif_apk_2017_1_4.pdf. (дата звернення: 28.07.2021).

Вінник О.М. Господарське право України : навчальний посібник. Київ : Правова єдність, 2009. 766 c.

Гура Н., Методика бухгалтерського обліку в неприбуткових не бюджетних організаціях. Бухгалтерський облік і аудит. 2010. № 12. С. 3–8.

Кононенко Л.В., Юрченко О.В. Нефінансова (соціальна) звітність підприємств та цілі сталого розвитку. Advances in Technology and Science. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany 2021. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=6RUlEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA62&ots=_yDWBbEu-Y&sig=WU85eNQ0brTXF6y_9s2Gb5UKyBA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (дата звернення: 27.07.2021).

Кононенко Л.В., Юрченко О.В., Гай О.М. Теорія бухгалтерського обліку в умовах становлення глобальної економіки та інформатизації суспільства. Економічний простір. 2021. № 170. C. 83–87 URL: http://http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/911 (дата звернення: 27.07.2021).

Левицька С.О. Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій : автореферат дис... д-ра екон. наук: 08.06.04. Київ. нац. екон. ун-т. Київ, 2005. 28 с.

Методичні рекомендації з нормативного, бухгалтерського та податкового забезпечення державної фінансової підтримки підприємств АПК / за ред. Г.І. Зуба, В.М. Жука, І.В. Герасимука. URL: http://magazine.faaf.org.ua/metodichni-rekomendacii-z-№rmativ№go-buhgalterskogo-ta-podatkovogo-zabezpechennya-derzhav№i-finansovoi- pidtrimki-pidpriemstv-apk.html (дата звернення: 25.07.2021).

Музика І.С. Система охорони здоров’я в умовах інституційних змін в Україні: фінансові аспекти. Світ фінансів. 2016. Вип. 1. С. 99–108.

Пантейлічук С.Л. Особливості обліку в неприбуткових організаціях. Київський бухгалтер. 2010. № 39. URL: http://cons.parus.ua/_d.asp?r=06STP2336fc0d693791e3afdaa8ecfab0f4265 (дата звернення: 25.07.2021).

Підприємництво: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. Харків : УкрДУЗТ, 2016.

Савченко В.М., Кононенко Л.В., Пальчук О.В. Сучасний стан, проблеми та перспективи обліку розрахунків за податками та платежами некомерційних комунальних підприємств – закладів охорони здоров’я. Економічний простір. 2021. № 171. C. 99–105. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/928 (дата звернення: 25.07.2021).

Савчук В.К. До аналітичного забезпечення управління діяльністю неприбуткових організацій. URL: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/67351 (дата звернення: 25.07.2021).

Слободяник Ю.Б. Некоммерческие организации в Украине: бухгалтерский учет, налогообложения и аудит. Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2013. № 6. URL: https://wiseeco№mist.ru/polez№e/85788-nekommercheskie-organizacii-ukraine-buxgalterskij-uchet-nalogooblozhenie-audit4. (дата звернення: 27.07.2021).

Тарасова М. Налоговый учет в неприбыльных организациях. Дебет-кредит. 2013. № 21. URL: https://online.dtkt.ua/Book/«ДК»%20№21-2013%20(рус.).epub/navPoint-8. (дата звернення: 27.07.2021).

Andrieieva O.B., Zhornokui Yu.M., Hetmanets O.P. (2014) Hospodarske pravo Ukrainy: pidruchnyk [Economic law of Ukraine: textbook]. Kharkiv, p. 340 (in Ukrainian)

Vysochan O.S., Vysochan O.O., Yasinska A.I. (2017) Osoblyvosti bukhhalterskoho obliku tsilovoho finansuvannia u nebiudzhetnykh neprybutkovykh orhanizatsiiakh [Features of accounting of target financing in non-budgetary non-profit organizations]. Oblik i finansy APK [Accounting and finance of agro-industrial complex], no. 1, pp. 17–24. Available at: https://Oif_apk_2017_1_4.pdf. (accessed 23 July 2021).

Vinnyk O.M. (2009) Hospodarske pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk [Commercial law of Ukraine: a textbook]. Kyiv: Legal Unity, p. 766. (in Ukrainian)

Hura N. (2010) Metodyka bukhhalterskoho obliku v neprybutkovykh ne biudzhetnykh orhanizatsiiakh [Methods of accounting in non-profit non-budget organizations]. Accounting and auditing, no. 12, pp. 3–8.

Kononenko L.V., Yurchenko O.V. (2021) Nefinansova (sotsialna) zvitnist pidpryiemstv ta tsili staloho rozvytku [Non-financial (social) reporting of enterprises and sustainable development goals]. Proceedings of the Advances in Technology and Science: XII International Scientific and Practical Conference (Germany, Berlin, March 16–19, 2021). Berlin, pp. 62–64. Available at: https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=6RUlEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA62&ots=_yDWBbEu-Y&sig=WU85eNQ0brTXF6y_9s2Gb5UKyBA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (accessed 27 July 2021).

Kononenko L.V., Yurchenko O.V., Gai O.M. (2021) Teoriia bukhhalterskoho obliku v umovakh stanovlennia hlobalnoi ekonomiky ta informatyzatsii suspilstva [The theory of accounting in the context of the global economy and informatization of society]. Ekonomichnyi prostir [Economic space], no. 170, pp. 83–87. Available at: http://http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/911(accessed 27 July 2021).

Levytska S.O. (2005) Oblik, kontrol ta analiz diialnosti nepidpryiemnytskykh orhanizatsii [Accounting, control and analysis of non-profit organizations] (PhD Thesis), Kyiv. nats. ekon. un-t., Kyiv, p. 28 (in Ukrainian)

Zuba H.I., Zhuka V.M., Herasymuka I.V. Metodychni rekomendatsii z normatyvnoho, bukhhalterskoho ta podatkovoho zabezpechennia derzhavnoi finansovoi pidtrymky pidpryiemstv APK [Methodical recommendations for regulatory, accounting and tax support of state financial support of agricultural enterprises] Available at: http://magazine.faaf.org.ua/metodichni-rekomendacii-z-№rmativ№go-buhgalterskogo-ta-podatkovogo-zabezpechennya-derzhav№i-finansovoi- pidtrimki-pidpriemstv-apk.html (accessed 25 July 2021).

Muzyka I.S. (2016) Systema okhorony zdorovia v umovakh instytutsiinykh zmin v Ukraini: finansovi aspekty [The health care system in the context of institutional change in Ukraine: financial aspects]. Svit finansiv [The world of finance], vol. 1, pp. 99–108.

Panteilichuk S.L. (2010) Osoblyvosti obliku v neprybutkovykh orhanizatsiiakh [Features of accounting in non-profit organizations]. Kyivskyi bukhhalter [Kyiv accountant], no. 39. Available at: http://cons.parus.ua/_d.asp?r=06STP2336fc0d693791e3afdaa8ecfab0f4265 (accessed 25 July 2021).

Panchenko S.V., Dykan V.L., Shramenko O.V., Poliakova O.M., Utkina Yu.M. (2016) Pidpryiemnytstvo: pidruchnyk [Entrepreneurship: a textbook]. Kharkiv: UkrDUZT. (in Ukrainian)

Savchenko V. M., Kononenko L.V., Palchuk O.V. (2021) Suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy obliku rozrakhunkiv za podatkamy ta platezhamy nekomertsiinykh komunalnykh pidpryiemstv – zakladiv okhorony zdorovia [The current state, problems and prospects of accounting for taxes and payments of non-profit utilities – health care facilities]. Ekonomichnyi prostir [Economic space], no. 171, pp. 99–105. Available at: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/928 (accessed 25 July 2021).

Savchuk V.K. Do analitychnoho zabezpechennia upravlinnia diialnistiu neprybutkovykh orhanizatsii [To the analytical support of the management of non-profit organizations]. Available at: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/67351 (accessed 25 July 2021).

Slobodianyk Yu. B. (2013) Nekommercheskye orhanyzatsyy v Ukrayne: bukhhalterskyi uchet, nalohooblozhenyia y audit [Non-profit organizations in Ukraine: accounting, taxation and audit]. Bukhhalterskyi uchet v biudzhetnыkh y nekommercheskykh orhanyzatsyiakh [Accounting in budgetary and non-profit organizations], no. 6. Available at: https://wiseeco№mist.ru/polez№e/85788-nekommercheskie-organizacii-ukraine-buxgalterskij-uchet-nalogooblozhenie-audit4 (accessed 27 July 2021).

Tarasova M. (2013) Nalohovui uchet v neprybulnukh orhanyzatsyiakh [Tax accounting in non-profit organizations]. Debet-kredyt [Debit credit], no. 21. Available at: https://online.dtkt.ua/Book/«DK»%20№21-2013%20(rus.).epub/navPoint-8 (accessed 27 July 2021).

Переглядів статті: 510
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Савченко, В. М., Юрченко, О. В., & Кононенко, Л. В. (2021). ЗМІНА ОБЛІКОВОЇ ПАРАДИГМИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕКОМЕРЦІЙНИХ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ – ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Економічний простір, (172), 81-86. https://doi.org/10.32782/2224-6282/172-14
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають