ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРІВ ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ

Ключові слова: тайм-менеджмент, закупівлі, алгоритм, пріоритет, хронометраж

Анотація

У статті розглянуто сутність тайм-менеджменту як сучасної філософії організації роботи менеджерів. Доведено, що правильне застосування прийомів, технік, інструментів тайм-менеджменту є запорукою оптимізації роботи, досягнення цілей діяльності окремого працівника та підприємства в цілому найбільш ефективним способом. В роботі розроблено алгоритм тайм-менеджменту, відповідно до якого повинне здійснюватися формування плану робочого дня менеджера. Автором узагальнено інструменти, методи та технології тайм-менеджменту, що забезпечують оптимізацію роботи менеджерів на етапах планування, організації, мотивації та контролю діяльності. З метою оптимізації роботи менеджерів із закупівель в роботі запропоновано найбільш оптимальний варіант розподілу його функціональних задач впродовж робочого дня.

Посилання

Зайверт Л. Ваше время  в Ваших руках. Москва : Экономика, 1990. 232 с.

Брайан Т. Тайм-менеджмент. Москва : Манн, Иванов и Фербер. 2016. 144 с.

Азарова О. Тайм-менеджмент за 30 минут. Ростов на Дону : Феникс. 2007. 160 с.

Музиченко Г.В., Тронько С.П. Тайм-менеджмент про те, як знайти час на все і на цей проект зокрема. Менеджмент підприємницької діяльності : навч.посіб. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2020. Вип. 8. С. 126–143. URL: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/8486/1/Muzychenko%20Hanna%20Vyacheslavivna%202020.pdf (дата звернення: 17.08.2021).

Холодницька А.В. Застосування технологій тайм-менеджменту в управлінні підприємством. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2013. № 4(70). С. 261–268. URL: https://economic-vistnic.stu.cn.ua/tmppdf/1156.pdf (дата звернення: 17.08.2021).

Гаврись О.М., Колпаченко Н.М., Голованова Г.Є. Тайм-менеджмент на підприємстві. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 177. С. 29–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_177_6 (дата звернення: 17.08.2021).

Хананова Н. Время для компаний. Корпоративный тайм-менеджмент. Киев : Издательство Алексея Капусты, 2011. 160 с.

Лукашенко М.А. Тайм-менеджмент в корпоративной культуре и конкурентоспособность компании. Современная конкуренция. 2011. № 2. URL: https://www.mlukashenko.com/statia_kultura (дата звернення: 17.08.2021).

Хитра О.В. Ефективний тайм-менеджмент як невід’ємний складник системи управління персоналом підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 26, ч. 2. С. 101–110. http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8307/1/21.pdf (дата звернення: 17.08.2021).

Примак Т.Ю., Васильчук О.В. Тайм-менеджмент як інструмент підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/72.pdf (дата звернення: 17.08.2021).

Чкан А.С., Олійник О.М., Маркова С.В. Управлінські підходи до формування системи менеджменту якості підприємства засобами розвитку персоналу та самоменеджменту. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 7. С. 194–201. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_7_25 (дата звернення: 17.08.2021).

Водянка Л.Д., Тодорюк С.І., Карп А.Г. Тайм-менеджмент як техніка планування робочого часу персоналу. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 119–123. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2020/20.pdf (дата звернення: 17.08.2021).

Білявська Ю.В., Микитенко Н.В. Тайм-менеджмент як метод управління часом категорійного менеджера. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 30. Ч. 3. С. 83–87. URL: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/321 (дата звернення: 17.08.2021).

Архангельський Г.А. Организация времени. От личной эффективности до развития фирмы. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 448 с.

Писаревська Г.І. Використання тайм-менеджменту для підвищення ефективності управління персоналом. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2016. Вип. 20(1). С. 148–153. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_20%281%29__38 (дата звернення: 17.08.2021).

Іваницька С.Б., Галайда Т.О., Толочій Р.М. Впровадження європейських методик тайм-менеджменту в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 21. С. 288–292. URL: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/58.pdf (дата звернення: 17.08.2021).

Zaivert L. (1990) Vashe vremia  v Vashykh rukakh [Your time is in your hands]. Moscow: Economy. (in Russian)

Braian T. (2016) Taim-menedzhment [Time-Management]. Moscow: Mann, Yvanov i Ferber. (in Russian)

Azarova O. (2007) Taim-menedzhment za 30 mynut [Time-management in 30 minutes. Rostov na Donu: Fenyks. (in Russian)

Muzychenko H., Tronko S. (2020) Taim-menedzhment pro te, yak znaity chas na vse i na tsei proekt zokrema [Time management: how to find time for everything and for this project in particular]. Menedzhment pidpryiemnytskoi diialnosti [Business management]. Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka», pp. 126143. Available at: http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/8486/1/Muzychenko%20Hanna%20Vyacheslavivna%202020.pdf (accessed 17.08.2021).

Kholodnytska A. (2013) Zastosuvannia tekhnolohii taim-menedzhmentu v upravlinni pidpryiemstvom [Application of time-management technologies in enterprise management]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu [Visnyk of Chernihiv State Technological University], no. 4(70), pp. 261268. Available at: https://economic-vistnic.stu.cn.ua/tmppdf/1156.pdf (accessed 17.08.2021).

Havrys O., Kolpachenko N., Holovanova H. (2016) Taim-menedzhment na pidpryiemstvi [Time management at the enterprise]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka [The bulletin of the Kharkov national technical university of agriculture of the name of Peter Vasilenko], vol. 177, pp. 2935. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_177_6 (accessed 17.08.2021).

Khananova N. (2011) Vremia dlia kompanyi. Korporatyvnyi taim-menedzhment [Time for companies. Corporate time management]. Kyiv: Yzdatelstvo Alekseia Kapustu, 160 р. (in Russian).

Lukashenko M. (2011) Taim-menedzhment v korporatyvnoi kulture y konkurentosposobnost kompanyy. [Time management in the corporate culture and competitiveness of the company]. Sovremennaia konkurentsyia [Modern competition], no. 2. Available at: https://www.mlukashenko.com/statia_kultura (accessed 17.08.2021).

Khytra O. (2019) Efektyvnyi taim-menedzhment yak nevidiemnyi skladnyk systemy upravlinnia personalom pidpryiemstva [Efficient time management as an independent complex of personnel management system of the enterprise]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [Scientific Bulletin of Uzhhorod University], vol. 26, part 2, pp. 101110. Available at: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8307/1/21.pdf (accessed 17.08.2021).

Prymak T., Vasylchuk O. (2019) Taim-menedzhment yak instrument pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti turystychnoho pidpryiemstva [Time management as a tool for improving efficiency of tourism enterprise]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], no. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/72.pdf (accessed 17.08.2021).

Chkan A., Oliinyk O., Markova S. (2014) Upravlinski pidkhody do formuvannia systemy menedzhmentu yakosti pidpryiemstva zasobamy rozvytku personalu ta samomenedzhmentu [Administrative approaches to formation of quality management system using personnel development and self-management]. Aktualni problemy ekonomiky [Аctual problems of economics], no. 7, pp. 194201. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_7_25 (accessed: 17.08.2021).

Vodianka L., Todoriuk S., Karp A. (2020) Taim-menedzhment yak tekhnika planuvannia robochoho chasu personal [Time management as a personnel work planning technique]. Ekonomika ta derzhava [Economy and state], no. 7, pp. 119123. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2020/20.pdf (accessed 17.08.2021).

Biliavska Yu., Mykytenko N. (2018) Taim-menedzhment yak metod upravlinnia chasom katehoriinoho menedzhera [Time management as a method of managing the time of category manager]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky» [Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences»], vol. 30, part 3, pp. 8387. Available at: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/321 (accessed 17.08.2021).

Arkhanhelskyi H. (2008) Orhanyzatsyia vremeny. Ot lychnoi effektyvnosty do razvytyia fyrmu [Time organization. From personal efficiency to company development]. Sankt-Peterburh: Pyter, 448 p. (in Russian)

Pysarevska H. (2016) Vykorystannia taim-menedzhmentu dlia pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia personalom [The using of time-management for increase the efficiency of personnel management]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky» [Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economic Sciences»], vol. 20(1). pp. 148153. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_20%281%29__38 (accessed 17.08.2021).

Ivanytska S., Halaida T., Tolochii R. (2018) Vprovadzhennia yevropeiskykh metodyk taim-menedzhmentu v Ukraini [Implementation of the european methods of time management in Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Global and national problems of economy], vol. 21, pp. 288292. Available at: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/58.pdf (accessed 17.08.2021).

Переглядів статті: 369
Завантажень PDF: 299
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Чкан, А. С., Чкан, І. О., & Рубан, О. (2021). ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРІВ ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ. Економічний простір, (172), 61-66. https://doi.org/10.32782/2224-6282/172-11
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ