КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Т. А. Смирнова Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: комунікаційна система, цифровізація, автоматизація, інформатизація, ІТ-технології, інформаційна система

Анотація

У статті розглянуто комунікаційну систему сучасного підприємства в умовах розвитку цифрової економіки. Виокремлено інформаційно-технологічний шлях підприємств до цифрових комунікацій. Досліджено сукупність факторів, що впливають на перехід підприємств до цифрової економіки і цифровізації своїх систем комунікацій. Виділено масштаб і швидкість комунікаційних взаємодій між підприємствами в умовах цифровізації. Висвітлено, що сукупність накопичених суспільством ІТ-технологій, включаючи користувацькі і корпоративні обчислювальні пристрої, обсяг і якість інтернет-з’єднань з різними системами і інтернет-сервісами призводить до того, що в системах накопичується недоступний до сьогоднішнього дня обсяг цифрових даних. Установлено, що визначення комунікаційної системи непохитно зростає з еволюцією теорії підприємства.

Посилання

Інноваційний розвиток підприємства : навчальний посібник / П.П. Микитюк та ін. Тернопіль : ПП «Принтер Інформ», 2015. 224 с.

Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навчальний посібник / уклад. Гошовська В.А. та ін. Київ : К.І.С., 2016. 130 с.

Яремчук В. Поняття, функції та особливості соціальних Інтернет-мереж. URL: http://naub.oa.edu.ua/2015/поняття-функції-та-особливості-соціальних-Інтернет-мереж (дата звернення: 20.08.2021).

Результати дослідження ринку CRM в Україні. URL: https://www.bitrix24.ua (дата звернення: 18.08.2021).

Малюта Л.Я. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства : навчальний посібник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2016. 232 с.

Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій : монографія / за заг. ред В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко. Харків : ХНУРУ, 2015. 245 с.

Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів ; 6–7 квітня 2017 р. Київ : КНЕУ, 2017. 213 с.

Дослідження консалтингової агенції «Aberdeen Group». URL: https://www.aberdeen.com/ (дата звернення: 21.08.2021).

Mykytiuk P.P., Krysko Zh.L., Ovsianiuk-Berdadina O.F., Skochylias S.M. (2015) Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva [Innovative development of the enterprise]: navchalnyi posibnyk. Ternopil: PE "Printer Inform". (in Ukrainian)

Goshovska V.A. (2016) Komunikatsii v publichnomu upravlinni: aspekty orhanizatsiinoi kultury ta dilovoho spilkuvannia: navchalnyi posibnyk [Communications in public administration: aspects of organizational culture and business communication]. Kyiv: K.I.S. (in Ukrainian)

Yaremchuk V. Poniattia, funktsii ta osoblyvosti sotsialnykh Internet-merezh [The concept, functions and features of social Internet networks]. Available at: http://naub.oa.edu.ua/2015/поняття-функції-та-особливості-соціальних-Інтернет-мереж (accessed 20 August 2021).

Rezultaty doslidzhennia rynku CRM v Ukraini [Results of CRM market research in Ukraine]. Available at: https://www.bitrix24.ua (accessed 18 August 2021).

Maliuta L.Ia. (2016) Stratehichne upravlinnia innovatsiinym rozvytkom pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk [Strategic management of innovative development of the enterprise]. Ternopil: FOP Palyanytsya V.A. (in Ukrainian)

Timofieieva V.O., Chumachenko I.V. (2015) Modeliuvannia protsesiv v ekonomitsi ta upravlinni proektamy z vykorystanniam novykh informatsiinykh tekhnolohii [Modeling of processes in economics and project management using new information technologie]. Kharkiv: KhNURE. (in Ukrainian)

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (2017) Suchasni informatsiini tekhnolohii ta systemy v upravlinni: zbirnyk materialiv I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh, aspirantiv i studentiv [Modern information technologies and systems in management: a collection of materials of the I all-Ukrainian scientific-practical conference of young scientists, graduate students and students]. Kyiv: KNEU.

Doslidzhennia konsaltynhovoi ahentsii «Aberdeen Group» [Research of the consulting agency "Aberdeen Group"]. Available at: https://www.aberdeen.com/ (accessed 21 August 2021)

Переглядів статті: 150
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Смирнова, Т. А. (2021). КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ . Економічний простір, (172), 56-60. https://doi.org/10.32782/2224-6282/172-10
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ