ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

  • О. Б. Паньков Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: система управління, інвестиційна діяльність, підприємство, розвиток

Анотація

Інвестиційна діяльність підприємства ефективна при перевищенні результатів реалізації інвестиційного проекту за певний період часу. Для прийняття рішення про реалізацію проекту необхідно провести розрахунки основних показників розвитку підприємства до і після реалізації проекту. При наявності декількох проектів необхідно розрахувати показники після теоретичної реалізації кожного проекту, а потім за допомогою отриманих значень і порівняльних коефіцієнтів з'ясувати доцільність впровадження того чи іншого інвестиційного проекту з інвестиційного портфеля. На управління інвестиційною діяльністю впливає різноманітна кількість чинників, які мають зовнішній та внутрішній характер та прямий або опосередкований вплив по відношенню до окремого підприємства. Звідси випливає, що показники розвитку підприємства безпосередньо залежать від критеріїв ефективності інвестиційного проекту та їхнього впливу на інвестиційну діяльність підприємства, що і досліджується у статті.

Посилання

Глебова Н.В. Учет риска в инвестиционном проектировании. Економіка: проблеми теорії та практики. 2001. № 105. С. 11–14.

Дегтярева Ю.В. Алгоритм принятия оптимальных управленческих решений в процессе реализации инвестиционного проекта в условиях нестабильной экономической среды. Вісник Східноукраїнського національного ун-ту ім. В. Даля. 2006. № 4 (98) Ч. 2. С. 47–52.

Хрущ Н.А. Механізм управління інвестиційним процесом. Економіка: проблеми теорії та практики : Зб. наук. праць. 2003. № 170. С. 244–249.

Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. Финансы и статистика. 2012. № 8. С. 257.

Коваль Р.Г. Формування умов інвестування соціально-економічного розвитку підприємства. Економіка та держава. 2016. № 12. С. 49–51.

Glebova N.V. (2001) Uchet ryska v ynvestytsyonnom proektyrovanyy [Accounting for risk in investment design]. Economics: problems of theory and practice. Coll. Science, no. 105, pp. 11–14.

Degtyareva Yu.V. (2016) Alhorytm pryniatyia optymalnыkh upravlencheskykh reshenyi v protsesse realyzatsyy ynvestytsyonnoho proekta v uslovyiakh nestabylnoi эkonomycheskoi sredy [Algorithm for making optimal management decisions in the process of implementing an investment project in an unstable economic environment] .Bulletin of the East Ukrainian National University, no. 4 (98) part. 2, pp. 47–52.

Khrushchev N.A. (2003) Mekhanizm upravlinnia investytsiinym protsesom [Investment process management mechanism]. Economics: problems of theory and practice: Coll. Science, no. 170, pp. 244–249.

Kovalev V.V. (2012) Metodы otsenky ynvestytsyonnykh proektov [Methods of evaluation of investment projects]. Finance and Statistics, no. 8, p. 257.

Koval R.G. (2016) Formuvannia umov investuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku pidpryiemstva [Formation of investment conditions for socio-economic development of the enterprise]. Economy and State, no 12, pp. 49–51.

Переглядів статті: 110
Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Паньков, О. Б. (2021). ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (172), 48-51. https://doi.org/10.32782/2224-6282/172-8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ