КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ РЕСУРСНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

  • М. В. Панкова ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Ключові слова: ресурси, безпека, регулювання, типологія, кластерний та дискримінантний аналіз, індикатори

Анотація

У роботі визначено ключові параметри функціонування підприємства, які значною мірою формують власний стиль поводження з ресурсами, й таким чином є пріоритетними у разі необхідності цілеспрямованого корегування наявних підходів до використання ресурсної бази. Дослідження ґрунтується на гіпотезі про існування декількох характерних (базових) типів поводження підприємств з ресурсами, які можна ідентифікувати та до яких із певним ступенем наближення належать усі суб'єкти господарювання. Кожен тип має свої стійкі та унікальні риси, саме тому вектори корегування індивідуального стилю поводження окремого підприємства, з одного боку, є широкими через власну ідентичність, а з іншого − можуть істотно обмежуватися цими особливостями. Методичною основою дослідження виступають багатовимірні методи статистичного аналізу: кластерний та дискримінантний. Результати дослідження мають сприяти підвищенню ступеня наукової обґрунтованості рекомендацій щодо оцінки та ефективного регулювання рівня ресурсної безпеки суб’єктів господарювання.

Посилання

Kravchenko S., Zanizdra M. Typology of basic supranational innovative systems. Economy of Industry. 2019. № 1 (85). С. 5–29.

Рзаєв Г.І., Няйко С.М. Ресурсна безпека підприємства та обґрунтування аналітичних процедур її підтримки в економічному аналізі. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 6 (1). С. 172–175.

Кравченко С.І., Корнєва О.В. Оцінка достатності інноваційного потенціалу підприємства. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна : зб. наук. пр. Донецьк : ДонНТУ, 2009. Вип. 36–1. С. 125–132.

Кравченко С.И. Основные направления повышения эффективности управления инновационной деятельностью на отечественных предприятиях. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна : зб. наук. пр. Донецьк : ДонНТУ, 2004. Вип. 76. С. 156–162.

Mieshkov A., Kravchenko S., Bondaryeva I., Kvilinskyi O. Modern features of satisfying the needs of the labor market in specialists in the financial sphere with in-depth knowledge of investment and innovation. European Cooperation. 2017. Vol. 3. No. 22. PP. 19–32.

Марченко О.М., Оробчук М.Г. Головне завдання досягнення ресурсної безпеки сільськогосподарського виробництва України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 106–118.

Гущенская Н.Д., Анфалова А.Ю. Методика определения интегрального показателя ресурсной безопасности сельскохозяйственных организаций. Вестник Курганской ГСХА. 2018. № 1. С. 7–9.

Kocisova K., Misankova M. Discriminant analysis as a tool for forecasting company’s financial health. Proceedings of the 2-dn International Scientific conference “Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013”. 2014. Vol. 110. PP. 1148–1157.

Кравченко С.І., Корнєва О.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління інтелектуальним капіталом. Вісник національного технічного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. пр. Львів : ВНУ «Львівська політехніка», 2009. № 647. С. 393–398.

Kravchenko S., Zanizdra M. (2019) Typology of basic supranational innovative systems. Economy of Industry, no. 1 (85), pp. 5–29.

Rzayev G.I., Nyayko S.M. (2017) Resursna bezpeka pidpryiemstva ta obgruntuvannia analitychnykh protsedur yii pidtrymky v ekonomichnomu analizi [Resource safety of the enterprise and representation of analytical procedures of its support in economic analysis]. Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, no. 6 (1), pp. 172–175.

Kravchenko S.I., Korneva O.V. (2009) Otsinka dostatnosti innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [Assessment of the adequacy of the innovative potential of the enterprise]. Scientific works of Donetsk National Technical University. Series: economic, vol. 36–1, pp. 125–132.

Kravchenko S.I. (2004) Osnovnyye napravleniya povysheniya effektivnosti upravleniya innovatsionnoy deyatelnostyu na otechestvennykh predpriyatiyakh [The main directions of improving the efficiency of innovation management at domestic enterprises]. Science of the Donetsk National Technical University. Series: economic, vol. 76, pp. 156–162.

Mieshkov A., Kravchenko S., Bondaryeva I., Kvilinskyi O. (2017) Modern features of satisfying the needs of the labor market in specialists in the financial sphere with in-depth knowledge of investment and innovation. European Cooperation, vol. 3, no. 22, pp. 19–32.

Marchenko O.M., Orobchuk M.G. (2017) Holovne zavdannia dosiahnennia resursnoi bezpeky silskohospodarskoho vyrobnytstva Ukrainy [The main task of achieving resource security of agricultural production in Ukraine]. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, no. 1, pp. 106–118.

Gushchenskaya N.D., Anfalova A.Yu. (2018) Metodika opredeleniya integralnogo pokazatelya resursnoy bezopasnosti selskokhozyaystvennykh organizatsiy [Methodology for determining the integral indicator of resource security of agricultural organizations]. Bulletin of the Kurgan State Agricultural Academy, no. 1, pp. 7–9.

Kocisova K., Misankova M. (2014) Discriminant analysis as a tool for forecasting company’s financial health. Proceedings of the 2-dn International Scientific conference “Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013”, vol. 110, pp. 1148–1157.

Kravchenko S.I., Korneva O.V. (2009) Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia intelektualnym kapitalom [Accounting and analytical support of intellectual capital management]. Bulletin of the National Technical University "Lviv Polytechnic". Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development, no. 647, pp. 393–398.

Переглядів статті: 117
Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Панкова, М. В. (2021). КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ РЕСУРСНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (172), 43-47. https://doi.org/10.32782/2224-6282/172-7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ