ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ШЛЯХОМ ВРАХУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ

Ключові слова: оподаткування, податкова система, податкове навантаження підприємств, система оподаткування зарубіжних країн, ставка податку

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей оподаткування підприємств в Україні на прикладі підприємства поштового зв’язку АТ «Укрпошта», а також дослідженню міжнародного досвіду інших країн в оподаткуванні підприємства. Розглянуто заборгованість підприємства АТ «Укрпошта» до державного бюджету та проаналізовано його фінансові показники. В роботі виявлено переваги та недоліки податкового навантаження. Також запропоновано методи стимулювання підприємств до сплати податків та спрямування податкового навантаження для покращення інвестиційного клімату. В даній роботі було розглянуто європейський досвід використання податкового навантаження, як стимулу сплати податків. Проаналізовано переваги та недоліки податкової системи України. Запропоновано шляхи до стимулювання сплати податків до бюджету та розглянуто методи реформування діючої системи оподаткування шляхом врахування міжнародного досвіду.

Посилання

Біла І.С. Вплив податкової політики на розвиток підприємницького сектору в Україні. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2011. Вип. 14. С. 18–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2011_14_5 (дата звернення: 24.06.2021).

Бурцева О.Є., Власов О.О. Порівняльний аналіз податкових систем країн ЄС. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6011 (дата звернення: 12.08.2021).

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 30.07.2021).

Грязнова А.Г. Фінансово-кредитний економічний словник : навч. посіб. Київ : Фінанси і статистика, 2004. 609 с.

Державна податкова служба України. URL: https://tax.gov.ua/ (дата звернення: 12.08.2021).

Державна фіскальна служба України. URL: http://sfs.gov.ua/korisni-posilannya/slovnik (дата звернення: 30.07.2021).

Казка А.С. Податок на прибуток підприємств: основні напрями вдосконалення. Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. 2016. № 24(1196). С. 30–32. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30441 (дата звернення: 24.06.2021).

Кушнірчук Ю.М. Оптимізація рівня фіскального навантаження з метою економічного убезпечення держави. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. 2010. Вип. 20.11. С. 161–169.

Майстренко О.В. Реформування податкової системи України – як спосіб вирішення податкових колізій. Міністерство юстиції. 2005. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_6905 (дата звернення: 20.08.2021).

Новік О.І. Тлумачення поняття «податкове навантаження» у вітчизняній та зарубіжній літературі. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С. 756–762. URL: http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1127-novik-o-i-tlumachennya-ponyattya-podatkove-navantazhennya-u-vitchiznyanij-ta-zarubizhnij-literaturi (дата звернення: 24.06.2021).

Офіційний сайт Укрпошти. URL: https://www.ukrposhta.ua/ua/richni-zvity (дата звернення: 24.06.2021).

Податкова система України : підручник / ред. В.М. Федосова. Київ : Либідь, 1994. 464 с.

Податкова система України: тренінг-курс : навч. посіб. / ред. О. М. Тимченко. Київ : ДННУ «Академія фінансового управління», 2012. 656 с. (Серія “Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання”).

Податкова система : навч. посіб. / ред. В.Г. Баранова. Одеса : ВМВ, 2014. 344 с.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 30.07.2021).

Соколовська А.В. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки. Економіка України. 2006. Вип. 7. С. 4–12.

Стеблюк Н.Ф., Філін А.О. Вплив податкового навантаження на діяльність підприємств. Молодий вчений. 2015. Вип. 8(23). Ч. 1. С. 80–86. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_8%281%29__19 (дата звернення: 24.06.2021).

Cambridge Business English Dictionary Дата оновлення: 24.06.2021. URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/tax-burden (дата звернення: 24.06.2021).

Bila I.S. (2011) Vplyv podatkovoyi polityky na rozvytok pidpryyemnytskoho sektoru v Ukrayin [The impact of tax policy on the development of the business sector in Ukraine]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 18: Ekonomika i pravo, vol. 14, pp. 18–24. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2011_14_5 (accessed 24 June 2021) (in Ukrainian)

Burtseva O.Ie., Vlasov O.O. (2017) Porivnialnyi analiz podatkovykh system krain YeS [Comparative analysis of tax systems of EU countries]. Efektyvna ekonomika, no. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6011 (accessed 12 August 2021) (in Ukrainian)

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 r. № 2456-VI. Verkhovna Rada Ukrainy [Budget Code of Ukraine of July 8, 2010 № 2456-VI. Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (accessed 30 July 2021) (in Ukrainian)

Hryaznova A.H. Finansovo-kredytnyy ekonomichnyy slovnyk [Financial and credit economic dictionary]. Kyiv: Finansy i statystyka. (in Ukrainian)

Derzhavna podatkova sluzhba Ukrayiny [State Tax Service of Ukraine]. Available at: https://tax.gov.ua/ (accessed 12 August 2021) (in Ukrainian)

Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrayiny [State Fiscal Service of Ukraine]. Available at: http://sfs.gov.ua/korisni-posilannya/slovnik (accessed 30 July 2021) (in Ukrainian)

Kazka A.S. (2016) Podatok na prybutok pidpryyemstv: osnovni napryamy vdoskonalennya [Corporate income tax: the main areas for improvement]. Visnyk Nats. tekhn. un-tu «KhPI»: zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Aktualni problemy upravlinnia ta finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva, no. 24(1196), рр. 30–32. Available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/30441 (accessed 24 June 2021) (in Ukrainian)

Kushnirchuk Yu.M. (2010) Optymizatsiya rivnya fiskalnoho navantazhennya z metoyu ekonomichnoho ubezpechennya derzhavy [Optimization of the level of fiscal burden in order to provide economic security to the state.]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy: zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats, vol. 20.11, рр. 161–169. (in Ukrainian)

Maystrenko O.V. (2005) Reformuvannya podatkovoyi systemy Ukrayiny – yak sposib vyrishennya podatkovykh koliziy [Reforming the tax system of Ukraine – as a way to resolve tax conflicts]. Ministry of Justice. Available at: https://minjust.gov.ua/m/str_6905 (accessed 20 August 2021) (in Ukrainian)

Novik O.I. (2015) Tlumachennya ponyattya «podatkove navantazhennya» u vitchyznyaniy ta zarubizhniy literaturi [Interpretation of the concept of "tax burden" in domestic and foreign literature]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 6, рр. 756–762. Available at: http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1127-novik-o-i-tlumachennya-ponyattya-podatkove-navantazhennya-u-vitchiznyanij-ta-zarubizhnij-literaturi (accessed 24 June 2021) (in Ukrainian)

Ofitsiynyy sayt Ukrposhty [Official site of Ukrposhta]. Available at: https://www.ukrposhta.ua/ua/richni-zvity (accessed 24 June 2021) (in Ukrainian)

Fedosov V. (Eds.) (1994) Podatkova systema Ukrainy [Tax system of Ukraine]. Kyiv: Lybid. (in Ukrainian)

Tymchenko O.M. (Eds.) (2012) Podatkova systema Ukrainy [Tax system of Ukraine]. Kyiv: DNNU «Akademiia finansovoho upravlinnia». (in Ukrainian)

Baranova V.H. (Eds.). (2014) Podatkova systema [The tax system]. Odesa: VMV. (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI. Verkhovna Rada Ukrainy [Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010 № 2755-VI. Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed 30 July 2021) (in Ukrainian)

Sokolovska A.V. (2006) Teoretychni zasady vyznachennya podatkovoho navantazhennya ta rivnya opodatkuvannya ekonomiky. [Theoretical principles of determining the tax burden and the level of taxation of the economy]. Economy of Ukraine, vol. 7, рр. 4–12.

Steblyuk N.F., Filin A.O. (2015) Vplyv podatkovoho navantazhennia na diialnist pidpryiemstv [The impact of the tax burden on the activities of enterprises]. Molodyi vchenyi, vol. 8(23), part 1, рр. 80–86. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_8%281%29__19 (accessed 24 June 2021) (in Ukrainian)

Cambridge Business English Dictionary. Update date: 24.06.2021. Available at: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/tax-burden (accessed 24 June 2021)

Переглядів статті: 247
Завантажень PDF: 218
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Огренич, Ю. О., & Діброва, В. О. (2021). ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ШЛЯХОМ ВРАХУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ. Економічний простір, (172), 35-42. https://doi.org/10.32782/2224-6282/172-6
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ