ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АКЦІЙ КОМПАНІЙ ЦИРКУЛЯРНОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: циркулярна економіка, міжнародні корпорації, фондовий ринок, інвестиційний потенціал

Анотація

В останнє десятиліття ряд вчених у всьому світі розглядають проблему переходу від традиційної лінійної економіки до циркулярної, розглядаючи її, як частину четвертої промислової революції, в результаті якої повинна значно підвищитися раціональність використання природних ресурсів. Багато які великі міжнародні корпорації поступово починають підключатися до процесу такого переходу, розробляючи та імплементуючи у свої виробничі ланцюжки технології для циркулярного бізнесу. У статті розглядається питання про інвестиційний потенціал акцій таких компаній; наскільки привабливими можуть бути для інвесторів акції корпорацій, що працюють з технологіями циркулярного бізнесу. Для досягнення мети дослідження автори розглядають кілька з найбільших міжнародних корпорацій, що працюють за технологіями, як старої лінійної економіки, так і циркулярної економіки. З використанням технічних можливостей інтернет-ресурсів побудовано і проаналізовано низку графіків, що відображають порівняльну динаміку курсів акцій кожної із компаній, що досліджуються з індексом фондового ринку Standard & Poor's – 500. Також вивчена порівняльна динаміка курсів акцій кожної з цих компаній із відповідними секторальними індексами. Сформульовано висновок про те, що в сучасних умовах циркулярний бізнес великих міжнародних корпорацій ще не впливає в будь-якій значній мірі на зміну курсу акцій відповідної компанії. Вирішальне значення все ще має основний бізнес компанії. Тому при пошуку акцій, які володіють значним інвестиційним потенціалом, можна враховувати ступінь залученості компанії в сферу циркулярної економіки, але для прийняття інвестиційного рішення цей фактор не повинен мати вирішального значення. Розвиток циркулярної економіки є дуже важливим завданням з точки зору соціальних і екологічних наслідків господарської діяльності людини, але при цьому на даний момент немає підстав стверджувати, що компанії циркулярного бізнесу мають високий інвестиційний потенціал. Це питання вимагає подальшого вивчення.

Посилання

Chamberlin L. (2013). The Closed-Loop or Circular Economy. URL: https://blogs.imperial.ac.uk/cepresearch/2013/01/31/the-closed-loop-or-circular-economy/ (дата звернення: 18.09.2021).

Guldmann E. (2016). Best Practice Examples of Circular Business Models. URL: https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2016/06/978-87-93435-86-5.pdf (дата звернення: 18.09.2021).

Bakker, C., Wang, F., Huisman, J. & den Hollander, M. (2014). Products that go round: exploring product life extension through design, Journal of Cleaner Production, vol. 69, pp. 10-16.

Palm, D., Elander, M., Watson, D., Kiørboe, N., Salmenperä, H., Dahlbo, H., Moliis, K., Lyng, K., Valente, C., Gíslason, S., Tekie, H. & Rydberg, T. (2014), Towards a Nordic textile strategy: Collection, sorting, reuse and recycling of textiles, Nordic Council of Ministers, Copenhagen.

Парамонова Н. Циклическая экономика на пороге России. Экология и право. 2016. № 62. URL: https://bellona.ru/2016/07/12/circular-economy/ (дата звернення: 18.09.2021).

Шакирова А.В., Никулина С.Н. Экономика замкнутого цикла в России. 2019. С. 15–21. DOI: https://doi.org/10.18411/sr-10-10-2019-22

Губницын А., Стрельцов К. Экономика совместного потребления. Испытание на прочность. 2021. URL: https://raec.ru/upload/files/raec-sharing-economy-2020.pdf (дата звернення: 18.09.2021).

Пахомова Н., Рихтер К., Ветрова М. (2017). Переход к циркулярной экономики и замкнутым цепям поставок как фактор устойчивого развития. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2017. Т. 33, вып. 2. С. 244–268.

Пахомова Н., Рихтер К., Ветрова М. Формирование современной системы обращения с отходами – от безопасного захоронения к ремануфактурингу (опыт ЕС). Проблемы современной экономики. 2016. Вып. 4 (60). С. 181–188.

Ghisellini P., Cialani C., Ulgiati S. (2016). A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, Vol. 114. P. 11–32.

Джусов О.А., Красников П. Роль ринків відновлюваної енергетики у вирішенні глобальних проблем сучасності. Економічний простір. 2019. № 150. C. 194–209.

Dzhusov O., Smerichevskyi S., Sardak S., Benenson O., Klimova. O. (2019). Thе application features of seasonal-cyclic patterns in international financial markets. Academy of Accounting and Financial Studies Journal Volume 23, Issue 5. URL: https://www.abacademies.org/articles/The-Application-Features-of-Seasonal-Cyclic-Patterns-in-International-Financial-Markets-1528-2635-23-5-460.pdf (дата звернення: 18.09.2021).

Krupskyi O., Dzhusov O., Meshko N., Britchenko I., Prytykin A. (2019). Key sources when formulating competitibe advantages for hotel chains. Tourism: An International Interdisciplinary Journal. Vol. 67 No. 1. URL: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=318807&fbclid=IwAR2GlzJNEaO_v9yG6k_xX7jTK_WHzVwdvjdzsGCAeExjMntc-8yc3YNnBXU (дата звернення: 18.09.2021).

Benenson O., Velesco S., Dzhusov O. (2021). Exploring the impact of seasonal and political cycles on international financial markets. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 25, Issue 3. URL: https://www.abacademies.org/articles/Exploring-the-impact-of-seasonal-and-political-cycles-on-international-financial-markets-1528-2635-25-2-708.pdf (дата звернення: 18.09.2021).

Джусов О.А. Міжнародні виробничі мережі та іноземні інвестиції: взаємозалежність в ХХІ ст. Економічний простір. 2018. № 134. C. 16–25.

Ellen MacAtrhur Foundation (2015). Circularity Indicators: An Approach to Measuring Circularity (Methodology). URL: https://www.ellenmacarthurfoundation. org/programmes/insight/circularity-indicators. (дата звернення: 18.09.2021).

Hower M. Companies to watch in the circular economy. 2016. URL: https://www.greenbiz.com/article/8-companies-watch-circular-economy. (дата звернення: 18.09.2021).

Gerholtdt J. Five North American Companies Leading the Circular Economy Transition. 2017. U.S. Chamber of Commerce Foundation. URL: https://www.uschamberfoundation.org/blog/post/five-north-american-companies-leading-circular-economy-transition. (дата звернення: 18.09.2021).

BigchartsMarketwatch.com (2021). URL: http://bigcharts.marketwatch.com/symbollookup/symbollookupresults.asp?country=us&type=All (дата звернення: 18.09.2021).

Chamberlin L. (2013) The Closed-Loop or Circular Economy. URL: https://blogs.imperial.ac.uk/cepresearch/2013/01/31/the-closed-loop-or-circular-economy/ (18.09.2021).

Guldmann E. (2016) Best Practice Examples of Circular Business Models. URL: https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2016/06/978-87-93435-86-5.pdf (18.09.2021).

Bakker, C., Wang, F., Huisman, J. & den Hollander, M. (2014) Products that go round: exploring product life extension through design. Journal of Cleaner Production, vol. 69, pp. 10–16.

Palm, D., Elander, M., Watson, D., Kiørboe, N., Salmenperä, H., Dahlbo, H., Moliis, K., Lyng, K., Valente, C., Gíslason, S., Tekie, H. & Rydberg, T. (2014) Towards a Nordic textile strategy: Collection, sorting, reuse and recycling of textiles, Nordic Council of Ministers, Copenhagen.

Paramonova N. (2016) Tsiklicheskaya ekonomika na poroge Rossii [A Cyclical Economy on Russia's doorstep]. Ekologia i pravo, № 62. URL: https://bellona.ru/2016/07/12/circular-economy/ (18.09.2021).

Shakirova A., Nikulina S. (2019) Ekonomika zamknutogo tsikla v Rossii [The circular economy in Russia]. DOI: https://doi.org/10.18411/sr-10-10-2019-22

Gubnitsin A., Streltsov K. (2021) Ekonomika sovmestnogo potreblenia. Ispitanie na prochnost [The sharing economy. The test of strength]. URL: https://raec.ru/upload/files/raec-sharing-economy-2020.pdf (18.09.2021).

Pahomova N., Richter K., Vetrova M. (2017) Perekhod k tsirkuliarnoi ekonomike I zamknutim tsepiam gostavok kak factor ustoichivogo razvitia [Transition to a circular economy and closed supply chains as a driver for sustainable development]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ekonomika. Т. 33, vip. 2. S. 244–268.

Pahomova N., Richter K., Vetrova M. (2016) Formirovanie sovremennoi sistemi obraschenia s othodami – ot bezopasnogo zahoronenia k remanufakturingu (opit ES) [Shaping a modern waste management system – from safe disposal to remanufacturing (EU experience)]. Problemi sovremennoi Ekonomiki. Vip. 4(60). S. 181–188.

Ghisellini P., Cialani C., Ulgiati S. (2016) A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, Vol. 114. P. 11–32.

Dzhusov O., Smerichevskyi S., Sardak S., Benenson O., Klimova. O. (2019) Thе application features of seasonal-cyclic patterns in international financial markets. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 23, Issue 5. URL: https://www.abacademies.org/articles/The-Application-Features-of-Seasonal-Cyclic-Patterns-in-International-Financial-Markets-1528-2635-23-5-460.pdf (18.09.2021).

Krupskyi O., Dzhusov O., Meshko N., Britchenko I., Prytykin A. (2019) Key sources when formulating competitibe advantages for hotel chains. Tourism: An International Interdisciplinary Journal. Vol. 67 No. 1. URL: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=318807&fbclid=IwAR2GlzJNEaO_v9yG6k_xX7jTK_WHzVwdvjdzsGCAeExjMntc-8yc3YNnBXU (18.09.2021).

Benenson O., Velesco S., Dzhusov O. (2021) Exploring the impact of seasonal and political cycles on international financial markets. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Volume 25, Issue 3. URL: https://www.abacademies.org/articles/Exploring-the-impact-of-seasonal-and-political-cycles-on-international-financial-markets-1528-2635-25-2-708.pdf (18.09.2021).

Dzhusov O. (2018) Mizhnarodni virobnichi merezhi ta inozemni investitsii: dzaemozalezhnist v XXI st. [International Production Networks and Foreign Investment: Interdependence in the XXIst century]. Ekonomichnii prostir. № 134. S. 16–25.

Ellen MacAtrhur Foundation (2015) Circularity Indicators: An Approach to Measuring Circularity (Methodology). URL: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/insight/circularity-indicators. (18.09.2021).

Hower M. Companies to watch in the circular economy (2016). URL: https://www.greenbiz.com/article/8-companies-watch-circular-economy. (18.09.2021).

Gerholtdt J. (2017) Five North American Companies Leading the Circular Economy Transition. U.S. Chamber of Commerce Foundation. URL: https://www.uschamberfoundation.org/blog/post/five-north-american-companies-leading-circular-economy-transition. (18.09.2021).

BigchartsMarketwatch.com (2021). URL: http://bigcharts.marketwatch.com/symbollookup/symbollookupresults.asp?country=us&type=All (18.09.2021).

Переглядів статті: 155
Завантажень PDF: 124
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Джусов, О. А., Краснікова, Н. О., & Бененсон, О. О. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АКЦІЙ КОМПАНІЙ ЦИРКУЛЯРНОГО БІЗНЕСУ. Економічний простір, (172), 29-34. https://doi.org/10.32782/2224-6282/172-5
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ