ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ З ПОЗИЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

Ключові слова: інвестиційна привабливість, фактори, оцінювання, регіон, ринкові процеси

Анотація

Дослідження окреслює напрями підвищення інвестиційної привабливості регіону з позицій впровадження маркетингу, зокрема визначення стратегічних завдань розвитку регіону; формування рівня інвестиційної привабливості регіону; підвищення ролі маркетингу у інвестиційній привабливості регіону. За результатами дослідження констатовано, що на рішення інвесторів впливає цілий ряд суб’єктивних факторів, які достатньо складно виміряти. При цьому вони виражають індивідуальну систему преференцій, частково визначену знаннями інвестора, включаючи імідж регіону. У дослідженні розглянуто маркетингові інструменти, реалізація яких можлива в межах регіонального маркетингу. На засадах регіонального маркетингу оцінюються і підтримуються конкурентні переваги регіону, визначається рівень його привабливості для інвестицій порівняно з іншими регіонами-конкурентами, а також аналізуються параметри конкурентоспроможності адміністративно-територіального утворення як його здатності до постійного розвитку на основі адаптації до ринкових змін, ринкових процесів. Запропоновано під час аналізу інвестиційної привабливості регіону визначати саме реальну інвестиційну привабливість, використовуючи інструменти комплексу «4P», що дозволяє виділити такі особливості інвестиційного проєкту (окремого регіону), які характеризують його як інвестиційний товар.

Посилання

Арженовський І.В. Маркетинг регіонів. Економіка та держава. 2007. № 3. С. 124–127

Барський Ю.М., Олександренко І.В. Інвестиційна привабливість регіону (на прикладі Волинської області). URL: https://eprints.oa.edu.ua/6476/1/58.pdf (дата звернення: 10.08.2020).

Воронько Т.В. Сутність і головні цілі регіонального маркетингу як складової регіональної політики. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2012. № 1. С. 164–167.

Закарпаття онлайн URL: https://zakarpattya.net.ua/News/202632-Na-Zakarpatti-rozrobyly-mapu-dlia-investoriv-ta-investytsiinu-nianiu-FOTO (дата звернення: 10.08.2020).

Інвестиційна діяльність. Закарпатська обласна державна адміністрація URL.: https://carpathia.gov.ua/diyalnist/zovnishnoekonomichna-diyalnist-ta-investicii/investiciyi (дата звернення: 11.07.2020).

Каркіч І.О. Інвестиційна привабливість регіонів України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»/ 2017. № 4(32). С. 88–91.

Ландарь І.В. Ранжування регіонів за рівнем інвестиційної привабливості. Регіональні перспективи. 1999. №4. С. 3–5.

Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років. URL: https://carpathia.gov.ua/storage/app/sites/21/Economics/201001-1840p.pdf (дата звернення: 10.08.2020).

Arzhenovskyy I.V. (2007) Marketynh rehioniv [Regional marketing]. Economy and state, vol. 3, pp. 124–127.

Barskyj Yu.M., Oleksandrenko I.V. Investycijna pryvablyvist regionu (na prykladi Volynskoyi oblasti) [Investment attractiveness of the region (Volyn region)]. Available at https://eprints.oa.edu.ua/6476/1/58.pdf (accessed 10.08.2020).

Voronko T.V. (2012) Sutnist i golovni cili regionalnogo marketyngu yak skladovoyi regionalnoyi polityky. [Substance and main objectives of regional marketing as part of regional policy]. Gazette of the Poltava State Agrarian Academy, vol. 1, pp. 164–167.

Zakarpattya onlajn [Zakarpatye online.]. Available at: https://zakarpattya.net.ua/News/202632-Na-Zakarpatti-rozrobyly-mapu-dlia-investoriv-ta-investytsiinu-nianiu-FOTO (accessed 10.08.2020).

Investycijna diyalnist [Investment activities]. Zakarpatska oblasna derzhavna administraciya. Available at: https://carpathia.gov.ua/diyalnist/zovnishnoekonomichna-diyalnist-ta-investicii/investiciyi (accessed 11.07.2020).

Karkich I.O. (2017) Investycijna pryvablyvist regioniv Ukrayiny [Investment Attractiveness of Regions of Ukraine]. Scientific notes of the National University «Ostrog Academy», vol. 4(32), pp. 88–91.

Landar I.V. (1999) Ranzhuvannya regioniv za rivnem investycijnoyi pryvablyvosti [Ranking of regions by investment attractiveness]. Regional perspectives, vol. 4, pp. 3–5.

Regionalna strategiya rozvytku Zakarpatskoyi oblasti na period 2021-2027 rokiv [Regional Development Strategy 2021-2027]. Available at: https://carpathia.gov.ua/storage/app/sites/21/Economics/201001-1840p.pdf (accessed 10.08.2020).

Переглядів статті: 223
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Реслер, М. В., Гоблик, В. В., & Гаврилець, О. В. (2021). ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ З ПОЗИЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ. Економічний простір, (172), 19-22. https://doi.org/10.32782/2224-6282/172-3
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ