ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ЧАСИ ВИКЛИКІВ

Ключові слова: інструменти державного регулювання, дерегулювання, економічна диктатура, економічна свобода, економічні кризи та виклики

Анотація

У статті досліджено можливості використання засобів державного регулювання економіки у сучасній Україні в умовах кризових явищ та викликів. З’ясовано необхідність посилення державного впливу на вітчизняну економіку аж до використання окремих елементів економічної диктатури. Визначено основні інструменти державного впливу на економічні процеси, а саме: вироблення антикризових заходів; посилення обороноздатності країни через розвиток ВПК; прогнозування та планування економічного розвитку; контроль та вплив на фінансові ринки; боротьба з тінізацією, корупцією, негативами олігархізації; контролі за зовнішньоекономічною діяльністю; гарантування інтересів зовнішнього та внутрішнього інвестора; інвестування економіки; розвиток різних форм державно-приватного партнерства; сприяння економічному розвитку регіонів України. Акцентовано на позитивній ролі централізованого державного регулювання української економіки в умовах загроз та викликів для формування цивілізованих ринкових відносин.

Посилання

Україна – 2030. Стратегія зміни майбутнього. Економіка. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/ukraina-2030-strategiya-zmini-maybutnogo (дата звернення: 06.06.2021).

Михасюк І., Чаус В. Регулювання національної економіки в екстремальних умовах (в умовах війни) : монографія. Львів : Апріорі, 2016. С. 187.

Лібанова Е. Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і напрямів дій. Світогляд. 2016. № 4 (60). С. 37–39.

Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода: нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії: у 3-х т. Т.1. Правила та порядок / пер. з англ. Н. Комарова. Київ : Сфера, 1999. С. 92–93.

Михасюк І., Косович Б. Державне регулювання сучасних тенденцій розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Вісник Львівського університету (серія економічна). 2019. Випуск 57. С. 49–59.

Ukraina – 2030. Stratehiia zminy maibutnoho [Ukraine – 2030. Strategy for changing the future]. (2021) Ekonomika. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. Available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/ukraina-2030-strategiya-zmini-maybutnogo (accessed 6 June 2021)

Mykhasiuk I., Chaus V. (2016) Rehuliuvannia natsionalnoi ekonomiky v ekstremalnykh umovakh (v umovakh viiny): monohrafiia [Regulation of the national economy in extreme conditions (in conditions of war)]. Lviv: Apriori, p. 187. (in Ukrainian)

Libanova E. (2016) Vidrodzhennia Donbasu: otsinka sotsialno-ekonomichnykh vtrat i napriamiv dii [Revival of Donbass: assessment of socio-economic losses and directions of action]. Svitohliad, no. 4 (60), pp. 37–39.

Khaiiek F.A. (1999) Pravo, zakonodavstvo ta svoboda: nove vykladennia shyrokykh pryntsypiv spravedlyvosti ta politychnoi ekonomii [Law, Legislation and Freedom: A New Statement of the Broad Principles of Justice and Political Economy] u 3-kh t. T.1. Pravyla ta poriadok / per. z anhl. N. Komarova. Kyiv: Sfera, pp. 92–93. (in Ukrainian)

Mykhasiuk I., Kosovych B. (2019) Derzhavne rehuliuvannia suchasnykh tendentsii rozvytku pidpryiemnytstva, torhivli ta birzhovoi diialnosti [State regulation of modern trends of entrepreneurship, trade and exchange activities development]. Visnyk Lvivskoho universytetu (seriia ekonomichna), vol. 57, pp. 49–59.

Переглядів статті: 186
Завантажень PDF: 138
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Михасюк, І. Р., & Косович, Б. І. (2021). ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ЧАСИ ВИКЛИКІВ . Економічний простір, (172), 13-18. https://doi.org/10.32782/2224-6282/172-2
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають