МОДЕЛЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТОЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ПЕРІОДІВ ДЛЯ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: спеціальний стабілізаційний резервний фонд, експоненційна функція, сила зростання, неперервна ставка нарощення, грошовий потік

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств шляхом створення та використання економіко-математичного інструментарію, що включає сам фонд і систему моделей: модель формування спеціального стабілізаційного резервного фонду підприємств, адаптивну математичну модель зазначеного фонду та алгоритмічну модель управління фондом, реалізовану у вигляді відповідної комп’ютерної програми. З метою оцінювання обсягів спеціального стабілізаційного резервного фонду підприємства до аналізу функції витрат підприємства застосовано аналітичний підхід «вартості грошей у часі». Також інструментарій можливо адаптувати до умов роботи кожного конкретного підприємства. Робота базується на статистичних даних готелю «Дністер» (Україна).

Посилання

Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем : Монографія / За ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В, 2015. 384 с.

Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : Дело, 2003. 520 с.

Лисенко О. В., Падерін І. Д. Математичне моделювання та розрахунок обсягу операційного резервного фонду підприємства. Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. 2017. № 8. С. 116–126.

Бланк И. А. Словарь-справочник финансового менеджера. Киев : Ника-Центр, 1998. 480 с.

Минцберг Г., Куин Дж., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с англ. ; Под ред. Ю. Н. Каптуровского. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 688 с.

Лисенко О. В. Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.11. Київ. КНУ ім. Т. Г. Шевченко, 2019. 22 с.

Бережная Е. В., Бережной В. И. Математические методы моделирования экономических систем. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Финансы и статистика, 2006. 432 с. : ил.

Антонова Л. В., Ляховець О. О. Економетрика / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2011. 232 с.

Лисенко О. В. Моделювання процесу забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2020. Т. 25. Вип. 4 (83). С. 116–121.

Хелферт Э. Техника финансового анализа. 10-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 640 с.

Ковалёв В. В. Финансовый менеджмент. Теория и практика. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : ТК Велби, изд. Проспект, 2007. 1024 с.

Cherniak O. I., Zakharchenko P. V. (ed.) (2015). Prykladni aspekty prognozuvannia rozvytku skladnykh sotsialno-ekonomichnykh system [Applied aspects of prognosing the complex social economic systems’ development]. Berdiansk: Tkachuk O. V. publ. (in Ukrainian), 384 p.

Lopatnikov L. I. (2003). Ekonomiko-matematicheskiy slovar: Slovar sovremennoy ekonomicheskoy nauki [Mathecon Dictionary: A Reference of Modern Applied and Mathematical Economics], 5th ed., expanded and updated. Moscow: Delo (in Russian), 520 p.

Lysenko O. V., Paderin I. D. (2017). Matematychne modeliuvannia ta rozrakhunok obsiagu operatsiinogo rezervnogo fondu pidpryiemstva [Mathematical modelling and calculation on a firm’s operating surplus fund amount]. Finansy Ukrayiny [Finances of Ukraine], 8, 116–126 (in Ukrainian).

Blank I. A. (1998). Slovar-spravochnik finansovogo menedzhera [Financial Manager’s Guide and Glossary]. Kiyev: Nika-Tsentr (in Russian), 480 p.

Mintsberg G., Quin G., Goshal S. (2001). Strategicheskiy protsess [Strategic Process]. Saint-Petersburg: Piter (in Russian), 688 p.

Lysenko O. V. (2019). «Modeliuvannia zabezpechennia dostatnoho rivnia finansuvannia operatsiinoho periodu pidpryiemstv» [Modeling of providing for the adequate level of financing for a firms’ operational period]. Ph. D. Thesis, Mathematical Methods, Models, and Information Technologies in Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine (in Ukrainian).

Berezhnaya Ye. V., Berezhnoy V. I. (2006). Matematicheskiye metody modelirovaniya ekonomicheskikh sistem [Mathematical Methods of Economical Systems’ Modeling], 2nd ed., expanded and updated. Moscow: Finansy I Statistika (in Russian), 432 p.

Antonova L. V., Liakhovets O. O. (2011). Ekonometrika [Econometrics]. Mykolaiv: Chornomorskyi State University (in Ukrainian), 232 p.

Lysenko O. V. (2020). «Modeliuvannia protsesu zabezpechennia dostatnoho rivnia finansuvannia operatsiinoho periodu pidpryiemstv [Providing the adequate level of financing for firms’ operational period]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika [Bulletin of Odesa National University. Economics]. Vol. 25. 4 (83). pp. 116–121 (in Ukrainian).

Helfert E. A. (2003). Tekhnika finansovogo analiza [Techniques of Financial Analysis], 10th ed. Saint-Petersburg: Piter (in Russian), 640 p.

Kovalev V. V. (2007). Finansovyu menedzhment. Teoriya i praktika [Financial Management. Theory and Practice], 2nd ed. Moscow: TK Velbi, Prospekt (in Russian), 1024 p.

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Лисенко, О. В. (2021). МОДЕЛЮВАННЯ ДОСТАТНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТОЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ПЕРІОДІВ ДЛЯ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (171), 131-135. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-21
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ