ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В АКАДЕМІЧНИХ УСТАНОВАХ: ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ НА ОСНОВІ LOW-CODE-ТЕХНОЛОГІЙ

Ключові слова: документ, бізнес-процес, документообіг, заклад вищої освіти, дипломний проєкт, система електронного документообігу, low-code-технологія, хмарна платформа

Анотація

Значне зростання інформаційних потоків в сучасних освітніх організаціях, збільшення динаміки розвитку закладів вищої освіти (ЗВО) потребують запровадження й більш ефективного використання інформаційно-телекомунікаційних технологій як у навчальному процесі, так і в управлінській діяльності ЗВО. Фактично йдеться про цифрову трансформацію діяльності академічних установ. Цифрова трансформація покликана оптимізувати усі бізнес-процеси в ЗВО, зокрема процеси документообігу, що дасть змогу зменшити кількість створюваних документів, скоротити час пошуку документальної інформації, необхідної для реалізації діяльності співробітників, підвищити ефективність контролю прийнятих управлінських рішень. Ці питання набувають особливої ваги в умовах дистанційного навчання у період пандемії. У статті розглянуто питання проєктування електронного документообігу щодо вибору, узгодження та затвердження тем і наукових керівників у рамках дипломного/курсового проєктування у закладах вищої освіти в період онлайн-навчання, а також його практичної реалізації на основі low-code-технології з використанням хмарної платформи Microsoft 365.

Посилання

Белов С.П. Подготовка предприятий к внедрению систем электронного документооборота : монография. Москва : Мир науки, 2016, 210 с.

Бондаренко А.С. Современные требования к системам электронного документоборота. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2013. № 4 (2). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2013_4(2)__5.

Краснянский М.Н., Карпушкин С.В., Остроух А.В. и др. Проектирование информационных систем управления документооборотом научно-образовательных учреждений : монография. Тамбов : изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 216 с.

Соколов С.А., Середа С.Н. Информационный сервис электронного документооборота вуза. Современные проблемы науки и образования. 2012. № 5. URL: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=7031 (дата звернення: 27 липня 2021 року).

Поліновський В.В., Огурцов М.І. Впровадження системи електронного документообігу в науковій організації. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 4. C. 117–123.

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи організації електронного документообігу : навчальний посібник. Київ : ЦУЛ, 2008. 112 с.

Глинских А.В. Мировой рынок систем электронного документооборота. Информационный бюллетень. 2002. № 8 (111). URL: https://www.jetinfo.ru/wp-content/uploads/2021/04/2002_8.pdf (дата звернення: 20 липня 2021 року).

Система автоматизації документообігу. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83 (дата звернення: 20 липня 2021 року).

Enterprise Content Management. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Content_Management (дата звернення: 20 липня 2021 року).

Groupware. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22360 (дата звернення: 20 липня 2021 року).

BPM (управленческая концепция). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/BPM_(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F) (дата звернення: 25 липня 2021 року).

Content Services Platform vs Enterprise Content. URL: Platformhttps://www.getfilecloud.com/blog/2019/10/capabilities-content-services-platform/#.YPwzmKhxc2w (дата звернення: 25 липня 2021р.).

2020 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms. URL: https://info.laserfiche.com/gartner-magic-quadrant-content-services-platforms?utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_term=ecm&utm_content=lf-gartner&utm_campaign=gartner&creative=478913626271&keyword=enterprise%20content%20management&matchtype=e&network=g&device=c&gclid=Cj0KCQjw9O6HBhCrARIsADx5qCRKjQQ6X122KZlLkmm6CMk3Kb36fsT8tHFHWGzG5Wl-wq1olmQMUZIaAsYSEALw_wcB (дата звернення: 25 липня 2021 року).

Системы электронного документооборота. URL: https://www.sites.google.com/site/upravlenieznaniami/tehnologii-upravlenia-znaniami/sistemy-elektronnogo-dokumentooborota (дата звернення: 25 липня 2021 року).

Анализ современного состояния мирового рынка СЭД. URL: https://unisto-petrostal.ru/14-osnovnye-napravleniya-razvitiya-mirovogo-rynka-sed-analiz-sovremennogo-sostoyaniya-mirovogo-rynka-se.html (дата звернення: 27 липня 2021 року).

O тенденциях развития современного электронного документооборота. URL: http://www.docflow.ru/news/analytics/detail.php?ID=32489 (дата звернення: 27 липня 2021 року).

Тенденции, преимущества и недостатки систем электронного документооборота СЭД. URL: https://market.cnews.ru/research/sed_2021/2021-06-28_tendentsiipreimushchestva_i (дата звернення: 27 липня 2021 року).

Российский рынок СЭД/ECM. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%AD%D0%94 (дата звернення: 27 липня 2021 року).

ECM (мировой рынок). URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:ECM_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA) (дата звернення: 27 липня 2021 року).

Рынок ПО: Обзор систем электронного документооборота. URL: https://www.cnews.ru/articles/rynok_po_obzor_sistem_elektronnogo (дата звернення: 27 липня 2021 року).

Критерии выбора СЭД/ECM-системы. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%AD%D0%94/ECM-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B (дата звернення: 27 липня 2021 року).

Гужва В.М., Парфенчук М.В. Цифрова трансформація підприємств: електронний документообіг на основі блокчейну. Приазовський економічний вісник. 2019. № 4 (15). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-4-15.

«Мегаполис» в университете. URL: https://kpi.ua/ru/megapolis (дата звернення: 29 липня 2021 року).

Система електронного документообігу АСКОД. URL: https://infoplus.ua/#/page/home (дата звернення: 29 липня 2021 року).

Онлайн-засідання ректорату Київського університету імені Бориса Грінченка № 8 від 27 квітня 2020 року. URL: https://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/rektorat/zasidannia-rektoratu/6464-onlain-zasidannia-rektoratu-8-vid-27-kvitnia-2020-r.html (дата звернення: 29 липня 2021 року).

Университет переходит на электронный документооборот. URL: https://www.univer.kharkov.ua/ru/general/univer_today/news?news_id=6226 (дата звернення: 29 липня 2021 року).

IDEF. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/IDEF (дата звернення: 29 липня 2021 року).

Low-code development platform. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Low-code_development_platform (дата звернення: 29 липня 2021 року).

Business Application Platform. URL: https://powerplatform.microsoft.com/ru-ru (дата звернення: 29 липня 2021 року).

Belov S.P. Podhotovka predpryiatyi k vnedrenyiu system elektronnoho dokumentooborota: monohrafyia. Moskva: Myr nauky, 2016, 210 р. (in Russian)

Bondarenko A.S. Sovremennye trebovanyia k systemam elektronnoho dokumentoborota. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia. 2013. № 4 (2). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2013_4(2)__5. (in Russian)

M.N. Krasnianskyi, S.V. Karpushkyn, A.V. Ostroukh y dr. Proektyrovanye ynformatsyonnykh system upravlenyia dokumentooborotom nauchno-obrazovatelnykh uchrezhdenyi: monohrafyia. Tambov. Yzd-vo FHBOU VPO “THTU”, 2015. 216 р. (in Russian)

Sokolov S.A., Sereda S.N. Ynformatsyonnyi servys elektronnoho dokumentooborota vuza. Sovremennye problemy nauky i obrazovanyia. 2012. № 5. URL: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=7031 (accessed 20 July 2021). (in Russian)

Polinovskyi V.V., Ohurtsov M.I. Vprovadzhennia systemy elektronnoho dokumentoobihu v naukovii orhanizatsii. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2010. № 4. P. 117–123. (in Ukranian)

Matviienko O.V., Tsyvin M.N. Osnovy orhanizatsii elektronnoho dokumentoobihu : Navchalnyi posibnyk. Kyiv. TsUL, 2008. 112 p. (in Ukranian)

Hlynskykh A.V. Myrovoi rynok system elektronnoho dokumentooborota. Ynformatsyonnyi biulleteniu. Dzhet Ynfo Pablysher. № 8 (111). 2002. URL: https://www.jetinfo.ru/wp-content/uploads/2021/04/2002_8.pdf (accessed 20 July 2021). (in Russian)

Systema avtomatyzatsii dokumentoobihu. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D1%83 (accessed 20 July 2021). (in Ukranian)

Enterprise Content Management. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Content_Management (accessed 20 July 2021).

Groupware. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/22360 (accessed 20 July 2021).

BPM (upravlencheskaia kontseptsyia). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/BPM_(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F) (accessed 25 July 2021). (in Russian)

Content Services Platform vs Enterprise Content. URL: Platformhttps://www.getfilecloud.com/blog/2019/10/capabilities-content-services-platform/#.YPwzmKhxc2w (accessed 25 July 2021).

2020 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms. URL: https://info.laserfiche.com/gartner-magic-quadrant-content-services-platforms?utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_term=ecm&utm_content=lf-gartner&utm_campaign=gartner&creative=478913626271&keyword=enterprise%20content%20management&matchtype=e&network=g&device=c&gclid=Cj0KCQjw9O6HBhCrARIsADx5qCRKjQQ6X122KZlLkmm6CMk3Kb36fsT8tHFHWGzG5Wl-wq1olmQMUZIaAsYSEALw_wcB (accessed 25 July 2021).

Systemy elektronnoho dokumentooborota. URL: https://www.sites.google.com/site/upravlenieznaniami/tehnologii-upravlenia-znaniami/sistemy-elektronnogo-dokumentooborota (accessed 25 July 2021). (in Russian)

Analyz sovremennoho sostoianyia myrovoho rynka SED. URL: https://unisto-petrostal.ru/14-osnovnye-napravleniya-razvitiya-mirovogo-rynka-sed-analiz-sovremennogo-sostoyaniya-mirovogo-rynka-se.html (accessed 27 July 2021). (in Russian)

O tendentsyiakh razvytyia sovremennoho elektronnoho dokumentooborota . URL: http://www.docflow.ru/news/analytics/detail.php?ID=32489 (accessed 27 July 2021). (in Russian)

Tendentsyy, preymushchestva y nedostatky system elektronnoho dokumentooborota SED. URL: https://market.cnews.ru/research/sed_2021/2021-06-28_tendentsiipreimushchestva_i (accessed 27 July 2021). (in Russian)

Rossyiskyi rynok SED/ECM. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%AD%D0%94 (accessed 27 July 2021). (in Russian)

ECM (myrovoi rynok). URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:ECM_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA) (accessed 27 July 2021). (in Russian)

Rynok PO: Obzor system elektronnoho dokumentooborota. URL: https://www.cnews.ru/articles/rynok_po_obzor_sistem_elektronnogo (accessed 27 July 2021). (in Russian)

Kryteryy vybora SED/ECM-systemy. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%AD%D0%94/ECM-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B (accessed 27 July 2021). (in Russian)

Huzhva V.M., Parfenchuk M.V. Tsyfrova transformatsiia pidpryiemstv: elektronnyi dokumentoobih na osnovi blokcheinu. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk. 2019. № 4 (15). URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-4-15. (in Ukranian)

“Mehapolys” v unyversytete.. URL: https://kpi.ua/ru/megapolis (accessed 29 July 2021). (in Russian)

Systema elektronnoho dokumentoobihu ASKOD. URL: https://infoplus.ua/#/page/home (accessed 29 July 2021). (in Ukranian)

Onlayn-zasídannya rektoratora Kiyevskogo uníversiteta imeni Borisa Grínchenka № 8 ot 27 aprelya 2020 goda. URL: https://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/rektorat/zasidannia-rektoratu/6464-onlain-zasidannia-rektoratu-8-vid-27-kvitnia-2020-r.html (accessed 29 July 2021).

Unyversytet perekhodyt na elektronnyi dokumentooborot. URL: https://www.univer.kharkov.ua/ru/general/univer_today/news?news_id=6226 (accessed 29 July 2021). (in Russian)

IDEF. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/IDEF (accessed 29 July 2021).

Low-code development platform. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Low-code_development_platform (accessed 29 July 2021).

Business Application Platform. URL: https://powerplatform.microsoft.com/ru-ru (accessed 29 July 2021).

Переглядів статті: 323
Завантажень PDF: 187
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Гужва, В. М. (2021). ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ В АКАДЕМІЧНИХ УСТАНОВАХ: ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ НА ОСНОВІ LOW-CODE-ТЕХНОЛОГІЙ. Економічний простір, (171), 118-130. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-20
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ