ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

Ключові слова: фінансова звітність, державний сектор, модернізація бухгалтерського обліку, національні стандарти, бюджетні установи

Анотація

Прагнення України до європейської спільноти та довгострокова взаємодія з міжнародними фінансовими фондами, зарубіжними державними установами сприяли початку реформування всієї облікової системи державного сектору. Результатом імплементації міжнародних облікових стандартів має бути гармонізована фінансова звітність бюджетних установ, складена за чинними стандартами. Метою статті є розкриття практичної важливості модернізованої фінансової звітності для її користувачів і виокремлення напрямів ефективного використання фінансової звітності для прийняття своєчасних управлінських рішень у бюджетній установі. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань. Під час проведення дослідження були використані наукові методи аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення. У статі досліджено результати імплементації національних стандартів бухгалтерського обліку державного сектору, які стосуються формування фінансової звітності. За результатами проведеного дослідження сформульовано розходження, які виникають під час формування фінансової і бюджетної звітності. Проаналізовано недоліки методологічного характеру, які викликають розбіжності у трактуванні статей форм фінансової звітності і чинним планом рахунків. У статті узагальнено результати дослідження щодо теоретико-методологічних основ модернізації бухгалтерського обліку у державному секторі. В результаті проведених досліджень було розкрито практичну важливість формування фінансової звітності за чинними стандартами бухгалтерського обліку для бюджетних установ. У статті проаналізовано проблемні питання модернізованої звітності бюджетних установ, основним з яких є складність в узгодженні між фінансовою звітністю за чинними стандартами і бюджетною звітністю державного сектору. Запропоновано як доповнення до звітності бюджетних установ поступове впровадження нефінансової звітності за актуальними зараз у світі показниками, а саме екологічними і соціальними. Рекомендовано розроблення й впровадження управлінської звітності, особливо у сфері державних фінансів, де потрібен постійний аналіз фінансових показників та прийняття оперативних управлінських рішень на різних рівнях бюджетних установ.

Посилання

Світлична В.Ю., Кріоні К.А. Реформаційні заходи вітчизняної системи бухгалтерського обліку бюджетних установ: основні проблеми та шляхи їх подолання. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 42. С. 372–378.

Шафранська Л.Т. Фінансова звітність за сегментами в державному секторі економіки. Інноваційна економіка. 2016. № 7–8. С. 152–156.

Дорошенко О.О. Бухгалтерський облік та фінансова звітність державного сектору України в системі інформаційного забезпечення формування показників бюджетної безпеки держави. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 32. С. 177–180.

Камінська Т.Г., Костенко О.М. Фінансова звітність: обліково-інформаційне обґрунтування гармонізації і використання. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_12_14 (дата звернення: 20.07.2021).

Романчук А.Л., Рилєєв С.В. Фінансова звітність суб’єктів державного сектору в системі інформаційного забезпечення аналізу. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2019. Вип. 1. С. 224–236. DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2019-1.73.19.

Сторожук Т.М., Блищик Л.В. До питання термінологічного трактування дефініції «фінансова звітність». Облік і фінанси. 2019. № 4. С. 54–62. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-4(86)-54-62.

Шалімова Н.С., Смірнова І.В., Смірнова Н.В. Вплив елементів облікової політики на формування показників фінансової звітності бюджетних установ. Ефективна економіка. 2020. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_1_14. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.12.

Сушко Н.І. Запровадження національних стандартів у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання бюджетів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 25 (2). С. 174–178.

Тарасова Г.О., Стоцька Н.М. Фінансова звітність в управлінні підприємством. Інтернаука. 2018. № 6 (2). С. 42–44.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10#n16 (дата звернення: 15.07.2021).

Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі : Наказ Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17 (дата звернення: 21.07.2021).

Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування : Наказ Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року № 44. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12 (дата звернення: 22.07.2021).

Лукановська І.Р. Фінансова звітність бюджетних установ за новими правилами та стандартами. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 22. С. 209–212.

Мельничук М.О., Анцибор М.С. Звітні дані в системі управлінських рішень на підприємстві: фінансова та нефінансова звітність. Економічний простір. 2020. № 160. С. 118–123. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/160-22.

Svitlychna V.Yu., Krioni K.A. (2020) Reformatsijni zakhody vitchyznianoi systemy bukhhalters’koho obliku biudzhetnykh ustanov: osnovni problemy ta shliakhy ikh podolannia [Reformation measures of the national accounting system of budgetary institutions: main problems and ways of overcoming them]. Infrastruktura rynku. Vol. 42, pp. 372–378. (in Ukrainian)

Shafrans’ka L.T. (2016) Finansova zvitnist’ za sehmentamy v derzhavnomu sektori ekonomiky [Financial reporting by segments in the public sector ofeconomy]. Innovatsijna ekonomika, no. 7–8, pp. 152–156. (in Ukrainian)

Doroshenko O.O. (2018) Bukhhalters’kyj oblik ta finansova zvitnist’ derzhavnoho sektoru Ukrainy v systemi informatsijnoho zabezpechennia formuvannia pokaznykiv biudzhetnoi bezpeky derzhavy [Accounting and financial statements of public sector in Ukraine in the system of information support of the formation of budget security indicators of the state]. Prychornomors’ki ekonomichni studii. Vol. 32, pp. 177–180. (in Ukrainian)

Kamins’ka T.H., Kostenko O.M. (2017) Finansova zvitnist’: oblikovo-informatsijne obgruntuvannia harmonizatsii i vykorystannia [Financial reporting: accounting and information justification of harmonization and use]. Efektyvna ekonomika, no. 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_12_14 (data zvernennia: 20.07.2021). (in Ukrainian)

Romanchuk A.L., Rylieiev S.V. (2019) Finansova zvitnist’ sub’iektiv derzhavnoho sektoru v systemi informatsijnoho zabezpechennia analizu [Financial accountancy of public sector entities in the system of information support of analysis]. Visnyk Chernivets’koho torhovel’no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. Vol. 1, pp. 224–236. DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2019-1.73.19. (in Ukrainian)

Storozhuk T.M., Blyschyk L.V. (2019) Do pytannia terminolohichnoho traktuvannia definitsii “finansova zvitnist’” [Interpretation of the “Financial Reporting” Definition]. Oblik i finansy, no. 4, pp. 54–62. DOI https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-4(86)-54-62. (in Ukrainian)

Shalimova N.S., Smirnova I.V., Smirnova N.V. (2020) Vplyv elementiv oblikovoi polityky na formuvannia pokaznykiv finansovoi zvitnosti biudzhetnykh ustanov [The influence of elements of accounting policies on the formation of financial statements of budgetary institutions]. Efektyvna ekonomika, no. 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_1_14. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.12. (in Ukrainian)

Sushko N.I. (2017) Zaprovadzhennia natsional’nykh standartiv u bukhhalters’komu obliku ta finansovij zvitnosti pro vykonannia biudzhetiv [Implementation of national standards in accounting and financial reporting of the execution of budgets]. Naukovyj visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. Vol. 25 (2), pp. 174–178. (in Ukrainian)

Tarasova H.O., Stots’ka N.M. (2018) Finansova zvitnist’ v upravlinni pidpryiemstvom [Financial accounting in the management company]. Internauka, no. 6 (2), pp. 42–44. (in Ukrainian)

Ministry of Finance of Ukraine (2009). National Public Sector Accounting Standard (Standard) 101 “Presentation of Financial Statements”. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10#n16 (accessed 28 December 2009). (in Ukrainian)

Ministry of Finance of Ukraine (2017). On approval of the Procedure for filling in financial reporting forms in the public sector. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17 (accessed 28 February 2017). (in Ukrainian)

Ministry of Finance of Ukraine (2012). Procedure for drawing up budget reports by managers and recipients of budget funds, reporting by funds of compulsory state social and pension insurance. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12 (accessed 24 January 2012). (in Ukrainian)

Lukanovs’ka I.R. (2017) Finansova zvitnist’ biudzhetnykh ustanov za novymy pravylamy ta standartamy [Financial reports of budget institutions under the new rules and standards]. Prychornomors’ki ekonomichni studii. Vol. 22, pp. 209–212. (in Ukrainian)

Mel’nychuk M.O., Antsybor M.S. (2020) Zvitni dani v systemi upravlins’kykh rishen’ na pidpryiemstvi: finansova ta nefinansova zvitnist’ [Reporting data in system of management decisions at enterprise: financial and non-financial reporting] Ekonomichnyj prostir, no. 160, pp. 118–123. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/160-22. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 327
Завантажень PDF: 226
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Черкашина, Т. В. (2021). ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ. Економічний простір, (171), 111-117. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-19
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ