МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ В МІЖНАРОДНОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • В. Г. Уманська Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1669-7255
  • Ю. М. Раздіховська Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: маркетинговий аудит, ймовірність ризику, невизначене середовище, міжнародний ринок, експертна оцінка

Анотація

Маркетингова діяльність компанії потребує постійного аудиту, адже отримані результати діяльності компанії не можуть бути прямим чином віднесені саме до маркетингової діяльності. Саме через опосередкований характер результатів маркетингової діяльності в процесі її здійснення виникає безліч джерел ризиків, які в подальшому приводять до втраченої вигоди та збитків компанії. Отже, організація та методологія оцінювання ризиків маркетингового аудиту потребують більш детального дослідження, вивчення та аналізу. При цьому саме у міжнародному середовищі процес аудиту ускладняється, а кількість ризиків збільшується через діяльність компанії в новому невизначеному середовищі. Аналіз ризиків маркетингового аудиту в міжнародному маркетинговому середовищі дав змогу виявити основні його напрями, залежно від яких класифіковані можливі ризики та визначені методики їх оцінювання.

Посилання

Kotler P., Gregor W., Rodgers W. The Marketing Audit Comes of Age. URL: http://academics.eckerd.edu/instructor/trasorrj/MN%20373/The%20Marketing%20Audit%20Comes%20of%20Age.pdf.

Амельницька О.В. Формування системи маркетингового аудиту на промисловому підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. URL: nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_6_4/050–053.pdf (дата звернення: 25.07.2021).

Багиев Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов. Санкт-Петербург : Питер, 2017. 736 с.

Балабанова Л.В. Маркетинговий аудит системи збуту : навчальний посібник. Київ : ВД «Професіонал», 2014. 224 с.

Голяш І.Д., Галушка Н.Й. Концепція маркетингового аудиту: проблеми теорії та практики. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23708/1/копия%20публ.марк.ауд.%2b.pdf (дата звернення: 25.07.2021).

Діб А.В. Маркетинговий план на одну сторінку. Київ : Vivat, 2020. 288 с.

Єрмоленко М.М. Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник. Київ : НАУ, 2001. 204 с.

Зайцева Т.Ю. Критические точки аудита маркетинга предприятия. URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-special/case/m_audit.htm (дата звернення: 25.07.2021).

Корягіна С.М., Корягін М.О. Маркетинговий аудит. Київ : ЦУЛ, 2017. 320 с.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / пер. с англ. Санкт-Петербург : Питер Ком, 1999. 896 с.

Котлер Ф., Вонг В., Армcтронг Г., Сондерс Д. Основы маркетинга / пер. с англ. О.В. Медведь, В.В. Кулебы, С.И. Каденко. Москва : Вильямс, 2007. 436 с.

Млинко І.Б. Аудит маркетингу: сутність, основні етапи та сфери проведення. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13862/1/33_217–224_Vis_720_Menegment.pdf (дата звернення: 25.07.2021).

Сагайдак М.П. Маркетинговий аудит цінової політики підприємства. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3372 (дата звернення: 25.07.2021).

Шумейко В.М. Маркетинговий аудит промислового підприємства. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2004. Вип. 6. С. 269–274.

Kotler P., Gregor W., Rodgers W. The Marketing Audit Comes of Age. URL: http://academics.eckerd.edu/instructor/trasorrj/MN%20373/The%20Marketing%20Audit%20Comes%20of%20Age.pdf.

Amel’nyts’ka O.V. (2010) Formuvannya systemy marketynhovoho audytu na promyslovomu pidpryyemstvi. Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu. 6, 50–53. Retrieved from: nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_6_4/050–053.pdf.

Bahyev H.L. (2017) Marketynh: ucheb. dlya vuzov. SPb.: Pyter.

Balabanova L.V. (2014) Marketynhovyy audyt systemy zbutu: navchal’nyy posibnyk. Kyiv: VD “Profesional”.

Holyash I.D., Halushka N.Y. Kontseptsiya marketynhovoho audytu: problemy teoriyi ta praktyky. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/23708/1/kopyya%20publ.mark.aud.%2b.pdf.

Dib A.V. (2020) Marketynhovyy plan na odnu storinku. Kyiv: Vivat.

Yermolenko M.M. (2001) Marketynhovyy menedzhment: navchal’nyy posibnyk. Kyiv: NAU.

Zaytseva T.Yu. Krytycheskye tochky audyta marketynha predpryyatyya. URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-special/case/m_audit.htm.

Koryahina S.M., Koryahin M.O. (2017) Marketynhovyy audyt. Kyiv: TSUL.

Kotler F. (1999) Marketynh menedzhment. SPb.: Pyter Kom.

Kotler F., Vonh V., Armctronh H., Sonders D. (2007) Osnovy marketynha. Moskva: Vyl’yams.

Mlynko I.B. Audyt marketynhu: sutnist’, osnovni etapy ta sfery provedennya. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13862/1/33_217–224_Vis_720_Menegment.pdf.

Sahaydak M.P. Marketynhovyy audyt tsinovoyi polityky pidpryyemstva. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3372.

Shumeyko V.M. (2004) Marketynhovyy audyt promyslovoho pidpryyemstva. Naukovi pratsi Kirovohrads’koho natsional’noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 6, 269–274.

Переглядів статті: 136
Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Уманська, В. Г., & Раздіховська, Ю. М. (2021). МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ МАРКЕТИНГОВОГО АУДИТУ В МІЖНАРОДНОМУ ТОРГОВЕЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Економічний простір, (171), 106-110. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-18
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ