СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ПЛАТЕЖАМИ НЕКОМЕРЦІЙНИХ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ – ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Ключові слова: розрахунки з бюджетом, податкові платежі, комунальні некомерційні підприємства, неприбуткові установи, організація обліку, облік, бюджетна установа, облікова політика, заклади охорони здоров’я

Анотація

Усі некомерційні підприємства різняться за ознаками неприбутковості та особливостями оподаткування. Проаналізовано особливості некомерційних комунальних підприємств – закладів охорони здоров’я як суб’єктів оподаткування. Висвітлено проблемні аспекти організації та методики обліку розрахунків з бюджетом за податками та платежами трансформованих некомерційних (неприбуткових) комунальних підприємств – закладів охорони здоров’я. Методика дослідження заснована на загальнонаукових методах пізнання, а саме історичному, логічному, системному, індукції, дедукції, аналізу, синтезу; методах статистичної обробки даних, класифікації, групування. Акцентовано увагу на проблемних аспектах трактування статусу неприбутковості, необхідності ведення обліку діяльності трансформованими закладами охорони здоров’я, незважаючи на статус неприбутковості як суб’єктами підприємницької сфери, обґрунтовано рекомендації з оптимізації обліку.

Посилання

Башняк О.С. Принципи оподаткування та їх реалізація у податковому законодавстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 ; НЮА України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2005. 20 с.

Волошенюк І.Є. Організація бухгалтерського обліку податкових розрахунків і платежів : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09 ; Харківський державний університет харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України. Харків, 2017. 178 с.

Господарський кодекс України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15 (дата звернення: 11.06.2021).

Кононенко Л.В. Організація обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами в умовах використання сучасного інформаційного забезпечення. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2020. Вип. 1–2. С. 202–210. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2020_1-2_19 (дата звернення: 29.06.2021).

Корягін М.О. Облік, аналіз і контроль розрахунків за податками і платежами в системі управління підприємством. Економічний аналіз. 2010. № 6. С. 251–253.

Купaлoвa Г.І., Мaтвієнкo Т.O. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту виконання зобов’язань за податками і зборами в умовах фінансово-економічної кризи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2010. Вип. 118. C. 31–34.

Левицька С.О., Осадча О.О. Обліково-аналітичне забезпечення податкового менеджменту підприємств-платників податків. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 2. С. 32–41.

Левицька С.О., Осадча О.О. Інформаційна складова податкового менеджменту на мікрорівні в контексті сталого національного розвитку. Бізнес-Інформ. 2014. № 5. С. 332–337.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11 (дата звернення: 12.06.2021).

Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами і доповненнями). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 17.06.2021).

П(С)БО 15 «Дохід» : Наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (дата звернення: 17.06.2021).

Савченко В.М. Інформаційне забезпечення податкового менеджменту. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2018. Вип. 1. С. 214–220. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2018_1_25 (дата звернення: 18.06.2021).

Савченко В.М. Система бухгалтерського обліку як складова системи управління. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2010. Вип. 18 (2). С. 27–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2010_18%282%29__7 (дата звернення: 27.06.2021).

Святаш С.В. Автоматизація податкового рахівництва у контексті створення податкової інформаційної бази для аналізу та контролю. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29 (68). № 1. С. 102–108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_1_21 (дата звернення: 28.06.2021).

Супруненко С.А. Комплексна система податкового менеджменту як інноваційна технологія в провадженні фінансової політики підприємств. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 46 (2). С. 7–11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_46(2)__3 (дата звернення: 29.06.2021).

Bashniak O.S. (2005) Pryntsypy opodatkuvannia ta yikh realizatsiia u podatkovomu zakonodavstvi Ukrainy [Principles of taxation and their implementation in the tax legislation of Ukraine] (PhD Thesis), Kharkiv: NLA of Ukraine named after Yaroslav the Wise.

Volosheniuk I.Ye. (2017) Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku podatkovykh rozrakhunkiv i platezhiv [Organization of accounting of tax calculations and payments] (PhD Thesis), Kharkiv: Kharkivskyi derzhavnyi universytet kharchuvannia ta torhivli Ministerstva osvity i nauky Ukrainy.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy (2003). [Commercial code of Ukraine]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15 (accessed 11.06.2021).

Kononenko L.V. (2020) Orhanizatsiia obliku i audytu rozrakhunkiv za podatkamy ta platezhamy v umovakh vykorystannia suchasnoho informatsiinoho zabezpechennia [Organization of accounting and audit of calculations for taxes and payments in terms of using modern information support]. Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences. Cherniv. trade and economy Inst. KNTEU. Chernivtsi: Vyd-vo ChTEI KNTEU, vol. I–IІ (77–78), pp. 202–211. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2020_1-2_19 (accessed: 29.06.2021).

Koriahin M.O. (2010) Oblik, analiz i kontrol rozrakhunkiv za podatkamy i platezhamy v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Accounting, analysis and control of calculations for taxes and payments in the enterprise management system]. Economic analysis, no. 6. Pp. 251–253.

Kupalova H.I., Matviienko T.O. (2010) Nopmatyvno-ppavove zabezpechennia obliku ta audytu vykonannia zoboviazan za podatkamy i zbopamy v umovakh financovo-ekonomichnoi kpyzy [Regulatory and legal support of accounting and audit of fulfillment of obligations for taxes and fees in terms of financial and economic conditions]. Bulletin of the Tapa Shevchenko National University of Kyiv. Economy, vol. 118. Pp. 31–34.

Levytska S.O., Osadcha O.O. (2014) Oblikovo-analitychne zabezpechennia podatkovoho menedzhmentu pidpryiemstv-platnykiv podatkiv [Accounting and analytical support of tax management of taxpayers]. Accounting and auditing. No. 2. Pp. 32–41.

Levytska S.O., Osadcha O.O. (2014) Informatsiina skladova podatkovoho menedzhmentu na mikrorivni v konteksti staloho natsionalnoho rozvytku [Information component of tax management at the micro level in the context of sustainable national development]. Business Inform. No. 5. Pp. 332–337.

Plan rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zobovyazan i hospodarskykh operatsiy pidpryyemstv i orhanizatsiy. [Chart of accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11 (accessed 12.06.2021).

Podatkovyj Kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine] 02.12.2010, № 2755-VI (with amendments and additions). zakon1.rada.gov.ua. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page35 (accessed 17.06.2021).

Polozhennya (standart) bukhhalterskoho obliku 15 “Dokhid” [Standard of Accounting 15 “Revenue”] : Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny № 290 vid 29.11.1999 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (accessed 17.06.2021). (in Ukrainian)

Savchenko V.M. (2018) Informatsiine zabezpechennia podatkovoho menedzhmentu [Information support of tax management]. Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic sciences. Vol. 1, pp. 214–220. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2018_1_25 (accessed: 18.06.2021).

Savchenko V.M. (2010) Systema bukhhalterskoho obliku yak skladova systemy upravlinnia [Accounting system as a component of the management system]. Scientific works of the Kirovograd National Technical University. Economic sciences. Vol. 18 (2). Pp. 27–33. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2010_18%282%29__7 (accessed 27.06.2021).

Sviatash S.V. (2018) Avtomatyzatsiia podatkovoho rakhivnytstva u konteksti stvorennia podatkovoi informatsiinoi bazy dlia analizu ta kontroliu [Automation of the tax accounting in the context of creation of tax infobase for an analysis and control]. Scientists of the Tauride National University named after V.I. Vernadsky. Series: Economics and Management. T. 29 (68), no. 1. Pp. 102–108. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_1_21 (accessed 28.06.2021).

Suprunenko S.A. (2019) Kompleksna systema podatkovoho menedzhmentu yak innovatsiina tekhnolohiia v provadzhenni finansovoi polityky pidpryiemstv. Prychornomorski ekonomichni studii [Complex system of tax management as innovative technology in conducting financial policy of enterprises]. Vol. 46 (2). Pp. 7–11. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_46(2)__3 (accessed 29.06.2021).

Переглядів статті: 362
Завантажень PDF: 162
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Савченко, В., Кононенко, Л., & Пальчук, О. (2021). СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ПЛАТЕЖАМИ НЕКОМЕРЦІЙНИХ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ – ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Економічний простір, (171), 99-105. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-17
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ