УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ПРИБУТКУ

  • І. І. Никифорак Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • М. М. Танасієва Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0002-1870-7915
Ключові слова: управління, прибуток, доходи, витрати, аудит

Анотація

У статті встановлено, що аудит відображення показників прибутку у звітності дасть змогу користувачам інформації отримати впевненість у її достовірності. Удосконалення методики аудиту формування та використання прибутку сприятиме зростанню ефективності перевірки задля висловлення незалежної думки аудитора. Задля цього розроблено концептуальну модель, яка відображає ключові моменти аудиту достовірності показника прибутку у різних формах звітності. Зазначена модель слугує основою для розроблення детальної програми аудиту прибутку. У програмі визначено конкретні завдання на всіх етапах здійснення перевірки, для яких вибрано перелік методів та аудиторських процедур, джерел інформації для дослідження проблеми та робочих документів. Встановлення достовірності формування результату варто здійснювати шляхом підтвердження умов визнання доходів та витрат, правильності їх формування, відображення у системі обліку та звітності. Перевірка використання прибутку передбачає дослідження санкціонованих напрямів, правильності розрахунків та бухгалтерських записів. При цьому важливо враховувати кількісні та якісні показники використання прибутку.

Посилання

Бланк И. Управление прибылью. Киев : Ника-Центр, 1998. 544 с.

Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі : монографія / за ред. Ф. Бутинця. Житомир : ЖДТУ, 2004. 564 с.

Зінченко О. Показники і критерії якості прибутку на етапі його використання. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 7 (97). С. 106–111.

Кульчицька Н., Яковець Т. Податковий аудит як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства. Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 1. С. 21–28.

Лежненко Л. Облік і аудит формування фінансових результатів : автореф. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09. Київ, 2009. 20 с.

Меліхова Т., Бикова М. Розробка програми аудиту податку на прибуток для підвищення фінансової безпеки підприємства. Агросвіт. 2017. № 1–2. С. 19–25.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг : видання 2016–2017 років. URL: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-auditu?fbclid=IwAR3PCFlqK2h2JWyybx2-JJ9vO4QSapwhA_FghfUYeBhHzZDfoDiXZn5NzKI (дата звернення: 07.07.2021).

Прохар Н., Ночовна Ю. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 257 с.

Янок Д. Облік, аналіз і аудит фінансових результатів в умовах стандартизації звітності : автореф. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04. Київ, 2005. 22 с.

Blank, I. (1998), Upravlenye prybyl’iu [Profit management], Nyka-Tsentr, Kyev, Ukraine.

Butynets’, F., Maliuha, N. and Petrenko, N. (2004), Audyt: stan i tendentsii rozvytku v Ukraini ta sviti [Audit: state and development trends in Ukraine and the world], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.

Zinchenko, O. (2009), “Indicators and criteria of profit quality at the stage of its use”, Aktual’ni problemy ekonomiky, vol. 7 (97), pp. 106–111.

Kul’chyts’ka, N., Yakovets’, T. (2017), Bukhhalters’kyj oblik i audit, vol. 1, pp. 21–28.

Lezhnenko, L. (2009), “Tax audit as a tool to ensure the economic security of the enterprise”, Ph. D. Thesis, Bukhhalters’kyj oblik, analiz i audit, DVNZ “Kyivs’kyj natsional’nyj ekonomichnyj universytet imeni Vadyma Het’mana”, Kyiv, Ukraine.

Melikhova, T., Bykova, M. (2017), “Development of an income tax audit program to increase the financial security of the enterprise”, Ahrosvit, vol. 1–2, pp. 19–25.

Mizhnarodna Federatsiia Bukhhalteriv, Audytors’ka palata Ukrainy (2016-2017), “International standards for quality control, auditing, inspection, other assurance and related services”, available at: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-auditu?fbclid=IwAR3PCFlqK2h2JWyybx2-JJ9vO4QSapwhA_FghfUYeBhHzZDfoDiXZn5NzKI (accessed 7 July 2021).

Prokhar, N. and Nochovna, Yu. (2011), Oblik dokhodiv, vytrat i finansovykh rezul’tativ: problemy teorii ta praktyky [Accounting for income, expenses and financial results: problems of theory and practice], RVV PUET, Poltava, Ukraine.

Yanok, D. (2005), “Accounting, analysis and audit of financial results in terms of standardization of reporting”, Ph. D. Thesis, Bukhhalters’kyj oblik, analiz i audit, Natsional’nyj naukovyj tsentr “Instytut aharnoi ekonomiky” UAAN, Kyiv, Ukraine.

Переглядів статті: 215
Завантажень PDF: 196
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Никифорак, І. І., & Танасієва, М. М. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ПРИБУТКУ. Економічний простір, (171), 93-98. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-16
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ