ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ

Ключові слова: податкові платежі, організація обліку, облікова політика, податкова політика, розрахунки з бюджетом за податковими платежами, payments with the budget for tax payments

Анотація

У статті досліджено питання формування облікової політики щодо розрахунків за податковими платежами. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою загальнонаукових методів дослідження, а саме аналізу, систематизації та узагальнення. Акцентовано увагу на тому, що на більшості підприємств процес формалізації облікової політики має формальний характер. Доведено, що задля оптимізації податкової політики підприємства доцільно формувати окремий розділ до Наказу про облікову політику «Організація обліку розрахунків з бюджетом за податковими платежами». Наведено орієнтовну структуру цього розділу. Зазначено, що відпрацьована за усіма напрямами облікова політика підприємства щодо розрахунків з бюджетом за податковими платежами є передумовою покращення податкової дисципліни підприємства, що дає змогу уникнути витрат на сплату штрафів та інших видів фінансових санкцій.

Посилання

Бойчук А. Проблеми організації автоматизації обліку на підприємствах торгівлі. Наука й економіка. 2014. Вип. 2. С. 56–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2014_2_10.

Бурова Т. Організація обліку і аудиту основних податкових платежів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 18–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_13_6 (дата звернення: 21.08.2021).

Волошенюк І. Організація бухгалтерського обліку податкових розрахунків і платежів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09. Харків, 2017. 24 с.

Драчук В. Розрахункові операції за податковими платежами як об’єкт обліку та аудиту. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 21. Вип. 3. С. 185–188. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_3_43 (дата звернення: 21.08.2021).

Кононенко Л. Організація обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами в умовах використання сучасного інформаційного забезпечення. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2020. Вип. 1–2. С. 202–210. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2020_1-2_19 (дата звернення: 21.08.2021).

Кононенко Л., Новіков М. Організація обліку розрахунків з бюджетом за податками: проблеми та перспективи. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 листопада 2020 р. Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2020. С. 162–164. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10369/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2025.11.2020%20.pdf#page=162 (дата звернення: 21.08.2021).

Коцупатрий М. Удосконалення та підвищення ефективності аудиту податкової звітності в аграрних підприємствах. Економічний вісник університету. 2019. Вип. 41. С. 15–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2019_41_4 (дата звернення: 21.08.2021).

Крупей Н. Деякі аспекти формування облікової політики для цілей оподаткування. Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент. 2012. Вип. 9 (2). С. 231–240. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2012_9(2)__35 (дата звернення: 21.08.2021).

Кушніренко О. Розрахунки за податками сільськогосподарських підприємств як об’єкт обліку і контролю. Облік і фінанси. 2017. № 2. С. 27–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Oif_apk_2017 (дата звернення: 30.08.2021).

Кушніренко О. Аспекти облікової політики та внутрішнього контролю розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2014. Вип. 11 (2). С. 174–182. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2014_11(2)__26 (дата звернення: 21.08.2021).

Новак Н. Імплементація міжнародного досвіду обліку розрахунків за податками й платежами та застосування податкових важелів у вітчизняній практиці підтримки малого і середнього бізнесу. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2019. № 1. С. 89–93. URL: http://nbuv.gov.ua /UJRN/vbumb_2019_1_18 (дата звернення: 30.04.2021).

Облікова політика : навчальний посібник / Г. Давидов, В. Савченко, О. Пальчук, та ін. 2-ге вид., перероб. і доп. Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. 364 с. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7357 (дата звернення: 27.08.2021).

Дрозд І. та ін. Оподаткування юридичних осіб та аудит у сфері оподаткування : навчальний посібник / за ред. Н. Шалімової. Київ : СОВА, 2017. 523 с.

Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (зі змінами і доповненнями). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 29.08.2021).

Савченко В. Інформаційне забезпечення податкового менеджменту. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2018. Вип. 1. С. 214–220. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2018_1_25 (дата звернення: 27.08.2021).

Boichuk A. (2014). Problemy orhanizatsii avtomatyzatsii obliku na pidpryiemstvakh torhivli [Problems of accounting automation at trade enterprises]. Nauka y ekonomika [Science and economy], vol. 2, pp. 56–60. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2014_2_10 (accessed: 21.08.2021).

Burova T. (2014). Orhanizatsiia obliku i audytu osnovnykh podatkovykh platezhiv v Ukraini [Organization of accounting and audit of major tax payments in Ukraine]. Investiciyi: praktika ta dosvid [Investments: practice and experience], no. 13, pp. 18–21. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd (accessed: 21.08.2021).

Voloshenyuk I. (2017). Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku podatkovykh rozrakhunkiv i platezhiv [Organization of accounting of tax calculations and payments]. Abstract to PhD dissertation, Accounting, State University of Food and Trade of Kharkiv, Kharkiv. (in Ukrainian)

Drachuk V. (2016). Rozrakhunkovi operatsii za podatkovymy platezhamy yak obiekt obliku ta audytu [Settlement transactions for tax payments as an object of accounting and auditing]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomik. [Bulletin of Odessa National University. Series: Economics], vol. 13 (3). P. 185–188. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu (accessed: 21.08.2021).

Kononenko L. (2020) Orhanizatsiia obliku i audytu rozrakhunkiv za podatkamy ta platezhamy v umovakh vykorystannia suchasnoho informatsiinoho zabezpechennia [Organization of accounting and audit of calculations for taxes and payments in terms of using modern information support]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. Cherniv. torh.-ekon. in-t KNTEU [Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences. Cherniv. trade and economy Inst. KNTEU]. Chernivtsi: Vyd-vo ChTEI KNTEU, vol. I–IІ (77–78), pp. 202–211. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2020_1-2_19 (accessed: 21.08.2021).

Kononenko L., Novikov M. (2020) Orhanizatsiia obliku rozrakhunkiv z biudzhetom za podatkamy: problemy ta perspektyvy [Organization of accounting of settlements with the budget for taxes: problems and prospects]. Rozvytok obliku, audytu ta opodatkuvannia v umovakh innovatsiinoi transformatsii sotsialno-ekonomichnykh system: Materialy VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Development of accounting, auditing and taxation in the conditions of innovation transformation of socio-economic systems: Materials of the VIII International Scientific and Practical Conference]. Kropyvnytskyi: Ekskliuzyv-System, pp. 162–164. Available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10369/1/%D0%97 (accessed: 21.08.2021).

Kotsupatryi M. (2019) Udoskonalennia ta pidvyshchennia efektyvnosti audytu podatkovoi zvitnosti v ahrarnykh pidpryiemstvakh [Improvement and increase of efficiency of audit of tax reporting in agrarian enterprises]. Ekonomichnyi visnyk universytetu [Economic Herald of the University], vol. 41, pp. 15–21. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2019_41_4 (accessed: 21.08.2021).

Krupei N. (2012) Deiaki aspekty formuvannia oblikovoi polityky dlia tsilei opodatkuvannia [Some aspects of the formation of accounting policies for tax purposes]. Ekonomichni nauky. Ser.: Ekonomika ta menedzhment [Economic sciences. Sir.: Economics and Management], vol. 9 (2), pp. 231–240. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2012_9(2)__35 (accessed: 21.08.2021).

Kushnirenko O. (2017). Rozrakhunky za podatkamy silskohospodarskykh pidpryiemstv yak obiekt obliku i kontroliu [Calculations for taxes of agricultural enterprises as an object of accounting and control]. Oblik i finansi [Accounting and finance], vol. 2, pp. 27–35. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2017 (accessed: 30.08.2021).

Kushnirenko O. (2014). Aspekty oblikovoi polityky ta vnutrishnoho kontroliu rozrakhunkiv za podatkamy na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Aspects of accounting policies and internal control of payments on taxes in agricultural enterprises]. Ekonomichni nauky. Ceriia : Oblik i finansy [Economic sciences. Series: Accounting and Finance], vol. 11 (2), pp. 174–182. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2014_11(2)__26 (accessed: 21.08.2021).

Novak N. (2019). Implementatsiia mizhnarodnoho dosvidu obliku rozrakhunkiv za podatkamy y platezhamy ta zastosuvannia podatkovykh vazheliv u vitchyznianii praktytsi pidtrymky maloho i serednoho biznesu [Implementation of international experience in accounting for taxes and payments and the use of tax levers in the domestic practice of supporting small and medium-sized businesses]. Visnik Berdyanskogo universitetu menedzhmentu i biznesu [Bulletin of Berdyansk University of Management and Business]. No. 1, pp. 89–93. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb (accessed: 30.08.2021).

Davydov H., Savchenko V., Palchuk O. ta in. (2017) Oblikova polityka [Accounting policy]. Kropyvnytskyi: PP “Ekskliuzyv-System” (in Ukrainian). Available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7357 (accessed: 27.08.2021).

Drozd I., Shalimova N., Magopec O., Nazarova G. (2017). Opodatkuvannya yuridichnih osib ta audit u sferi opodatkuvannya [Taxation of legal entities and audit in the field of taxation]. Kiyiv : SOVA, 523 p. (in Ukrainian)

Podatkovyj Kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine] 02.12.2010, № 2755-VI (with amendments and additions). zakon1.rada.gov.ua. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page35. (in Ukrainian)

Savchenko V. (2018) Informatsiine zabezpechennia podatkovoho menedzhmentu [Information support of tax management]. Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky [Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic sciences]. Vol. 1, pp. 214–220. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2018_1_25 (accessed: 27.08.2021).

Переглядів статті: 275
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Буткевич, О. (2021). ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ. Економічний простір, (171), 87-92. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-15
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ