СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

  • Н. В. Гавриленко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Первомайська філія) https://orcid.org/0000-0002-2043-3917
  • О. В. Грищенко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Первомайська філія) https://orcid.org/0000-0002-9315-5030
Ключові слова: податкова політика, інновації, розвиток, бізнес, податкові пільги, державне регулювання

Анотація

У статті досліджено механізми податкового стимулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, які повинні орієнтуватися на розвиток національного виробництва і забезпечення сталого макроекономічного зростання. З’ясовано, що основними проблемами вітчизняної економіки, які створюють бар’єри її інноваційного оновлення, є слабкість зв’язків наукової сфери з виробництвом, відсутність сформованого з боку промисловості попиту з дослідження та розроблення, дуже низький рівень технічного озброєння економіки, недостатня ринкова мотивація для розвитку наукоємного виробництва, зношеність парку обладнання і, як наслідок, низька ефективність економіки загалом. Проаналізовано вплив надання податкових пільг на втрати доходів державного бюджету. Запропоновано конкретні заходи, спрямовані на податкове стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні.

Посилання

Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002–2011 роки : Послання Президента України до Верховної Ради України від 30 квітня 2002 року № 0001100-02. URL: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/2994.htm (дата звернення: 12.07.2021).

Боровік Л. Оцінка впливу інвестиційної політики на формування та використання інвестиційного потенціалу галузі. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. № 1 (59). С. 72–78.

Zagorodnia Y., Pozdniakova V., Мarukhnenko O. Safety of Navigation as a Factor of Increasing the Efficiency of the Commercial Operation of the Ship. Розвиток транспорту. 2021. Вип. 1 (8). С. 62–69.

Єпіфанова І. Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств: теоретико-методологічні аспекти фінансового забезпечення : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2019. 384 с.

Несторенко Т. Инфраструктура города в контексте его конкурентоспособности. Збірник наукових праць Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Економічні науки. 20077. Вип. 59. Т. 72. С. 70–76.

Мехеда Н., Маренич А. Наслідки євроінтеграції: соціальний аспект. Фінансовий простір. 2013. № 4 (12). С. 209–214.

Overchuk V. et al. Innovative Forms of Employment Under the Conditions of Labor Market Transformation. International Journal of Economics and Business Administration. 2020. Vol. VIII. Issue 3. P. 139–149.

Remzina N. Port dues as the main source of financing of the permanent structures of the maritime transport system. Економічні інновації. 2019. Т. 21. Вип. 1 (70). С. 134–145.

Іванов Ю., Петросянц К. Малий бізнес: управління податками : монографія. Харків : ІНЖЕК, 2009. 272 с.

Гавриленко Н. Порівняльний аналіз роботи за альтернативними способами оподаткування малих підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 12. С. 42–53.

Соколовська А. Податкова система держави: теорія і практика становлення. Київ : Знання-Прес, 2004. 454 с.

Баязитова Д. Содержание и классификация налоговых льгот и преференций. Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2015. № 1 (55).

Штейнберг К. Налоговое стимулирование инновационной деятельности предприятий : дисс. … канд. экон. наук : спец. 08.00.10. Москва, 2012. 228 с.

Крисоватий А., Василевська Г. Новітня парадигма преференційного оподаткування : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 260 с.

Гавриленко Н. Податкова система : навчальний посібник. Львів : Новий Світ – 2000, 2007. 328 с.

Юрій С. Податкова система України: становлення та розвиток. Економічний форум. 2014. № 3. С. 286–292.

Гришина Л., Гавриленко Н., Гришина Н. Оцінка податкової ефективності програм підтримки малого і середнього бізнесу. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2014. Вип. 25. С. 193–198.

Буга Н., Тичинська А. Формування органік-бренду регіону. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 6 (17). С. 101–105.

Гришина Л, Гавриленко Н. Інноваційні підходи до розвитку регіону в умовах інтеграційних процесів. Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. 2014. № 1. С. 126–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnuk_2014_1_23.

Дубовик О., Гавриленко Н. Доцільність стимулювання малого та середнього бізнесу. Економіка. Фінанси. Право. 2013. № 1. С. 15–17.

Kostash T., Havrylenko N., Fed’kovych Y., Plekan M, Breus S. Organization of a Strategic Management Accounting in an Innovative Economy. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2020. Vol. 24. Issue 5. Р. 1–7.

Про надання фінансової державної підтримки : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 28. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-п#Text (дата звернення: 27.07.2021).

Ministerstvo finansiv. (2002). Yevropeiskyi vybir. Kontseptualni zasady stratehii ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku Ukrainy na 2002–2011 roky : Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 30.04.2002 r. № 0001100-02. Available at: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/2994.htm (data zvernennia: 12.07.2021).

Borovik, L. (2018). Otsinka vplyvu investytsiynoyi polityky na formuvannya ta vykorystannya investytsiynoho potentsialu haluzi [Assessment of the impact of investment policy on the formation and use of investment potential of the industry]. Scientific view: economics and management, vol. 1 (59), pp. 72–78.

Zagorodnia, Y., Pozdniakova, V., & Мarukhnenko O. (2021). Safety of navigation as a factor of increasing the efficiency of the commercial operation of the ship. Transport Development, 1 (8), 62–69.

Yepifanova, I. (2019) Upravlinnya innovacijnoyu diyalnistyu promyslovyx pidpryyemstv: teoretyko-metodologichni aspekty finansovogo zabezpechennya: monografiya [Management of industrial innovation enterprises: theoretical and methodological aspects of financial provision]. Vinnycya. VNTU.

Nestorenko, T. (2007). Infrastruktura horoda v kontekste eho konkurentosposobnosti [City infrastructure in the context of its competitiveness]. Zb. nauk. prats (Mykolaiv), is. 59 “Economic sciences”, Petro Mohyla Black Sea State University, vol. 72, pp. 70–76. Available at: https://cutt.ly/zQEgQ3A.

Meheda, N., Marenych, A. (2013). Naslidky yevrointehratsii: sotsialnyi aspekt. Finansovyi prostir [Consequences of European integration: social aspect]. Finansovyi prostir, no. 4 (12), 209–214. Available at https://ofp.cibs.ubs.edu.ua/files/1304/13mainjs.pdf.

Victoria Overchuk Et Al (2020). Innovative Forms of Employment Under the Conditions of Labor Market Transformation, International Journal of Economics and Business Administration. Volume VIII. Issue 3, 139–149.

Remzina, N. (2019). Port dues as the main source of financing of the permanent structures of the maritime transport system. Ekonomichni innovatsii. Ukrainian, vol. 21, no. 1 (70). pp. 134–145.

Ivanov, Yu., Petrosyants, K. (2009). Malyy biznes: upravlinnya podatkamy [Small Business: Tax Administration]. Kharkiv, INZHEK Publ., Ukraine, 272 р.

Havrylenko, N. (2007). Porivnialnyi analiz roboty za alternatyvnymy sposobamy opodatkuvannia malykh pidpryiemstv [Comparative analysis of work on alternative methods of taxation of small enterprises]. Aktualni problemy ekonomiky, vol. 12, pp. 42–53 [in Ukrainian].

Sokolovska, A. (2004). Podatkova systema derzhavy: teoriia i praktyka stanovlennia [The tax system of the state: the theory and practice of formation]. Kyiv : Znannia-Pres, Ukrainian, 454 р.

Baiazytova, D. (2015), Soderzhanye y klassyfykatsyia nalohovыkh lhot y preferentsyi [Vestnyk Saratovskoho hosudarstvennoho sotsyalno-ekonomycheskoho unyversyteta]. Russian. № 1 (55).

Shteinberh, K. (2012), Nalohovoe stymulyrovanye ynnovatsyonnoi deiatelnosty predpryiatyi: dyssertatsyia kandydata ekonomycheskykh nauk [Tax stimulation of innovative activity of the enterprises: the dissertation of the candidate of economic sciences]. Moscow, Russian. 228 p.

Krysovatyi, A. (2013), Novitnia paradyhma preferentsijnoho opodatkuvannia [The latest paradigm of preferential tax]. Tsentr ushbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.

Havrylenko, N. (2007). Podatkova systema: navch. Posib [Tax system: textbook]. Lviv: Novyi Svit-2000 [in Ukrainian].

Yurij, S. (2014). The tax system of Ukraine: formation and development [Tax system of Ukraine: formation and development]. Ekonomichnyj forum, vol. 3, pp. 286–292 [in Ukrainian].

Hryshyna, L., Havrylenko, N., Hryshyna, N. (2014), Otsinka podatkovoi efektyvnosti prohram pidtrymky maloho i serednoho biznesu [Evaluation of tax efficiency of small and medium business support programs]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 25, pp. 193–198 [in Ukrainian].

Buga, N., Tychynska, A. (2019). Formuvannia orhanik-brendu rehionu [Region’s organic brand formation]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk [Priazovsky Economic Bulletin], vol. 6 (17), pp. 101–105 [in Ukrainian].

Hryshyna, L., Havrylenko, N. (2014). Innovatsiini pidkhody do rozvytku rehionu v umovakh intehratsiinykh protsesiv. [Innovative approaches to the development of the region in terms of integration processes]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu korablebuduvannia. Vol. 1, pp. 126–131. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnuk_2014_1_23.

Dubovyk, O., Havrylenko, N. (2013) Dotsilnist stymuliuvannia maloho ta serednoho biznesu [Expediency of stimulating small and medium business]. Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 1. pp. 15–17 [in Ukrainian].

Grinko, A., Havrylenko, N., Kostash, T., Fed’kovych, Y., Plekan, M., Breus, S. (2020). Organization of a Strategic Management Accounting in an Innovative Economy [Organization of a Strategic Management Accounting in an Innovative Economy]. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, vol. 24, no. 5, pp. 1–7.

Verkhovna Rada (2020). Pro nadannia finansovoi derzhavnoi pidtrymky : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 sichnia 2020 r. № 28. [On providing financial state support: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of January 24, 2020 № 28]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-p#Text (accessed: 27.07.2021).

Переглядів статті: 436
Завантажень PDF: 246
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Гавриленко, Н. В., & Грищенко, О. В. (2021). СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ. Економічний простір, (171), 73-79. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-13
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають