ПРІОРИТЕТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Ключові слова: контроль, податковий контроль, податкова перевірка, контролюючий орган, податковий моніторинг

Анотація

У статті розкрито сутність податкового контролю та встановлено взаємозв’язок між платниками податків і контролюючими органами. Виявлено особливості формування податкових відносин та встановлено зацікавленість обох сторін у безконфліктному існуванні економічних інтересів. Розглянуто податковий контроль з позиції джерела податкових ризиків для кожного суб’єкта оподаткування, розглянуто особливості реагування платників податків на податкові ризики за умов змін процедур податкового контролю. Проведений аналіз результативності та ефективності податкових перевірок вказує на незабезпечення повноти надходження донарахованих та узгоджених з платниками податків грошових зобов’язань, що негативно впливає на величину надходжень до дохідної частини бюджету, та зайво витрачені ресурси держави й платників податків на вжиття таких контрольних заходів. Досліджено контрольно-ревізійні заходи, які були проведені та мали на меті виявлення та відпрацювання фактів порушення вимог чинного законодавства, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншими правопорушеннями. В результаті дослідження відзначено, що ефективна організація податкового контролю повинна сприяти зниженню податкових ризиків держави і платників податків, відповідно, зменшенню податкових правопорушень і зростанню податкових надходжень до бюджету держави.

Посилання

Брюммерхофф Д. Теория государственных финансов / пер. 7-го нем. изд. ; под общ. ред. А. Кудрина, В. Дзгоева. Владикавказ : Пионер-пресс, 2001. 480 с.

ДПС інформує платників про наявні у них ризики несплати податків. URL: https://cabinet.tax.gov.ua/news/C69AA7B321E901E8E0530A5028075596 (дата звернення: 12.07.2021).

Жигаленко О. Ефективність податкового контролю в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Київ, 2009. 24 с.

Звіт виконання Плану Державної фіскальної служби України на 2016 р. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/199244.pdf (дата звернення: 15.07.2021).

Звіт Державної фіскальної служби за 2017 р. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/223549.PDF (дата звернення: 12.07.2021).

Звіт Державної фіскальної служби за 2018 р. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf (дата звернення: 12.07.2021).

Звіт про результати аудиту ефективності забезпечення органами Державної фіскальної служби повноти та своєчасності сплати (стягнення) штрафних санкцій і пені до державного бюджету. URL: http://www.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16749618/Zvit_127.pdf?subportal=main (дата звернення: 12.07.2021).

Литвинчук І., Бурківська Н. Податковий контроль: напрями удосконалення. Вісник ЖДТУ. 2009. № 2. URL: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik (дата звернення: 10.07.2021).

Публічний звіт ДПС за 2020 р. URL: https://tax.gov.ua/data/files/254901.pdf (дата звернення: 12.07.2021).

Публічний звіт про підсумки діяльності Державної податкової служби України за 2019 р. URL: https://tax.gov.ua/data/files/250851.pdf (дата звернення: 12.07.2021).

Ситуація на ринку праці та діяльність Державної служби зайнятості у січні 2021 р. URL: https://dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/sytuaciya_na_rp_ta_diyalnist_dsz_0.pdf (дата звернення: 12.07.2021).

Чередніченко А. Податковий контроль в умовах трансформаційної економіки України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Одеса, 2005. 20 с.

Bryummerkhoff D. (2001) Teoriya gosudarstvennykh finansov [Public finance theory]. Vladikavkaz: Pioner-press (in Russian).

DPS informuie platnykiv pro naiavni u nykh ryzyky nesplaty podatkiv (2021) [The State Tax Service informs taxpayers about the risks of non-payment of taxes]. Available at: https://cabinet.tax.gov.ua/news/C69AA7B321E901E8E0530A5028075596 (accessed 12 July 2021).

Zhyhalenko O. (2009). Efektyvnist’ podatkovoho kontroliu v Ukraini [Effectiveness of tax control in Ukraine]. Kyiv (in Ukrainian).

Zvit vykonannia Planu Derzhavnoi fiskal’noi sluzhby Ukrainy na 2016 r. [Report on the implementation of the Plan of the State Fiscal Service of Ukraine for 2016] (2016). Available at: URL: http://sfs.gov.ua/data/files/199244.pdf (accessed 15 July 2021).

Zvit Derzhavnoi fiskal’noi sluzhby za 2017 r. [Report of the State Fiscal Service for 2017] (2017). Available at: http://sfs.gov.ua/data/files/223549.PDF (accessed 12 July 2021).

Zvit Derzhavnoi fiskal’noi sluzhby za 2018 r. [Report of the State Fiscal Service for 2018] (2018). Available at: http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf (accessed 12 July 2021).

Zvit pro rezul’taty audytu efektyvnosti zabezpechennia orhanamy Derzhavnoi fiskal’noi sluzhby povnoty ta svoiechasnosti splaty (stiahnennia) shtrafnykh sanktsij i peni do derzhavnoho biudzhetu [Report on the results of the audit of the effectiveness of the State Fiscal Service ensuring the completeness and timeliness of payment (collection) of penalties and fines to the state budget]. Available at: http://www.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16749618/Zvit_127.pdf?subportal=main (accessed 12 July 2021).

Lytvynchuk I., Burkivs’ka N. (2009) Podatkovyj kontrol’: napriamy udoskonalennia. [Tax control: areas for improvement]. Visnyk ZhDTU [Bulletin of ZhSTU], vol. 2. Available at: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/publishing/visnik (accessed 10 July 2021).

.Publichnyj zvit DPS za 2020 rik [Public report of the State Tax Service for 2020] (2020). Available at: https://tax.gov.ua/data/files/254901.pdf (accessed 12 July 2021).

Publichnyj zvit pro pidsumky diial’nosti Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy za 2019 r. [Public report on the results of the State Tax Service of Ukraine for 2019] (2019). Available at: https://tax.gov.ua/data/files/250851.pdf (accessed 12 July 2021).

Sytuatsiia na rynku pratsi ta diial’nist’ derzhavnoi sluzhby zajniatosti u sichni 2021 r. [The situation on the labor market and the activities of the state employment service in January 2021] (2021). Available at: https://dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/sytuaciya_na_rp_ta_diyalnist_dsz_0.pdf (accessed 12 July 2021).

Cherednichenko A. Podatkovyj kontrol’ v umovakh transformatsijnoi ekonomiky Ukrainy [Tax control in the conditions of transformational economy of Ukraine] (2005). Odesa.

Переглядів статті: 240
Завантажень PDF: 271
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Александрова, М. М., & Довгалюк, В. В. (2021). ПРІОРИТЕТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (171), 68-72. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-12
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ