ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: УРОКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: електроенергетика, інноваційний розвиток, кластерний механізм, поновлювані джерела енергії, європейський досвід

Анотація

У сучасному світі посилюється увага до використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Викликано це перш за все значними інвестиціями в розвідку та освоєння нових родовищ нафти й газу, наближенням порога вичерпності цих енергетичних ресурсів і, як наслідок, кінцем епохи дешевої нафти. Крім того, з використанням цих невідновлюваних джерел енергії багато в чому пов’язано збільшення викидів вуглекислого газу в атмосферу, а також загострення екологічних проблем. Активізація цих процесів в енергетиці зумовлює необхідність системного управління спільним розвитком енергетичних підприємств і суміжних щодо них виробництв та сфер діяльності. Реалізації цього підходу мають сприяти формування та розвиток енергетичних кластерів. У статті розглянуто зарубіжний досвід створення в галузі таких інноваційних структур.

Посилання

Beccali M., Cellura M., Mistretta M. Environmental effects of energy policy in sicily: The role of renewable energy. Renew. Sustain. Energy Rev. 2007. № 11. Р. 282–298.

Kim K., Kim Y. Role of policy in innovation and international trade of renewable energy technology: Empirical study of solar PV and wind power technology. Renew. Sustain. Energy Rev. 2015. № 44. Р. 717–727.

Milosavljević D.D., Pavlović T.M., Piršl D.S. Performance analysis of Agrid-connected solar PV plant in Niš, republic of Serbia. Renew. Sustain. Energy Rev. 2015. № 44. Р. 423–435.

Кизим М.О., Шпілєвський В.В., Салашенко Т.І., Борщ Л.М. Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України: системні складові та пріоритетні напрями. Бізнес-Інформ. 2016. № 6. C. 79–89.

Писаренко П.В., Самойлік М.С., Диченко О.Ю., Руденко О.М. Оптимізація організаційної структури управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні на інноваційних засадах. Бізнес-Інформ. 2020. № 8. C. 60–68.

Сімків Л.Є. Стратегічні пріоритети регіональної економічної політики в контексті детермінант економічного зростання. Бізнес-Інформ. 2019. № 3. C. 96–101.

Jürgen Dittmar Das Netzwerk der Ökoenergie-Unternehmen in Oberösterreich. URL: https://silo.tips/download/das-netzwerk-der-koenergie-unternehmen-in-obersterreich-the-network-of-green-energy?2016.

Tweed export technologies (example) / English version. URL: http://clusters.wallonie.be/tweed-en/technologies-exportables.html?IDC=3100&IDD=14827.

Щодо державної політики підтримки розвитку інноваційних кластерів у промисловості України // Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1069.

Ігнатьєв С.В. Кому потрібні кластери в Україні. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/komu-potribni-klasteri-v-ukrajini-1275343.html.

Beccali, M.; Cellura, M.; Mistretta, M. (2007) Environmental effects of energy policy in sicily: The role of renewable energy. Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 11, pp. 282–298.

Kim, K.; Kim, Y. (2015) Role of policy in innovation and international trade of renewable energy technology: Empirical study of solar PV and wind power technology. Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 44, pp. 717–727.

Milosavljević, D.D.; Pavlović, T.M.; Piršl, D.S. (2015) Performance analysis of Agrid-connected solar PV plant in Niš, republic of Serbia. Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 44, 423–435.

Kyzym M.O., Shpilievskyi V.V., Salashenko T.I., Borshch L.M. (2016) Identyfikatsiia natsionalnoi modeli enerhetychnoi bezpeky Ukrainy: systemni skladovi ta priorytetni napriamy. [Identification of the national model of energy security of Ukraine: system components and priority areas]. Biznes-inform, vol. 6, pp. 79–89. [in Ukrainian]

Pysarenko P.V., Samoilik M.S., Dychenko O.Yu., Rudenko O.M. (2020) Optymizatsiia orhanizatsiinoi struktury upravlinnia resursno-ekolohichnoiu bezpekoiu na rehionalnomu rivni na innovatsiinykh zasadakh [Optimization of the organizational structure of resource and environmental security management at the regional level on an innovative basis] Biznes-inform, vol. 8, pp. 79–89. [in Ukrainian]

Simkiv L.Ye. (2016) Stratehichni priorytety rehionalnoi ekonomichnoi polityky v konteksti determinant ekonomichnoho zrostannia [Strategic priorities of regional economic policy in the context of determinants of economic growth]. Biznes-inform, vol. 3, pp. 96–101. [in Ukrainian]

Jürgen Dittmar Das Netzwerk der Ökoenergie-Unternehmen in Oberösterreich. URL: https://silo.tips/download/das-netzwerk-der-koenergie-unternehmen-in-obersterreich-the-network-of-green-energy.

Tweed export technologies (example) / English version. URL: http://clusters.wallonie.be/tweed-en/technologies-exportables.html?IDC=3100&IDD=14827.

Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen (2013) Shchodo derzhavnoi polityky pidtrymky rozvytku innovatsiinykh klasteriv u promyslovosti Ukrainy. Analitychna zapyska Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen [Regarding the state policy to support the development of innovation clusters in Ukrainian industry. Analytical note of the National Institute for Strategic Studies]. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1069. [in Ukrainian]

Ihnatiev S.V. (2017) Komu potribni klastery v Ukraini [Who needs clusters in Ukraine]. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/komu-potribni-klasteri-v-ukrajini-1275343.html. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 134
Завантажень PDF: 132
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Суворов, М. В. (2021). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: УРОКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Економічний простір, (171), 58-63. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-10
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА