СУЧАСНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ У ВІТЧИЗНЯНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: електронна демократія, публічне управління і адміністрування, нормативно-правове забезпечення, цифрова нерівність, соціально вразливе населення

Анотація

Статтю присвячено аналізу умов, що характеризують поточний стан електронної демократії як інструменту публічного управління і адміністрування на українських теренах. Розглянуто вітчизняне нормативно-правове забезпечення феномена електронної демократії, соціальні особливості регіонального використання електронної демократії у публічному управлінні, інституційний склад суб’єктів впровадження електронної демократії у публічно-управлінський простір. Проаналізовано періодизацію розвитку вітчизняної е-демократії, яка включає такі чотири періоди: період підготовчого характеру, період формування механізмів електронного уряду, період створення електронної інформаційної системи, період введення інформаційної системи в експлуатацію. Проведено ґрунтовний аналіз нормативно-правової бази означеної сфери, що дало змогу встановити поширення тематики нормативних документів із загальних питань легітимізації прозорості діяльності органів влади та зазначити, що фокус уваги нормотворця пересувається на створення правових підстав для конкретних механізмів е-демократії. Встановлено існування регіональної нерівності у справі впровадження й використання електронної демократії.

Посилання

Грицяк Н.В., Соловйов С.Г. Електронна демократія : навчальний посібник. Київ : НАДУ, 2015. 66 с.

Про Національну програму інформатизації : Закон України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР / Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 05.08.2021).

Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 797-2017-р / Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 05.08.2021).

Гартвіг Д.В. Місцевий референдум: народовладдя, з якого варто починати. Реанімаційний пакет реформ. URL: https://rpr.org.ua/news/mistsevyy-referendum-narodovladdia-z-iakoho-varto-pochynaty (дата звернення: 05.08.2021).

Про всеукраїнський референдум : Закон України від 26 січня 2021 року № 1135-IX / Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text (дата звернення: 05.08.2021).

Чадюк М.В. Як Україна готова до діджиталізації: дані останніх досліджень. День. 28 травня 2020 року. URL: http://day.kyiv.ua/ru/article/obshchestvo/cifrovoe-neravenstvo (дата звернення: 05.08.2021).

Преодоление цифрового разрыва: рецепт от Укртелекома. Delo.ua : новостной портал Украины. 15 мая 2018 года. URL: https://delo.ua/business/preodolenie-cifrovogo-razryva-recept-ot-ukrtelekoma-342527 (дата звернення: 05.08.2021).

Миськевич Т.О. Цифрова нерівність у сучасному суспільстві: український вимір світових тенденцій. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. 2019. № 3. С. 87–107.

Чисельність наявного населення України на 1 січня 2020 року : статистичний збірник. Київ, 2020. 82 с.

Переведіть вашу бабусю онлайн. Українська правда. 13 липня 2020 року. URL: http://itbabushka.com.ua/?p=1978 (дата звернення: 07.08.2021).

IТ-бабусі : Всеукраїнський союз активного довголіття. URL: http://itbabushka.com.ua (дата звернення: 07.08.2021).

Глущенко А.М. Разрыв цифрового неравенства. Mediasat : информационно-аналитическое интернет-издание. 18 марта 2020 года. URL: https://mediasat.info/2018/03/02/razryv-cifrovogo-neravenstva-ukr (дата звернення: 07.08.2021).

Нове законодавство для телекомунікацій: захист прав споживачів, прозорі правила для операторів та інтеграція з ЄС. BRDO : Офіс ефективного регулювання. 6 лютого 2020 року. URL: https://brdo.com.ua/news/nove-zakonodavstvo-dlya-telekomunikatsij-zahyst-prav-spozhyvachiv-prozori-pravyla-dlya-operatoriv-ta-integratsiya-z-yes (дата звернення: 07.08.2021).

Про електронні комунікації : Закон України № 1089-IX (набирає чинності) / Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text (дата звернення: 07.08.2021).

Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади : Програма EGAP. URL: https://egap.in.ua (дата звернення: 07.08.2021).

Hrytsiak N.V., Soloviov S.H. (2015) Elektronna demokratiia : navchalnyi posibnyk [E-democracy : textbook]. Kyiv: NADU.

Verkhovna Rada Ukrainy (1998) Pro Natsionalnu prohramu informatyzatsii : Zakon Ukrainy vid 04.02.1998 № 74/98 VR [About the National Informatization Program: The Law of Ukraine of 04.02.1998 No 74/98]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 05.08.2021).

Kabinet Ministriv Ukrainy (2007) Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku elektronnoi demokratii v Ukraini ta planu zakhodiv shchodo yii realizatsii : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 08.11.2007 № 797-2017-r. [On approval of the Concept for the Development of E-Democracy in Ukraine and the Action Plan for its implementation: The Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 797-2017 of 08.11.2007]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80#Text (accessed 05.08.2021).

Hartvih D.V. Mistsevyi referendum: narodovladdia, z yakoho varto pochynaty [Local referendum: democracy, which is to begin with]. Reanimation package of reforms. URL: https://rpr.org.ua/news/mistsevyy-referendum-narodovladdia-z-iakoho-varto-pochynaty (accessed 05.08.2021)

Verkhovna Rada Ukrainy (2021) Pro vseukrainskyi referendum : Zakon Ukrainy vid 26.01.2021 № 1135-IX [About National Ukrainian referendum: The Law of Ukraine of 26.01.2021 No 1135-IX]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text (accessed 05.08.2021),

Chadiuk M.V. (2020) Yak Ukraina hotova do dydzhytalizatsii: dani ostannikh doslidzhen [How Ukraine is ready for digitalization: data from recent research]. Day : newspaper. May 28. URL: http://day.kyiv.ua/ru/article/obshchestvo/cifrovoe-neravenstvo (accessed 05.08.2021).

Delo.ua : novostnoy portal Ukrainy (2018) Preodoleniye tsifrovogo razryva: retsept ot Ukrtelekoma [Overcoming of digital break : recipe from Ukrtelecom]. May 15. URL: https://delo.ua/business/preodolenie-cifrovogo-razryva-recept-ot-ukrtelekoma-342527 (accessed 05.08.2021).

Myskevych T.O. (2019) Tsyfrova nerivnist u suchasnomu suspilstvi: ukrainskyi vymir svitovykh tendentsii [Digital inequality in modern society: Ukrainian dimension of world trends]. Ukrainian Journal of Library Studies and Information Sciences. No. 3, pp. 87–107.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020) Chyselnist naiavnoho naselennia Ukrainy na 1 sichnia 2020 roku [The population of Ukraine as of January 1, 2020]. Kyiv.

Ukrainian Pravda: All-Ukrainian newspaper (2020) Perevedit vashu babusiu onlain [Take your grandmother online]. July 13. URL: http://itbabushka.com.ua/?p=1978 (accessed 07.08.2021).

IT-babusi : Vseukrainskyi soiuz aktyvnoho dovholittia. [IT grandmothers : All-Ukrainian Union of Active Longevity]. URL: http://itbabushka.com.ua (accessed 07.08.2021).

Glushchenko A.M. (2020). Razryv tsifrovogo neravenstva [Break of digital inequality]. Mediasat : the research and information internet publishing. March 18. URL: https://mediasat.info/2018/03/02/razryv-cifrovogo-neravenstva-ukr (accessed 07.08.2021).

BRDO: Office of Effective Regulation (2020). Nove zakonodavstvo dlia telekomunikatsii: zakhyst prav spozhyvachiv, prozori pravyla dlia operatoriv ta intehratsiia z EU [New legislation for telecommunications: consumer protection, transparent rules for operators and integration with the EU]. February 6. URL: https://brdo.com.ua/news/nove-zakonodavstvo-dlya-telekomunikatsij-zahyst-prav-spozhyvachiv-prozori-pravyla-dlya-operatoriv-ta-integratsiya-z-yes (accessed 07.08.2021).

Verkhovna Rada Ukrainy (2021). Pro elektronni komunikatsii : Zakon Ukrainy № 1089-IX [About Electronic Communications: The Law of Ukraine No. 1089-IX]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text (accessed 07.08.2021).

Elektronne uriaduvannia zadlia pidzvitnosti vlady ta uchasti hromady : Prohrama EGAP [E-governance for accountability of government and community participation : EGAP Programme]. URL: https://egap.in.ua (accessed 07.08.2021).

Переглядів статті: 255
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Орловська, Ю., & Ларіонова, К. (2021). СУЧАСНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ У ВІТЧИЗНЯНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Економічний простір, (171), 52-57. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-9
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА