ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ СУБ’ЄКТІВ ЗЕД В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

  • Ю. Л. Чиркова Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0001-7315-9520
  • В. М. Квасниця Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: цінова стратегія, ціноутворення, зовнішньоекономічна діяльність, ціни, експорт, удосконалення, розвиток

Анотація

Цінова стратегія є однією з найбільш важливих складових частин усієї системи менеджменту підприємства, що створює вагомий вплив на ключові показники ефективності його діяльності. Цінова стратегія являє собою план формування та управління цінами задля забезпечення та підтримки конкурентної позиції на ринку для досягнення поставлених цілей та завдань. Реалізація ефективної цінової стратегії обумовлена необхідністю прийняття важливих цінових рішень у довгостроковій перспективі, що мають вплив на діяльність підприємства. Особливо визначального значення набуває цінова стратегія із зовнішньоекономічним спрямуванням. В умовах здійснення експортно-імпортних операцій підприємствам України як суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності важливо планувати діяльність на довгострокову перспективу для того, щоб залишатись конкурентоспроможними на іноземному ринку, а виважене ціноутворення та об’єктивна цінова стратегія як базовий інструмент планування в межах цього процесу забезпечують основу для прогресивного розвитку та підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Посилання

Trade Map. URL: https://www.trademap.org (дата звернення: 04.06.2021).

Панасенко Т.В. Цінова стратегія і стратегія ціноутворення організації: термінологічна та змістовна ідентифікація Траєкторія науки. 2015. № 4. С. 224–235. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsinova-strategiya-i-strategiya-tsinoutvorennya-organizatsiyi-terminologichna-ta-zmistovna-identifikatsiya (дата звернення: 05.06.2021).

Лінтур М.В., Рега М.Г. Сутність та роль маркетингової цінової політики на підприємствах в умовах кризи. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. Вип. 3. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Lintur-M.V.-Rega-M.G.pdf (дата звернення: 05.06.2021).

Денисенко М.П. Зменшення накладних витрат та їх значення в управлінні виробництвом. Агросвіт. 2012. № 5. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/5_2012/8.pdf (дата звернення: 08.06.2021).

Рябченко І.М. Удосконалення методичних підходів до ціноутворення на вітчизняних промислових підприємствах з урахуванням вимог ринку. 2015. Вип. 3. С. 398–303. URL: http://global-national.in.ua/archive/3-2015/84.pdf (дата звернення 12.06.2021).

Trade Map. URL: https://www.trademap.org (accessed 4 July 2021).

Panasenko T.V. (2015) Tsinova stratehiia i stratehiia tsinoutvorennia orhanizatsii: terminolohichna ta zmistovna identyfikatsiia [Pricing strategy and pricing strategy of the organization: terminological and meaningful identification of the Trajectory of Sciences], no. 1, pp. 224–235. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/tsinova-strategiya-i-strategiya-tsinoutvorennya-organizatsiyi-terminologichna-ta-zmistovna-identifikatsiya (accessed 5 July 2021).

Lintur M.V., Reha M.H. (2016) Sutnist ta rol marketynhovoi tsinovoi polityky na pidpryiemstvakh v umovakh kryzy [The essence and role of marketing pricing policy in enterprises in a crisis] Eastern Europe: Economy, Business and Management, vol. 3. Available at: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Lintur-M.V.-Rega-M.G.pdf (accessed 5 July 2021).

Denysenko M.P. (2012) Zmenshennia nakladnykh vytrat ta yikh znachennia v upravlinni vyrobnytstvom.М. [Reduction of overhead costs and their importance in production management]. Agrosvit. No. 5. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/5_2012/8.pdf (accessed 8 July 2021).

Riabchenko I.M. (2015) Udoskonalennia metodychnykh pidkhodiv do tsinoutvorennia na vitchyznianykh promyslovykh pidpryiemstvakh z urakhuvanniam vymoh rynku. [Improving methodological approaches to pricing in domestic industrial enterprises, taking into account market requirements], vol. 3, pp. 398–303. Available at: http://global-national.in.ua/archive/3-2015/84.pdf (accessed 12 July 2021).

Переглядів статті: 330
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Чиркова, Ю. Л., & Квасниця, В. М. (2021). ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ СУБ’ЄКТІВ ЗЕД В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ. Економічний простір, (171), 47-51. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-8
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ