ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ КОНСТРУКЦІЙ БУДОВИ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ

  • О. Ю. Палант Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-8178-6874
  • А. М. Джабраілов Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Ключові слова: трамвайне господарство, транспортна інфраструктура, колійне господарство, міський громадський транспорт, пасажирські перевезення, економічні переваги

Анотація

Розвиток міського громадського транспорту, суттєвою частиною якого є трамвайні підприємства, забезпечується шляхом виявлення та вирішення проблем практичного характеру, головною з яких є обмеженість власних грошових ресурсів комунальних підприємств. Міські ради українських міст, де є комунальний транспорт, зацікавлені у зменшенні витрат на утримання цих підприємств. Одним зі шляхів подолання фінансової залежності, що склалася, є зменшення поточних витрат на утримання трамвайних колій. Для цього трамвайні колії повинні стати більш витривалими до непростих умов їх експлуатації. Безбаластні технології будови/реконструкції трамвайних колій – це інноваційний для нашої країни проєкт, впровадження якого здатне суттєво підвищити економічні показники функціонування трамвайних підприємств.

Посилання

Постніков В.С. Сучасні проблеми та перспективи розвитку систем міського транспорту. Економічний аналіз. 2018. Т. 28. № 2. С. 64–70.

Доброва Н.В., Осипова М.М., Нечепуренко М.С. Напрями удосконалення діяльності міського електротранспорту. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 14. С. 58–64.

Димченко О.В., Курду А.С. Обґрунтування тенденцій розвитку підприємств міського електричного транспорту у контексті євроінтеграційних процесів в Україні. Комунальне господарство міст. 2014. № 113. С. 3–10.

Гнедіна К.В. Проблеми та перспективи розвитку міського електричного транспорту. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2017. № 74. С. 11–19.

Мороз О.В. Закордонний досвід організації транспортного обслуговування населення в містах. Економічний аналіз. 2013. Вип. 12. Ч. 1. С. 222–225.

Затонацька Т.Г. Розвиток транспортного сектору економіки України: існуючий стан та європейський досвід. Економіка: реалії часу. 2015. № 1 (17). С. 180–189. URL: http://economics.ohu.ua/files/archive/2015/n1.html (дата звернення: 17.02.2021).

Адаменко М.І., Палант О.Ю. Економіко-технічна надійність експлуатації міського електричного транспорту. Харків : Золоті сторінки, 2014. 144 с.

Адменко М.І., Палант О.Ю. Основи техніко-економічної модернізації підприємств міськелектротранспорту. Харків : Золоті сторінки, 2015. 128 с.

Водовозов Є.Н. та ін. Проблеми реструктуризації підприємств наземного електричного транспорту : монографія. Харків : Золоті сторінки, 2018. 208 с.

Палант О.Ю. Стратегія системної модернізації міського електричного транспорту. Харків : Золоті сторінки, 2016. 360 с.

Требования к современным путевым системам в отношении обслуживания и экономичности. Евразия-вести. 2010. № 4. С. 30–31.

Разуваев А.Д., Воробьева Я.Ю., Липатова О.С. Анализ стоимости жизненного цикла безбалластной конструкции пути. Актуальные проблемы управления экономикой и финансами транспортных компаний : сборник научных трудов. Москва, 2016. С. 222–226.

Андреева Л.А., Свинцов Е.С., Тарасевич Е.А. Об экономической оценке эффективности использования безбалластного верхнего строения пути. Современные технологии – транспорту. 2017. С. 63–69.

Даниленко Е.І. Залізнична колія. Улаштування, проэктування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом : у 2 т. Т. 1. Київ, 2010. 528 с.

Bombardier. URL: https://bombardier.com/en (дата звернення: 17.06.2021).

Правила експлуатації трамвая і тролейбуса з інформаційно-довідковими матеріалами. Харків : Золоті сторінки, 2020. 256 с.

Postnikov V.S. (2018) Suchasni problemy ta perspektyvy rozvytku system mis’koho transport [Modern problems and prospects of urban transport systems development]. Economic analysis, vol. 28, no. 2, pp. 64–70.

Dobrova N.V., Osypova M.M., Nechepurenko M.S. (2017) Napryamy udoskonalennya diyal’nosti mis’koho elektrotransportu [Directions of improvement of activity of city electric transport]. Black Sea Economic Studies, vol. 14, pp. 58–64.

Dimchenko O.V., Kurdu A.С. (2014) Obgruntuvannya tendentsiy rozvytku pidpryyemstv mis’koho elektrychnoho transportu u konteksti yevrointehratsiynykh protsesiv v Ukrayini [Substantiation of tendencies of development of enterprises of urban electric transport in the context of European integration processes in Ukraine]. Municipal economy of cities, no. 113, pp. 3–10.

Hnedina K.V. (2017) Problemy ta perspektyvy rozvytku mis’koho elektrychnoho transportu [Problems and prospects of urban electric transport development]. Bulletin of the Chernihiv State Technological University, no. 74, pp. 11–19.

Moroz O.V. (2013) Zakordonnyy dosvid orhanizatsiyi transportnoho obsluhovuvannya naselennya v mistakh [Foreign experience in the organization of transport services in urban areas]. Economic analysis, vol. 12, no 3, pp. 222–225.

Zatonatskaya T.G. (2015) Rozvytok transportnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny: isnuyuchyy stan ta yevropeys’kyy dosvid [Development of the transport sector of the Ukrainian economy: the current state and European experience]. Ekonomika: realiyi chasu [Economics: realities of time] (electronic journal), no. 1 (17), pp. 180–189. Available at: http://economics.ohu.ua/files/archive/2015/n1.html (accessed 21 February 2021).

Adamenko M.I. and Palant O.Y. (2014), Ekonomiko-tekhnichna nadiinist ekspluatatsii miskoho elektrychnoho transportu [Economic and technical reliability of operation of public electric transport]. Kharkiv : Golden Pages. (in Ukrainian)

Adamenko M.I. and Palant O.Y. (2015), Osnovy tekhniko-ekonomichnoyi modernizatsiyi pidpryyemstv mis’kelektrotransportu [Fundamentals of technical and economic modernization of urban electric transport enterprises]. Kharkiv : Golden Pages. (in Ukrainian)

Vodovozov Yu.N. and other (2018) Problemy restrukturyzatsiyi pidpryyemstv nazemnoho elektrychnoho transport [Problems of restructuring enterprises of land electric transport]. Kharkiv : Golden Pages. (in Ukrainian)

Palant O.Yu. (2016) Stratehiya systemnoyi modernizatsiyi mis’koho elektrychnoho transportu [Strategy of system modernization of urban electric transport]. Kharkіv: Golden Pages. (in Ukrainian)

Trebovaniya k sovremennym putevym sistemam v otnoshenii obsluzhivaniya i ekonomichnosti.(2010) [Requirements for modern track systems in terms of service and economy]. Eurasia-news, no 4, pp. 30–31.

Razuvaev A.D., Vorobieva Ya.Yu., Lipatova O.S (2016) Analiz stoimosti zhiznennogo tsikla bezballastnoy konstruktsii puti. Aktual’nyye problemy upravleniya ekonomikoy i finansami transportnykh kompaniy [Life Cycle Cost Analysis of Ballastless Track Design]. Actual problems of economic and financial management of transport companies: collection of articles scientific tr. Moscow, pp. 222–226.

Andreeva L.A., Svintsov E.S., Tarasevich E.A. (2017) Ob ekonomicheskoy otsenke effektivnosti ispol’zovaniya bezballastnogo verkhnego stroyeniya puti [On the economic assessment of the effectiveness of the use of ballastless track superstructure]. Modern technologies – transport, pp. 63–69.

Danilenko E.I. (2010) Zalіznichna kolіya. Ulashtuvannya, projecting and rosrahunka, interchange with rukhomim warehouse [Railway. Arrangement, design and calculations, interaction with rolling stock]: at 2 vols., vol. 1. Kiev (in Ukrainian)

Bombardier. URL: https://bombardier.com/en (accessed 17 June 2021).

Pravyla ekspluatatsiyi tramvaya i troleybusa z informatsiyno-dovidkovymy materialamy (2020) [Rules of operation of the tram and trolleybus with information and reference materials]. Kharkiv : Golden Pages. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 115
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Палант, О. Ю., & Джабраілов, А. М. (2021). ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ КОНСТРУКЦІЙ БУДОВИ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ. Економічний простір, (171), 42-46. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ