ОРГАНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Ключові слова: органічне землеробство, органічне виробництво, органічний потенціал, органічна продукція, ринок органічної продукції, споживання органічної продукції на особу

Анотація

У статті здійснено детальну характеристику органічного потенціалу європейських країн та України через призму конкретних показників, що його характеризують. Визначено, що найповніше органічний потенціал будь-якої держави розкривається через систему таких показників, як використання земель в органічному господарстві; кількість виробників сертифікованої органічної продукції; обсяги роздрібної торгівлі органічною продукцією; обсяги експорту та імпорту органічної продукції; вартісні обсяги споживання органічної продукції на особу; найбільші імпортери вітчизняної продукції органічного виробництва. На основі побудованої комплексної діаграми, що системно характеризує органічний потенціал європейських держав, зокрема України, через сукупність основних його показників доведено, що найпотужнішими європейськими органічними лідерами за даними 2019 р. є Австрія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія. У сукупності показники, що характеризують їх органічний потенціал, у 2019 р. досягли порівняно з іншими країнами Європи високих лідерських позицій. Згідно зі статистичними даними визначено, що у 2019 р. Швеція вперше після багатьох років імпорту органічних зернових стала їх експортером (116 млн. євро). Зазначено, що Україна у системі показників, що характеризують її органічний потенціал 2019 р., серед європейських держав займає позицію піонера, де розвиток органічного землеробства та органічного виробництва харчової продукції є стратегічним завданням держави протягом наступних кількох років.

Посилання

Авраменко Т. Організаційно-економічні аспекти органічного землеробства в Україні. Інноваційна економіка. 2014. № 36. С. 166–169.

Артиш В. Особливості органічного агровиробництва в концепції сталого розвитку АПК України. Економіка АПК. 2012. C. 19–23.

Буга Н. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 2. С. 117–125.

Бугайчук В., Грабчук І. Біоекономіка та її роль у розвитку сучасного суспільства. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 110–116.

Дудар Т., Дудар В. Формування ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції: теорія, методика, перспективи : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2009. 246 с.

Єрмоленко О. Основні проблеми виробництва та реалізації органічної продукції в Україні. Управління розвитком. 2016. № 4. С. 21–25.

Зайчук Т. Критичний огляд світового досвіду макромаркетингу екологічно чистих продуктів харчування. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 6. T. 4. С. 14–18.

Савицький Е., Пішкова В. Стан та перспективи виробництва органічної продукції в Україні. Молодий вчений. 2018. № 1. С. 532–535.

Славгородська Ю. Виробництво органічної продукції в Україні: стан та перспективи. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2016. № 4. С. 49–54.

Сокол Л., Стефановська Т., Підліснюк В. Екологічне (органічне) землеробство – складова сталого сільського господарства. Екологічна безпека. 2008. № 3–4. С. 102–109.

Фраєр О. Концептуальні засади сталого розвитку та їх реалізація у сільському господарстві в сучасних умовах. Український соціум. 2018. № 2. С. 96–105.

Шульга О. Суперечності розвитку аграрного сектору сучасної України: специфіка та основні форми прояву. Економічна теорія та право. 2017. № 4. С. 64–82.

Внутрішній ринок органічної продукції України, експорт та імпорт за 2019 рік. URL: https://agropolit.com/infographics/view/95 (дата звернення: 03.04.2021).

Сенишин О. Органічне виробництво у системі агропродовольчого виробництва в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2021. Вип. 36. С. 140–146.

Key indicators on organic agriculture worldwide. Statistics. FiBL. URL: https://statistics.fibl.org (дата звернення: 26.06.2021).

Органічний ринок в Україні. Інформаційний бюлетень. 2020. URL: organicInfo.ua (дата звернення: 28.02.2021).

Senyshyn O., Kundytskyj O., Klepanchuk O. An index analysis for the assessment of the competitiveness of food products in Ukraine. Journal of Competitiveness: scientific periodical journal. 2019. Issue 11 (2). P. 130–143. DOI: https://doi.org/10.7441/joc.2019.02.09.

Avramenko T. (2014) Orghanizacijno-ekonomichni aspekty orghanichnogho zemlerobstva v Ukrajini [Organizational and economic aspects of organic farming in Ukraine]. Vseukrajinsjkyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal Innovacijna Ekonomika [All-Ukrainian research and production journal Innovative Economy]. No. 36, pp. 166–169.

Artysh V. (2012) Osoblyvosti orghanichnogho aghrovyrobnyctva v koncepciji stalogho rozvytku APK Ukrainy [Features of organic agricultural production in the concept of sustainable development of agro-industrial complex of Ukraine]. Ekonomika APK [Economics of agro-industrial complex], pp. 19–23.

Bugha N. (2015) Perspektyvy rozvytku orghanichnogho vyrobnyctva v Ukrajini [Prospects for the development of organic production in Ukraine]. Aktualjni problemy ekonomiky [Current economic problems]. No. 2, pp. 117–125.

Bughajchuk V., Ghrabchuk I. (2018) Bioekonomika ta jiji rolj u rozvytku suchasnogho suspiljstva [Bioeconomics and its role in the development of modern society]. Ekonomika APK [Economics of agro-industrial complex]. No. 5, pp. 110–116.

Dudar T., Dudar V. (2009) Formuvannja rynku konkurentospromozhnoji aghroprodovoljchoji produkciji: teorija, metodyka, perspektyvy [Market formation of competitive agri-food products: theory, methods, prospects: monograph]. Ternopilj: Ekonomichna dumka (in Ukrainian).

Jermolenko O. (2016) Osnovni problemy vyrobnyctva ta realizaciji orghanichnoji produkciji v Ukrajini [The main problems of production and sale of organic products in Ukraine]. Upravlinnja rozvytkom [Development management]. No. 4, pp. 21–25.

Zajchuk T. (2010) Krytychnyj oghljad svitovogho dosvidu makromarketynghu ekologhichno chystykh produktiv kharchuvannja [A critical review of the world experience of macromarketing of organic food]. Visnyk Khmeljnycjkogho nacionaljnogho universytetu [Bulletin of Khmelnytsky National University]. No. 6. T. 4, pp. 14–18.

Savycjkyj E., Pishkova V. (2018) Stan ta perspektyvy vyrobnyctva orghanichnoji produkciji v Ukrajini [Status and prospects of organic production in Ukraine]. Molodyj vchenyj [Young Scientist]. No. 1, pp. 532–535.

Slavghorodsjka Ju. (2016) Vyrobnyctvo orghanichnoji produkciji v Ukrajini: stan ta perspektyvy [Production of organic products in Ukraine: status and prospects]. Visnyk Poltavsjkoji derzhavnoji aghrarnoji akademiji [Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy]. No. 4, pp. 49–54.

Sokol L., Stefanovsjka T., Pidlisnjuk V. (2008) Ekologhichne (orghanichne) zemlerobstvo – skladova stalogho siljsjkogho ghospodarstva [Organic farming is a component of sustainable agriculture]. Ekologhichna bezpeka [Ecological safety]. No. 3–4, pp. 102–109.

Frajer O. (2018) Konceptualjni zasady stalogho rozvytku ta jikh realizacija u siljsjkomu ghospodarstvi v suchasnykh umovakh [Conceptual principles of sustainable development and their implementation in agriculture in modern conditions]. Ukrajinsjkyj socium [Ukrainian society]. No. 2, pp. 96–105.

Shuljgha O. (2017) Superechnosti rozvytku aghrarnogho sektoru suchasnoji Ukrajiny: specyfika ta osnovni formy projavu [Contradictions in the development of the agricultural sector of modern Ukraine: specifics and main forms of manifestation]. Ekonomichna teorija ta pravo [Economic theory and law]. No. 4, pp. 64–82.

Vnutrishnij rynok orghanichnoji produkciji Ukrajiny, eksport ta import za 2019 rik. Available at: https://agropolit.com/infographics/view/95 (accessed 3 April 2021).

Senyshyn O. (2021) Orhanichne vyrobnytstvo u systemi ahroprodovolchoho vyrobnytstva v Ukraini [Organic production in the system of agro-food production in Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy]. No. 36, pp. 140–146.

Key indicators on organic agriculture worldwide. Statistics. FiBL. Available at: https://statistics.fibl.org (accessed 26 June 2021).

Informacijnyj bjuletenj (2020) Orghanichnyj rynok v Ukrajini. [Organic market in Ukraine]. Available at: http://organicInfo.ua (accessed 10 April 2021).

Senyshyn O., O. Kundytskyj O., Klepanchuk O. (2019) An index analysis for the assessment of the competitiveness of food products in Ukraine. Journal of Competitiveness: scientific periodical journal. Issue 11(2). 2019. P. 130–143. Available at: https://doi.org/10.7441/joc.2019.02.09 (accessed 14 June 2021).

Переглядів статті: 185
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Сенишин, О. С. (2021). ОРГАНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН. Економічний простір, (171), 22-31. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-4
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ