СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТЕКСТ GREEN DEAL ДЛЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: енергоефективність, енергетична безпека, енергоємність, стратегічне управління, стратегія, льтернативні джерела енергії, економічна політика, сталий розвиток

Анотація

У статті здійснено аналіз стратегічного контексту Європейської зеленої угоди для України та запропоновано шляхи удосконалення формування завдань та заходів другого та третього етапів впровадження «Енергетичної стратегії України до 2035 року: безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Стратегічні пріоритети України у сфері енергоефективності, енергетичної безпеки та енергозбереження, визначені у статті, запропоновані автором з урахуванням сучасних тенденцій та перспектив розвитку енергетичного ринку та економічної політики енергоефективності ЄС з урахуванням євроінтеграційного поступу держави. Окреслено основні елементи Європейської зеленої угоди, сфери політики ЄС щодо її імплементації. Здійснено корелювання положень «Енергетичної стратегії України до 2035 року: безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» з положеннями Європейської зеленої угоди. Обґрунтовано необхідність формування пріоритетів та заходів стратегії на основі концепцій енергоефективності, енергетичної безпеки та сталого розвитку. Визначено зовнішні та внутрішні загрози реалізації стратегії, а також розроблено алгоритм формування та реалізації стратегії енергетичної безпеки та енергоефективності.

Посилання

Бобров Є. Енергетична безпека держави. Київ : Університет економіки та права, ВНЗ «КРОК», 2013. 306 c.

Енергетична безпека України: оцінка та напрями забезпечення / за ред. Ю. Продана, Б. Стогнія. Київ : НАН України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2008. 400 c.

Жілен Д., Сайгін Д., Вагнер Н. Перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні, IRENA, REmap 2030. Абу-Дабі, 2015. 57 с.

Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналітична доповідь / О. Суходоля, Ю. Харазішвілі, Д. Бобро, А. Сменковський, Г. Рябцев, С. Завгородня. Київ : НІСД, 2020. 178 c.

Енергетична стратегія України до 2035 року: безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358 (дата звернення: 12.07.2021).

Моделювання впливу iнтeгрaцiйних рішень в енергетиці на передумови досягнення сталого розвитку території : монографія / I. Гуcєвa, В. Дeргaчoвa, Н. Кaрaєвa та ін. Черкаси : Видавець Чaбaнeнкo Ю., 2010. 364 c.

Офіційний сайт Держенергоефективності. URL: http://saee.gov.ua (дата звернення: 12.07.2021).

Офіційний сайт Міністерства енергетики України. URL: https://www.mpe.gov.ua (дата звернення: 12.07.2021).

Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010–2021 роки : Постанова КМУ від 1 березня 2010 року № 243 (зі змінами і доповненнями). URL: https://saee.gov.ua/uk/activity/plany-rozvytku/vidnovlluvalna-energetyka (дата звернення: 5.07.2021).

Суходоля О. Законодавче забезпечення та механізми управління у сфері енергетичної безпеки України. Стратегічні пріоритети. 2019. № 2 (50). С. 13–26.

Суходоля О. Проблеми визначення сфери регулювання енергетичної безпеки. Стратегічні пріоритети. 2019. № 1. С. 5–17.

Implementation of the Circular Economy Action Plan. URL: https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm (дата звернення: 5.07.2021).

Kharazishvili Y., Kwilinski A., Sukhodolia O., Dzwigol H., Bobro D., Kotowicz J. The Systemic Approach for Estimating and Strategizing Energy Security: The Case of Ukraine. Energies. 2021. № 14. Р. 21–26. DOI: https://doi.org/10.3390/en14082126 (дата звернення: 5.07.2021).

SWITCH to Green Facility. URL: https://www.switchtogreen.eu/the-eu-green-deal-promoting-a-green-notable-circular-economy/SWITCH to Green Facility (дата звернення: 6.07.2021).

Bobrov Ye. (2013) Enerhetychna bezpeka derzhavy [Energy security of the state]. Un-t ekonomiky ta prava. Kyiv, VNZ “KROK”. (in Ukrainian)

Prodan Yu., Stohnii B. (ed.) (2008) nerhetychna bezpeka Ukrainy: otsinka ta napriamky zabezpechennia [Ukraine energy security: estimation and providing approaches]. Kyyiv, NAN Ukrainy, Nats. tekhn. un-t Ukrainy “Kyiv. politekhn. instytut”. (in Ukrainian)

Zhilen D., Saihin D., Vahner N. (2015) Perspektyvy rozvytku vidnovliuvanoi enerhetyky v Ukraini [The perspectives for development of renewable energy in Ukraine] Abu-Dabi, IRENA. (in Ukrainian)

Sukhodolia O. (ed) (2020) Enerhetychna bezpeka Ukrainy: metodolohiia systemnoho analizu ta stratehichnoho planuvannia : analit. dop. [Energy security of Ukraine: the methodology of system analysis and strategic planning: analytical report. Kyiv: NISD. (in Ukrainian)

Enerhetychna stratehiia Ukrainy do 2035 roku: bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist [Energy Strategy of Ukraine 2035: security, energoefficiency, competitiveness]. Availible at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358 (accessed 12 July 2021).

Karaieva N. (ed.) (2010) Modeliuvannia vplyvu intehratsiinykh rishen v enerhetytsi na peredumovy dociahnennia ctaloho rozvytku terytorii [Modelling of the integrative decisions in energy based on achiveness of the sustainable development of the territory]. Cherkacy, Vydavets Chabanenko Yu. (in Ukrainian)

State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine. Available at: http://saee.gov.ua (accessed 12 July 2021).

Ministry of Energy of Ukraine’. Available at: https://www.mpe.gov.ua (accessed 12 July 2021).

Postanova KMU “Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi ekonomichnoi prohramy enerhoefektyvnosti i rozvytku sfery vyrobnytstva enerhonosiiv z vidnovliuvanykh dzherel enerhii ta alternatyvnykh vydiv palyva na 2010–2021 roky” vid 1 bereznia 2010 roku № 243 (zi zminamy i dopovnenniamy). Available at: https://saee.gov.ua/uk/activity/plany-rozvytku/vidnovlluvalna-energetyka (accessed 5 July 2021).

Sukhodolia O. (2019) Zakonodavche zabezpechennia ta mekhanizmy upravlinnia u sferi enerhetychnoi bezpeky Ukrainy [Legislation and management mechanisms at the energy security area of Ukraine]. Strategic priorities. No. 2 (50), pp. 13–26.

Sukhodolia O. (2019) Problemy vyznachennia sfery rehuliuvannia enerhetychnoi bezpeky [Problems of determining the regulation area for energy security]. Strategic priorities. No. 1, pp. 5–17.

Implementation of the Circular Economy Action Plan. Available at: https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm (accessed 5 July 2021).

Kharazishvili Y., Kwilinski A., Sukhodolia O., Dzwigol H., Bobro D., Kotowicz J. The Systemic Approach for Estimating and Strategizing Energy Security: The Case of Ukraine. Energies 2021, 14, 2126. Available at: https://doi.org/10.3390/en14082126 (accessed 5 July 2021).

SWITCH to Green Facility. Available at: https://www.switchtogreen.eu/the-eu-green-deal-promoting-a-green-notable-circular-economy/SWITCH to Green Facility (accessed 6 July 2021).

Переглядів статті: 151
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Паламарчук, Д. М. (2021). СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТЕКСТ GREEN DEAL ДЛЯ УКРАЇНИ. Економічний простір, (171), 16-21. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-3
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ