ТРЕНДИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Ключові слова: міжнародний туризм, глобальна економічна криза, туристичний потік, сталий розвиток, безпека подорожі

Анотація

Метою дослідження є визначення ключових чинників та аналіз динаміки розвитку міжнародної туристичної індустрії, ідентифікація перспективних шляхів її розвитку для відновлення провідної ролі у складі глобальної економічної системи. Основними негативними чинниками відновлення туристичного потоку визнано наявні обмеження у пересуванні, уповільнення вакцинації, глобальну економічну кризу, нескоординовану діяльність щодо врегулювання проблеми між урядами країн, низький рівень довіри споживачів та тривале відновлення авіасполучення. Ідентифіковано найбільш актуальні тенденції розвитку галузі, серед яких слід назвати забезпечення соціального дистанціювання під час подорожі, впровадження принципів сталого туризму, інформатизацію маршруту та поінформованість туристів перед та під час перебування у подорожі, переорієнтацію на FIT-туризм, зміну популярних туристичних дестинацій та трансфертних уподобань.

Посилання

Воронкова Т., Притуленко А. Міжнародний туризм і його вплив на соціально-економічний розвиток України. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/85.pdf.

Непочатенко В. Covid-19 і туризм: аналіз ситуації та економічні шляхи виходу із кризи. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/54.pdf.

Бондаренко А., Дугієнко Н. Вплив пандемії Covid-19 на міжнародний туризм. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. 3 (26). С. 3–7.

Леміш К., Бабіна Н., Швачко В. Дослідження тенденцій розвитку міжнародного туризму. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 60-1. С. 14–17.

Подлепна П. Вплив міжнародного туризму на соціально-економічний розвиток України. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 2. С. 203–206.

UNWTO. International tourism growth continues to outpace the global economy. 2020. January 20. URL: https://www.unwto.org/international-tourism-growth-continues-to-outpace-the-economy.

UNWTO. Covid-19 and tourism. 2021. URL: https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020.

Зеленко О. Сучасні виклики сфери гостинності України. Часопис економічних реформ. 2021. № 2 (42). С. 94–101.

The future of tourism: travel trends for 2021 and beyond. Tourwriter. 2021. URL: https://www.tourwriter.com/travel-software-blog/future-tourism-2021.

Voronkova, T., Prytulenko, A. (2020). Mizhnarodnyy turyzm i yoho vplyv na sotsialʹno-ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny [International tourism and its impact on socio-economic development of Ukraine]. Efficient economy. No. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/85.pdf (in Ukrainian)

Nepochatenko, V. (2020). Covid-19 i turyzm: analiz sytuatsiyi ta ekonomichni shlyakhy vykhodu iz kryzy [Covid-19 and tourism: analysis of the situation and economic ways out of the crisis]. Efficient economy. No. 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/54.pdf (in Ukrainian)

Bondarenko, A., Dugienko, N. (2020). Vplyv pandemiyi Covid-19 na mizhnarodnyy turyzm [The impact of the Covid-19 pandemic on international tourism]. Eastern Europe: Economy, Business and Management. Issue 3 (26). Р. 3–7. (in Ukrainian)

Lemish, K., Babina, N., Shvachko, V. (2020). Doslidzhennya tendentsiy rozvytku mizhnarodnoho turyzmu [Research trends in international tourism]. Black Sea Economic Studies. Issue 60-1, pp. 14–17. (in Ukrainian)

Podlepna, P. (2019). Vplyv mizhnarodnoho turyzmu na sotsialʹno-ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny [The impact of international tourism on the socio-economic development of Ukraine]. Bulletin of Khmelnytsky National University. No. 2. P. 203–206. (in Ukrainian)

UNWTO. (2020). International tourism growth continues to outpace the global economy. January 20. Available at: https://www.unwto.org/international-tourism-growth-continues-to-outpace-the-economy

UNWTO. (2021) Covid-19 and tourism. 2021. Available at: https://www.unwto.org/covid-19-and-tourism-2020

Zelenko, O. (2021). Suchasni vyklyky sfery hostynnosti Ukrayiny [Modern challenges of the hospitality industry of Ukraine]. Time Description of Economic Reforms. No. 2 (42), pp. 94–101. (in Ukrainian)

Tourwriter. (2021). The future of tourism: travel trends for 2021 and beyond. Available at https://www.tourwriter.com/travel-software-blog/future-tourism-2021

Переглядів статті: 225
Завантажень PDF: 170
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Зеленко, О. О. (2021). ТРЕНДИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ. Економічний простір, (171), 11-15. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-2
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ