ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ключові слова: трансакційні витрати, публічна влада, публічні трансакційні витрати, державні трансакційні витрати, муніципальні трансакційні витрати

Анотація

Трансакційні витрати є доволі поширеною темою дослідження в сучасній економіці, проте недостатньо розкритою в багатьох аспектах. Зокрема, це стосується їхньої ролі в системі державного регулювання загалом та в процесі функціонування публічної влади зокрема. Отже, перед нами стоїть завдання окреслення певної теоретичної бази для загального розуміння та можливості подальших емпіричних досліджень таких витрат, які в перспективі дадуть змогу оцінити ефективність функціонування публічної влади. Ми почали реалізацію цього завдання у попередньому дослідженні, присвяченому теоретичним концепціям трансакційних витрат державних інституцій. Це дослідження є логічним продовженням попереднього, яке передбачає виокремлення моделей сприйняття держави в контексті теорії трансакційних витрат, пропозиції щодо розуміння сутності таких витрат, розгляд наявних класифікацій та розроблення власних пропозицій.

Посилання

North D.С. A Transaction Cost Approach to the Historical Development of Polities and Economies. Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE). 1989. Vol. 145. No. 4. Р. 661–668.

Мацьків В.В., Крючкова Н.М. Теоретичні концепції трансакційних витрат державних інституцій в економічній науці. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 12. С. 14–20.

Furubotn E.G., Richter R. Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics. Michigan : The University of Michigan Press, 2005. 150 p.

Epstein D., O’Halloran S. Delegating Powers. A Transaction Cost Politics. Approach to Policy Making under Separate Powers. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. 316 p.

Caballero G., Soto-Onate D. Why transaction costs are so relevant in political governance? A new institutional survey. Brazilian Journal of Political Economy. 2015. № 2. P. 330–352.

Shahab S., Clinch J.P., O’Neill E. Accounting for Transaction Costs in Planning Policy Evaluation. Land Use Policy. 2018. № 70. P. 263–272.

Shahab S., Clinch J.P., O’Neill E. Timing and distributional aspects of transaction costs in Transferable Development Rights programmes. Habitat International. 2018. № 75. P. 131–138.

Williamson O.E. The Economic Institutions of Capitalism. New York : Free Press, 1985. 450 p.

Тарасенко О.В. Зміст та структура трансакційних витрат фондового ринку. Менеджер. Серія: Економіка. 2016. № 4. С. 61–67.

Паска І.М. Трансакційні витрати та їх вплив на ефективність збуту сільськогосподарської продукції. Агросвіт. 2015. № 16. С. 19–24.

Малахов С.В. Трансакционные издержки в российской экономике. Вопросы экономики. 1997. № 7. С. 77–86.

Івашина О.Ф. Інституціоналізація економічного розвитку. Дніпропетровськ : Наука та освіта, 2009. 284 с.

North D.С. (1989). A Transaction Cost Approach to the Historical Development of Polities and Economies. Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE). Vol. 145, no. 4, pp. 661–668.

Maćkiv V.V., Kriuchkova N.M. (2020). Teoretychni kontseptsii transaktsiinykh vytrat derzhavnykh instytutsii v ekonomichnii nautsi. [Theoretical concepts of the transaction costs of state institutions in economic science]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii [Entrepreneurship and Innovation], no. 12, pp. 14–20. (in Ukrainian)

Furubotn E.G., Richter R. (2005). Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics. Michigan : The University of Michigan Press. 150 p.

Epstein D., O’Halloran S. (1999). Delegating Powers. A Transaction Cost Politics. Approach to Policy Making under Separate Powers. Cambridge : Cambridge University Press. 316 p.

Caballero G., Soto-Onate D. (2015). Why transaction costs are so relevant in political governance? A new institutional survey. Brazilian Journal of Political Economy, no. 2, pp. 330–352.

Shahab S., Clinch J.P., O’Neill E. (2018). Accounting for Transaction Costs in Planning Policy Evaluation. Land Use Policy, no. 70, pp. 263–272.

Shahab S., Clinch J.P., O’Neill E. (2018). Timing and distributional aspects of transaction costs in Transferable Development Rights programs. Habitat International, no. 75, pp. 131–138.

Williamson O.E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. New York : Free Press. 450 p.

Tarasenko O.V. (2016). Zmist ta struktura transaktsiinykh vytrat fondovoho rynku [Content and structure of stock market transaction costs]. Menedzher. Seriia Ekonomika [Manager], no. 4, pp. 61–67. (in Ukrainian)

Paska I.M. (2015). Transaktsiini vytraty ta yikh vplyv na efektyvnisť zbutu silśkohospodarśkoi produktsii [Transaction costs and their impact on the efficiency of agricultural products marketing]. Ahrosvit [Agrosvit], no. 16. pp. 19–24. (in Ukrainian)

Malahov S.V. (1997). Transakcionnye izderzki v rossijskoj èkonomike [Transaction costs in the Russian economy]. Voprosy èkonomiki [Issues of economics], no. 7, pp. 77–86. (in Russian)

Ivashyna O.F. (2009). Instytutsionalizatsiia ekonomichnoho rozvytku [Institutionalization of economic development]. Dnipropetrovśk : Nauka ta osvita [Science and education]. 284 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 124
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Мацьків, В. (2021). ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Економічний простір, (171), 7-10. https://doi.org/10.32782/2224-6282/171-1
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ