ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

  • О. І. Гапонюк Маріупольський державний університет
  • Д. О. Чаркіна Маріупольський державний університет
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоздатність, підприємства морського транспорту, економічний механізм

Анотація

У статті досліджено сучасний стан морського транспорту, визначено динаміку та перспективи розвитку, наведено основні переваги морської галузі. Так, зазначено, що глобалізаційні процеси, якими характеризується поточний стан розвитку світової економіки, обумовлюють активізацію міждержавних господарських зв’язків, що дуже посилює роль транспорту, зокрема морського, адже він є головною опорою глобалізації у зв’язку з великою протяжності водного простору, що розділяє основні економічні регіони світу. Окреслено, що морський транспорт є центральним компонентом міжнародних транспортних мереж, які обслуговують виробничо-збутові ланцюги і міжнародну торгівлю. Відповідно ця галузь повинна постійно нарощувати свої конкурентні переваги для подальшого зростання загального рівня конкурентоспроможності національної економіки. Одним з ключових елементів транспортної системи країн являються підприємства водного транспорту, адже саме на цей вид транспорту припадає найбільша частина вантажообігу в міжнародних перевезеннях, адже водний транспорт, зокрема морський, грає важливу роль в забезпеченні інтеграції країн до світового господарства. Було доведено, що явища конкуренції та конкурентних переваг є ключовими факторами розвитку підприємств морської галузі, які повинні постійно нарощувати свої конкурентні переваги для подальшого зростання загального рівня конкурентоспроможності національної економіки. Також було визначено, що одним із найвагоміших факторів, який є запорукою високого рівня конкурентоспроможності сучасного морського транспорту є портове господарство, що зумовлює необхідність формування заходів щодо підвищення конкурентоспроможності морських портів. Так, значна увага, була приділена основним напрямкам підвищення конкурентоспроможності портової галузі держави. У статті, авторами, визначено проблематику оцінки механізмів забезпечення конкурентоспроможності підприємств портового господарства з точки зору підходів таких, як процесний, маркетинговий та кластерний.

Посилання

Бережной А. В. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности морского порта региона: методология формирования и инструментарий реализации. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. No2. С. 220 -229.

Білецька І. І. Конкурентоспроможність у її сучасному трактуванні. Актуальні проблеми економіки. 2004. No 10 (40). С. 80-87.

Вініченко І. І. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: стан і перспективи. Агросвіт. 2013. No 21. С. 10-13.

Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти) / О. М. Кібік та ін.; за заг. ред. О. М. Кібік, О. П. Подцерковного. Херсон: ФОП Грінь Д.С, 2014. 442 с.

Диксон П. Р. Управление маркетингом. Москва: ВИНОМ, 1998. 560 с.

Должанський І. З. Загорна Т. О. Конкурентоспроможність підприємства.Київ,2006.384с.

Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия. Харьков: ХНЭУ, 2004. 256 с.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту. Москва: Дело, 1992. 704 с.

Оберемчук В. Ф. Конкуренція: поняття, аналіз, стратегія. Стратегія економічного розвитку України. 2001. No 5. С. 211-217.

ПортерМ.Е.Стратегія конкуренції.Київ:Основи,1997.390с.

Райсберг Б. А. Современный экономический словарь. Москва: ИНФРА-М, 2006. 495 с.

Савчук А. В. Системный подход к анализу конкурентоспособности промышленного производства. Економіст. 2001. No 12. С. 58-61.

Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства / за заг.ред.Ю.Б.Івановата О. М. Тищенка. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. 384 с.

Ducruet,C.(2016),[Port regions and globalization. In:Ports in proximity: competition and cooperation among adjacent seaports], in Ducruet, C., Notteboom, T. and. De Langen, P.W. (ed.), Routledge, London, England.

United Nations (2018),“50 Years of Review of Maritime Transport, 1968-2018:Reflectingon the past, exploring the future”, [Online], available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtl2018d1_en.pdfv (Accessed 05 Jun 2019)

Berezhnoj, A. V. (2014), “The organizational and economic mechanism of competitiveness of the seaport region: methodology of formation and tools of realization”, Marketing і menedzhment іnnovacіj, vol. 2, pp. 220-229.

Bilets'ka, I. I. (2004), “Competitiveness in its modern interpretation”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 10 (40), pp. 80-87.

Vinichenko, I. I. (2013), “Competitive ability of agrarian enterprises: current condition and prospects”, Ahrosvit, vol. 21, pp. 10-13.

Kibik, O. M. (2014), Derzhavna pidtrymka rozvytku morehospodars'koho kompleksu Ukrainy (orhanizatsijni ta pravovi aspekty) [State support for the development of the maritime economy of Ukraine (organizational and legal aspects)], in Kibik, O. M. and Podtserkovnoho, O. P. (ed.), FOP Hrin' D.S, Kherson, Ukraine.

Dikson, P. R. (1998), Upravlenie marketingom [Marketing Management], VINOM, Moscow, Russia.

Dolzhans'kyj, I. Z. and Zahorna, T. O. (2006), Konkurentospromozhnist' pidpryiemstva [Competitiveness of the enterprise], Kiev, Ukraine.

Ivanov, Ju. B. (2004), Konkurentosposobnost' predprijatija: ocenka, diagnostika, strategija [Competitiveness of the enterprise: assessment, diagnostics, strategy], HNJeU, Kharkiv, Ukraine.

Meskon, M., Al'bert, M. and Hedouri, F. (1992), Osnovi menedzhmentu [Fundamentals of Management], Delo, Moscow, Russia.

Oberemchuk, V. F. (2001), “Competition: concept, analysis, strategy”, Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, vol. 5, pp. 211-217.

Porter,M.E (1997),Strategіja konkurencії [Competition strategy], Osnovi, Kiev, Ukraine.

Rajsberg, B. A. (2006), Sovremennyj jekonomicheskij slovar' [Modern economics dictionary], INFRA-M, Moscow, Russia.

Savchuk, A. V. (2001), “The systems approach to the analysis of the competitiveness of industrial production”, Ekonomіst, vol. 12, pp. 58-61.

Ivanova, Y u. B. (2006), T eoretychni osnovy konkurentnoi stratehii pidpryiemstva [Theoretical foundations of competitive strategy of the company], in Ivanova, Yu. B. and Tyschenka, O. M. (ed.). VD «INZhEK», Kharkiv, Ukraine.

Ducruet,C.(2016),[Portregions and globalization. In: Ports in proximity: competition and cooperation among adjacent seaports], in Ducruet, C., Notteboom, T. and. De Langen, P.W. (ed.), Routledge, London, England.

UnitedNations(2018),“50 Years of Review of Maritime Transport, 1968-2018:Reflectingon the past, exploring the future”, [Online], available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtl2018d1_en.pdfv (Accessed 05 Jun 2019)

Переглядів статті: 158
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2019-04-23
Як цитувати
Гапонюк, О. І., & Чаркіна, Д. О. (2019). ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ. Економічний простір, (144), 125-137. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/91
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС