АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА

  • Н. І. Кобзар ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»
  • Л. М. Лаухіна ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»
  • С. А. Скачедуб ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Ключові слова: купівля-продаж, оренда, підряд, міна, найом, позика, лізинг, франшиза

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань міжнародного права. Об'єктивними передумовами міжнародно-правового регулювання економічних відносин є наявність суверенних держав та інших суб'єктів міжнародного права, необхідність підтримки та розвитку зв'язків між ними в економічній сфері. Міжнародно-правове регулювання відбувається як процес впливу норм міжнародного публічного права на систему міждержавних економічних зв'язків з метою наведення і підтримки певного бажаного порядку. Міжнародне економічне право є незамінним інструментом організації міжнародних економічних відносин. Воно є свідомим узгодженим впливом держав на їх розвиток у потрібному напрямі. Норми міжнародного економічного права спрямовані на сприяння безперешкодному здійсненню державами їх суверенних прав у галузі міжнародних економічних відносин, рівноправному співробітництву держав незалежно від соціально-економічних систем і політичних режимів, економічному прогресу планети в цілому та країн, що розвиваються, країн, що розвиваються, зокрема. Оскільки міжнародне економічне право є галуззю міжнародного публічного права, то ці сфери мають спільних суб'єктів — держави та подібні їм утворення, а також правосуб'єктні міжурядові організації. Серед останніх слід особливо виокремити заклади інтеграційного типу, найяскравішим прикладом яких є Європейський Союз.

Посилання

Веньяминов Г.М. Основи міжнародного економічного права.–Київ:Атіка, 2014.-314с.

Дахно 1.1. Міжнародне економічне право. – Київ: Атіка, 2015.-207с.

Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28.06.1996р.// Голос України.-1996.-13 липня.

Закон України " Про дію міжнародних договорів на території України" від 10.12.1991 р. //Відомості Верховної Ради України .-1992.-No10.-Ст.137.

Закон України " Про міжнародні договори України" від 22.12.1993 р. //Відомості Верховної Ради України .-1994.-No10.-Ст.45.

Статут Організації Об’єднаних Націй// Україна в міжнародно-правових відносинах. — Київ.: Юрінком, 1996. — С. 5-33.

Загальна декларація прав людини// Україна в міжнародно-правових відносинах. — Київ.: Юрінком, 1996. — С. 37-45.

Міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права. // Україна в міжнародно-правових відносинах. — Київ.: Юрінком, 1996. — С. 46-52.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права . // Україна в міжнародно- правових відносинах. — Київ.: Юрінком, 1996. — С. 53-59.

Хартія економічних прав та обов’язків держав від 12.12 1974р. // Україна в міжнародно-правових відносинах. — Київ.: Юрінком, 1996. — С. 88-97.

Про внесення змін до Конституції України: Закон України від 8 грудня 2004 року// Відомості Верховної Ради України.- 2005.-No2.- Ст.44.

Декларація про державний суверенітет України //Відомості Верховної Ради України .-1990.-No31.-Ст.420.

Veniaminov GM Fundamentals of International Economic Law. - Kyiv: Atika, 2014- 314s.

Dacno 1.1. International economic law. - Kyiv: Atika, 2015-207c.

The Constitution of Ukraine. Adopted at the V session of the Verkhovna Rada of Ukraine on June 28, 1996. // The Voice of Ukraine. -It July-July 1996.

The Law of Ukraine "On the Effects of International Treaties on the Territory of Ukraine" dated 10.12.1991 // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine.-1992.-No.10.-St.137.

The Law of Ukraine "On International Treaties of Ukraine" dated 22.12.1993 // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine.-1994.-No.10.-St.45.

The Charter of the United Nations // Ukraine in international legal relations. - Kyiv .: Yurinkom, 1996. - P. 5-33.

Universal Declaration of Human Rights // Ukraine in international legal relations. - Kyiv .: Yurinkom, 1996. - P. 37-45.

International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights. // Ukraine in the international legal relations. - Kyiv .: Yurinkom, 1996. - P. 46-52.

International Covenant on Civil and Political Rights. // Ukraine in the international legal relations. - Kyiv .: Yurinkom, 1996. - S. 53-59.

Charter of Economic Rights and Duties of States dated December 12, 1974. // Ukraine in the international legal relations. - Kyiv .: Yurinkom, 1996. - P. 88-97.

On Amendments to the Constitution of Ukraine: The Law of Ukraine of December 8, 2004 // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine .- 2005.-No2.- Art.44.

Declaration on State Sovereignty of Ukraine // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine.- 1990.-No31.-St.420.

Переглядів статті: 389
Завантажень PDF: 254
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Кобзар, Н. І., Лаухіна, Л. М., & Скачедуб, С. А. (2019). АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА. Економічний простір, (141), 89-99. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/9
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають