ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Й ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • К. В. Ілляшенко Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0002-2027-7731
Ключові слова: економічний аналіз, інформація, бухгалтерський облік, забезпечення, підприємство

Анотація

Статтю присвячено визначенню взаємозв’язку економічного аналізу й обліково-інформаційного забезпечення діяльності підприємства. Висвітлено етапи та головні функції економічного аналізу. Розкрито роль планування в економічному аналізі. Систематизовано поняття комплексного економічного аналізу та узагальнено модель його проведення на підприємстві. Розглянуто інформаційне забезпечення аналізу. Наголошено, що джерелом інформації для економічного аналізу залишаються дані бухгалтерського обліку, але суцільна інформатизація призвела до того, що з’явилися й інші джерела. Однак між обліком та аналізом залишається тісний зв'язок. Доведено важливість економічного аналізу для інформаційного забезпечення діяльності підприємств із метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень та ефективної роботи підприємства у цілому.

Посилання

Крапка Л.П. Інформаційна складова аналізу. Економіка підприємств. 2009. № 11. С. 29–35.

Побережець О.В. Оцінка методів планування результатів діяльності промислового підприємства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2016. Т. 15. Вип. 2(33). С. 73–87.

Олійник О.В. Економічний аналіз як професійна діяльність: підходи до реалізації. Міжнародний збірник наукових праць. 2011. Вип. 3(21). С. 274–283.

Іванченкова Л.В., Долинська О.О. Методологія моніторингу, аналізу и контролю фінансово-економічних результатів підприємств. Український журнал прикладної економіки. 2018. Т. 3. № 4. С. 106–117.

Харкава Т.В., Мельник Л.М. Роль комплексного економічного аналізу діяльності підприємства сфери готельно-ресторанного бізнесу. Актуальні завдання сучасних технологій : матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Тернопіль, 2018. С. 246–247.

Комплексний економічний аналіз. URL: http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/56-k/2638-kompleksnij-ekonomichnij-analiz.html (дата звернення: 17.05.2021).

Ілляшенко К.В. Інформаційний взаємозв’язок аналізу та бухгалтерської звітності. Вісник ХНТУСГ. Економічні науки. 2012. Вип. 127. С. 118–123.

Погорєлов С.М., Леденко О.В., Матяж О.А. Дослідження шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства. Вісник НТУ «ХПІ». 2015. № 26(1135). С. 76–82.

Велієва В.О. Комплексний економічний аналіз ефективності виробництва соняшника. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Вип. 30. С. 32–36.

Норд Г.Л., Фокін О.К. Взаємодія економічного аналізу та бухгалтерського обліку як основа зворотного зв’язку. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7242 (дата звернення: 17.05.2021).

Черненко К.В. Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту. Економіка. Управління. Інновації. 2015. № 3(15). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_3_20 (дата звернення: 17.05.2021).

Krapka L.P. (2009). Informatsiina skladova analizu [Information component of the analysis]. Ekonomika pidpryiemstv, no. 11, pp. 29-35.

Poberezhets O.V. (2016). Otsinka metodiv planuvannia rezultativ diialnosti promyslovoho pidpryiemstva [Evaluation of methods for planning the results of an industrial enterprise]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia, Vol. 15, no. 2 (33), pp. 73-87

Oliinyk O.V. (2011). Ekonomichnyi analiz yak profesiina diialnist: pidkhody do realizatsii [Economic analysis as a professional activity: approaches to implementation]. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats, no. 3(21), pp. 274-283.

Ivanchenkova L.V. Dolynska O.O. (2018). Metodolohiia monitorynhu, analizu y kontroliu finansovo-ekonomichnykh rezultativ pidpryiemstv [Methodology for monitoring, analyzing and controlling the financial and economic results of enterprises]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, Vol. 3, no. 4, pp. 106–117.

Kharkava T.V., Melnyk L.M. (2018) Rol kompleksnoho ekonomichnoho analizu diialnosti pidpryiemstva sfery hotelno-restorannoho biznesu [The role of complex economic analysis of the enterprise activity in the sphere of hotel and restaurant business]. Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii: Materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv, Ternopil, pp. 246-247.

Kompleksnyi ekonomichnyi analiz [Comprehensive Economic Analysis]. Available at: http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/56-k/2638-kompleksnij-ekonomichnij-analiz.html (accessed 17 May 2021)

Pohorielov S.M., Ledenko O.V., Matiazh O.A. (2015). Doslidzhennia shliakhiv pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Research of ways to improve the efficiency of the enterprise]. Visnyk NTU «KhPI», no. 26 (1135), pp. 76-82.

Veliieva V.O. (2020). Kompleksnyi ekonomichnyi analiz efektyvnosti vyrobnytstva soniashnyka [Comprehensive Economic Analysis of sunflower production efficiency]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, no.30, pp. 32-36.

Illiashenko K.V. (2012). Informatsiinyi vzaiemozviazok analizu ta bukhhalterskoi zvitnosti [Information relationship between analysis and accounting statements]. Visnyk KhNTUSH: ekonomichni nauky, no. 127, pp. 118-123.

Nord H.L., Fokin O.K. (2017). Vzaiemodiia ekonomichnoho analizu ta bukhhalterskoho obliku yak osnova zvorotnoho zviazku [Interaction of Economic Analysis and accounting as a basis for feedback]. Efektyvna ekonomika, no. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7242 (accessed 17 May 2021)

Chernenko K.V. (2015). Kontseptualni osnovy oblikovo-analitychnoho zabezpechennia systemy menedzhmentu. Ekonomika [Conceptual foundations of accounting and analytical support of the management system]. Economic. Upravlinnia. Innovatsii, no. 3(15). Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_3_20 (accessed 17 May 2021)

Переглядів статті: 260
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Ілляшенко, К. В. (2021). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Й ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (169), 96-99. https://doi.org/10.32782/2224-6282/169-18
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ