ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ

Ключові слова: організація обліку, облікова політика, digital-технології, податкові платежі, податкова звітність

Анотація

У статті здійснено дослідження впливу цифрових технологій на організацію обліку розрахунків за податковими платежами. Зазначено, що ця ділянка обліку є однією з найскладніших. Наведено основні програмні продукти які використовуються підприємствами при організації обліку розрахунків за податковими платежами, а саме: технології Artificial intelligence (штучний інтелект), Big Data (великих даних), Cloud technologies and computing (хмарних технологій і обчислень), Blockchain (блокчейн). Розглянуто переваги та недоліки їх застосування. Доведено, що використання цифрових технологій при організації обліку розрахунків за податковими платежами є запорукою покращання податкової дисципліни підприємства, що у сукупності із правильно розробленою і формалізованою обліковою політикою підприємства дозволяє запобігти витратам щодо сплати штрафів та інших видів фінансових санкцій, які накладаються фіскальними органами.

Посилання

Бурова Т.А. Організація обліку і аудиту основних податкових платежів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 18–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2014_13_6 (дата звернення: 21.04.2021).

Волошенюк І.Є. Організація бухгалтерського обліку податкових розрахунків і платежів : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09. Харків, 2017. 24 с.

Драчук В.Ю. Розрахункові операції за податковими платежами як об’єкт обліку та аудиту. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 3. С. 185–188. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_3_43 (дата звернення: 27.04.2021).

Кононенко Л.В. Організація обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами в умовах використання сучасного інформаційного забезпечення. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2020. Вип. 1–2. С. 202–210. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2020_1-2_19 (дата звернення: 29.04.2021).

Кушніренко О.А. Розрахунки за податками сільськогосподарських підприємств як об'єкт обліку і контролю. Облік і фінанси. 2017. № 2. С. 27–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2017 (дата звернення: 30.04.2021).

Магопець О.А. Визначення сутності поняття «оподаткування» в контексті його сприйняття як соціального процесу. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. Вип. 33. Кропивницький : ЦНТУ, 2018. С. 111–119.

Новак Н.П. Імплементація міжнародного досвіду обліку розрахунків за податками й платежами та застосування податкових важелів у вітчизняній практиці підтримки малого і середнього бізнесу. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2019. № 1. С. 89–93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2019_1_18 (дата звернення: 30.04.2021).

Облікова політика: навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Савченко, О.В. Пальчук, та ін.; за заг. ред. Г.М. Давидова. 2-ге вид., перероб. і доп. Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2017. 364 с. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7357 (дата звернення: 27.04.2021).

Оподаткування юридичних осіб та аудит у сфері оподаткування [Текст]: навч. посіб. [І. К. Дрозд та ін. ; за ред. Н. С. Шалімової]. Київ : СОВА, 2017. 523 с. : рис., табл. Бібліогр. С. 502–523. 300 прим. ISBN 978-966-97637-1-6

Податковий Кодекс України від 02.12.2010, № 2755-VI (зі змінами і доповненнями). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. (дата звернення: 29.04.2021).

Савченко В.М. Інформаційне забезпечення податкового менеджменту. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2018. Вип. 1. С. 214–220. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2018_1_25 (дата звернення: 27.04.2021).

Савченко В.М. Система бухгалтерського обліку як складова системи управління. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2010. Вип. 18 (2). С. 27–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2010_18%282%29__7 (дата звернення: 27.04.2021).

Burova T.A. (2014) Orhanizatsiia obliku i audytu osnovnykh podatkovykh platezhiv v Ukraini [Organization of accounting and audit of major tax payments in Ukraine]. Investiciyi: praktika ta dosvid [Investments: practice and experience], no. 13, pp. 18–21. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd (accessed: 21.04.2021).

Voloshenyuk I.Ye. (2017) Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku podatkovykh rozrakhunkiv i platezhiv [Organization of accounting of tax calculations and payments]. Abstract to PhD dissertation, Accounting, State University of Food and Trade of Kharkiv, Kharkiv. (in Ukrainian)

Drachuk V.Yu. (2016) Rozrakhunkovi operatsii za podatkovymy platezhamy yak obiekt obliku ta audytu [Settlement transactions for tax payments as an object of accounting and auditing]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika [Bulletin of Odessa National University. Series: Economics], vol. 13(3), pp. 185–188. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu (accessed: 27.04.2021).

Kononenko L.V. (2020) Orhanizatsiia obliku i audytu rozrakhunkiv za podatkamy ta platezhamy v umovakh vykorystannia suchasnoho informatsiinoho zabezpechennia [Organization of accounting and audit of calculations for taxes and payments in terms of using modern information support]. Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. Cherniv. torh.-ekon. in-t KNTEU [Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute. Economic sciences. Cherniv. trade and economy Inst. KNTEU]. Chernivtsi: Vyd-vo ChTEI KNTEU, vol. I-IІ (77–78), pp. 202–211. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2020_1-2_19 (accessed: 29.04.2021).

Kushnirenko O.A. (2017). Rozrakhunky za podatkamy silskohospodarskykh pidpryiemstv yak obiekt obliku i kontroliu [Calculations for taxes of agricultural enterprises as an object of accounting and control]. Oblik i finansi [Accounting and finance], vol. 2. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk (accessed: 30.04.2021).

Mahopets O.A. (2018) Vyznachennia sutnosti poniattia «opodatkuvannia» v konteksti yoho spryiniattia yak sotsialnoho protsesu [Defining the essence of the concept of "taxation" in the context of its perception as a social process]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu: Ekonomichni nauky [Scientific works of Kirovograd National Technical University: Economic Sciences]. Kropyvnytskyi: TsNTU, vol. 33, pp. 111–119.

Novak, N. P. (2019). Implementatsiia mizhnarodnoho dosvidu obliku rozrakhunkiv za podatkamy y platezhamy ta zastosuvannia podatkovykh vazheliv u vitchyznianii praktytsi pidtrymky maloho i serednoho biznesu [Implementation of international experience in accounting for taxes and payments and the use of tax levers in the domestic practice of supporting small and medium-sized businesses]. Visnik Berdyanskogo universitetu menedzhmentu i biznesu [Bulletin of Berdyansk University of Management and Business], no 1, pp. 89–93. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb (accessed: 30.04.2021).

Davydov H.M., Savchenko V.M., Palchuk O.V., ta in. (2017) Oblikova polityka [Accounting policy]. Kropyvnytskyi: PP «Ekskliuzyv-System». Аvailable at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/7357 (accessed: 27.04.2021).

Drozd I.K., Shalimova N.S., Magopec O.A., Nazarova, G. B. (2017) Opodatkuvannya yuridichnih osib ta audit u sferi opodatkuvannya [Taxation of legal entities and audit in the field of taxation]. Kyiv: SOVA, 523 s. (in Ukrainian)

Podatkovyj Kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine] 02.12.2010, № 2755-VI (with amendments and additions). zakon1.rada.gov.ua. Available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page35 (in Ukrainian)

Savchenko V.M. (2018) Informatsiine zabezpechennia podatkovoho menedzhmentu [Information support of tax management]. Tsentralnoukrainskyi naukovyi visnyk. Ekonomichni nauky [Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic sciences]. Vol. 1, pp. 214–220. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2018_1_25 (accessed: 27.04.2021).

Savchenko V.M. (2010) Systema bukhhalterskoho obliku yak skladova systemy upravlinnia [Accounting system as a component of the management system]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Scientific works of the Kirovograd National Technical University. Economic sciences]. Vol. 18(2). Pp. 27–33. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2010_18%282%29__7 (accessed: 27.04.2021).

Переглядів статті: 279
Завантажень PDF: 188
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Буткевич, О. В. (2021). ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ. Економічний простір, (169), 92-95. https://doi.org/10.32782/2224-6282/169-17
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають