МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ COVID-19

  • І. П. Тимченко Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1535-5309
  • А. В. Левіна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: система мотивації персоналу, мотиваційні чинники, метод аналізу ієрархій, мотиваційні стимули, оцінювання

Анотація

У статті проаналізовано методичні підходи до оцінювання системи мотивації персоналу на підприємстві. Запропоновано модифіковану методику оцінювання системи мотивації персоналу, що ґрунтується на використанні багатокритеріальних методів оцінювання складників даної системи. Результатом дослідження є ідентифікація рівня розвитку складників системи мотивації підприємства, що пропонується розглядати на прикладі підприємства сільськогосподарського машинобудування. Ідентифіковано основні напрями розвитку системи мотивації, а саме: «Делегування повноважень», «Загальнорічна грошова винагорода», «Програма просування по службі персоналу», «Стимулювання цілями» − точніше -23,4%, -12,4%, -22,4% та -38,5% відповідно. Практична цінність дослідження полягає в ідентифікації можливостей щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства сільськогосподарського машинобудування шляхом удосконалення системи мотивації персоналу. Використання багатокритеріальних методів оцінювання та сценарного підходу уможливлює пристосування до змін у турбулентному середовищі COVID-19.

Посилання

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 468 с.

Білорус Т.В. Формування кадрової стратегії підприємства на основі SPACE-аналізу. Технологічний центр. 2018. 16 с. URL: https://media.neliti.com/media/publications/312741-formation-of-hr-human-resources-business-9682d66a.pdf (дата звернення: 31.05.2021).

Тимченко І.П. Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора : автореф. дис. … канд. економ. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Київ, 2017. 251 с.

Гавкалова Н.Л. Теоретичний базис формування системи стратегічного управління персоналом. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2014. № 6. С. 125–129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_6_19 (дата звернення: 31.05.2021).

Богиня Д.П., Семикіна M.B. Трудовий менталітет у системі мотивації праці. Кіровоград : Поліграф-Терція, 2010. 226 с.

Рихлевич Л.І. Формування системи мотивації персоналу підприємства : диплом. роб. за освіт.-кваліф. рівнем «магістр» за спец. 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці». Тернопіль, 2017. 116 с.

Balabanova L.V., Sardak O.V. (2011) Upravlinnja personalom [Human recourses management]. Donetsk: Centr uchbovoji literatury. (in Ukrainian)

Bilorus T.V. (2018) Formuvannja kadrovoji strateghiji pidpryjemstva na osnovi SPACE-analizu [Formation of HR business strategy based on SPACE analysis]. Tekhnologhichnyj centr. (in Ukrainian). Available at: https://media.neliti.com/media/publications/312741-formation-of-hr-human-resources-business-9682d66a.pdf (accessed 31 May 2021).

Tymchenko I.P. (2017) Strateghichne upravlinnja orghanizacijnym rozvytkom vertykaljno-integhrovanykh kholdynghiv energhetychnogho sektora [Strategic management of organizational development of vertically integrated holdings of the energy sector]. Kyiv.

Havkalova N.L. (2014) Teoretychnyy bazys formuvannya systemy stratehichnoho upravlinnya personalom [Theoretical basis for the formation of a system of strategic HR management]. Naukovyy visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli [PUET: Economic Sciences] (electronic journal), vol. 6, pp. 125-129. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_6_19 (accessed 31 May 2021).

Bohynya D.P., Semykina M.B. (2010) Trudovyy mentalitet u systemi motyvatsiyi pratsi [Labor mentality in the system of labor motivation]. Kirovograd: Polihraf-Tertsiya. (in Ukrainian)

Rykhlevych L.I. (2017) Formuvannya systemy motyvatsiyi personalu pidpryyemstva [The formation of personnel motivation system at the enterprise], Ternopil'.

Переглядів статті: 578
Завантажень PDF: 509
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Тимченко, І. П., & Левіна, А. В. (2021). МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ COVID-19. Економічний простір, (169), 84-91. https://doi.org/10.32782/2224-6282/169-16
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА