ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ

  • В. М. Петюх Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  • І. О. Волобоєва Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Ключові слова: методика оцінки персоналу, ефективність управлінських рішень, Модель оцінки капітальних активів, коефіцієнт альфа-Йенсена, стратегічний менеджмент, банківська система України

Анотація

Дана стаття присвячена проблемам оцінювання ефективності управлінських рішень працівників найвищого (стратегічного) рівня, на прикладі персоналу банку. В практиці господарської діяльності, зазвичай використовується порівняння результатів (перш за все фінансових) діяльності всієї організації. Однак, на кінцеві результати майже завжди впливає велика кількість зовнішніх чинників, що не мають прямого відношення до компетентності керівників стратегічного рівня. Дана обставина обумовлює актуальність і наукову проблематику дослідження. Запропоновано методологічний інструментарій (Модифікований коефіцієнт альфа-Йенсена) для оцінювання роботи персоналу стратегічного рівня управління комерційних організацій які не належать до корпоративної (акціонерної) форми власності. Емпіричною базою для апробації стала фінансова статистика діяльності банківського сектору України та ПАТ «МЕГАБАНК» за 2013-2017 роки. З метою вирішення наукового завдання для систематизації даних фінансового результату діяльності банківських установ було використано економіко-статистичний метод та метод систематизації емпіричних даних, для розробки методики оцінювання ефективності управлінських рішень було використано економіко-математичні методи. Було отримано очікувані квартальні показники доходності власного капіталу та активів ПАТ «МЕГАБАНК», які є цільовими для менеджменту найвищого рівня. Порівнюючи очікувані показники з фактичними за результатами діяльності у поточному кварталі, отримуємо коефіцієнт альфа-Йенсена, який свідчить про ефективність прийнятих стратегічних рішень. Якщо коефіцієнт альфа-Йенсена буде від’ємним, найвищій менеджмент банку, за даної ринкової кон’юнктури, не досяг своїх цілей. І навпаки, позитивне значення коефіцієнту свідчить про ефективність існуючої стратегії та прийнятих управлінських рішень. Очікувану доходність пропонується розраховувати за показниками ROA та ROE. Складовими для розрахунку очікуваної рентабельності є: середньозважена рентабельність всієї банківської системи; модифікований коефіцієнт системного ризику (бета банку) – регресія між рентабельністю досліджуваного банку та середньозваженою рентабельністю всієї банківської системи; безризикова ставка доходності. Алгоритм розрахунку методики дворівневого оцінювання ефективності управлінських рішень стратегічного рівня менеджменту банку має наступну послідовність: 1) розрахунок рентабельності для банківської системи та для досліджуваного банку; 2) визначення модифікованого β-коефіцієнту досліджуваного банку на основі кореляційно-регресійного аналізу; 3) обґрунтування і розрахунок безризикової доходності; 4) розрахунок очікуваної дохідності досліджуваного банку та визначення ефективності прийнятих управлінських рішень. Вважаємо що кількісні багатовимірні моделі є більш об’єктивними для оцінки компетентністьних складових людських ресурсів, оскільки вони є більш формалізованими та зручними для порівняння та аналізу динаміки показників.

Посилання

Arlen R. Gullickson. The Personnel Evaluation Standards: How to Assess Systems for Evaluating Educators. 2nd Edition. N.Y. Corvin Press 2009.

Adnan Shaout, Mohamed K. Yousif. Performance Evaluation – Methods and Techniques. International Journal of Computer and Information Technology. Volume 03 – Issue 05, September 2014. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://ijcit.com/archives/volume3/issue5/Paper030516.pdf

Campion, M.A., Fink, A.A., Ruggeberg, B.J., Carr, L., Phillips, G.M., & Odman, R.B. (2011). Doing competencies well: Best practices in competency modeling. Personnel Psychology, 64, 225-262.

Петюх В.М., Базилюк Б.Г., Герасименко О.О. Управління персоналом. Навчально- методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2007. – 320 с.

Nouiri, Issam. Objective optimization tool for integrated groundwater management. Water Resource Management. November 2015. Vol. 29, Issue 14.

French, Craig W. “The Treynor Capital Asset Pricing Model”. Journal of Investment Management. 2003, 1 (2): 60–72.

Capital asset pricing model. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_asset_pricing_model

John Lintner. The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, John Lintner. Review of Economics and Statistics. 1965, 47:1, pp. 13–37.

Jan Mossin. “Equilibrium in a Capital Asset Market”, Econometrica, 34, 1966, pp. 768–783.

Jensen, M.C., “The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964,” Journal of Finance 23, 1968, pp. 389-416. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=244153

Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=74208

Country Default Spreads and Risk Premiums. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html

Минфин. [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ markets/eurobonds/

Arlen R. Gullickson (2009). The Personnel Evaluation Standards: How to Assess Systems for Evaluating Educators. 2nd Edition. N.Y. Corvin Press.

Adnan Shaout, Mohamed K. Yousif. Performance Evaluation – Methods and Techniques. International Journal of Computer and Information Technology. Volume 03 – Issue 05, September 2014. Available at: https://ijcit.com/archives/volume3/issue5/Paper030516.pdf (Accessed: 1 April, 2019).

Campion, M.A., Fink, A.A., Ruggeberg, B.J., Carr, L., Phillips, G.M., & Odman, R.B. (2011). Doing competencies well: Best practices in competency modeling. Personnel Psychology, 64, 225-262.

Petyukh V.M., Bazylyuk B.H., Herasymenko O.O. (2007). Upravlinnya personalom. Navchano-metodychnyy posibnyk dlya samostiynoho vyvchennya dystsypliny. KNEU, 320 pp.

Nouiri, Issam. Objective optimization tool for integrated groundwater management. Water Resource Management. November 2015. Vol. 29, Issue 14.

French, Craig W. (2003). “The Treynor Capital Asset Pricing Model”. Journal of Investment Management. 1(2): 60–72.

Sharpe, William F. (1964). “Capital Asset Prices – A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk”. Journal of Finance. XIX (3): 425–442.

John Lintner (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, John Lintner. Review of Economics and Statistics. 47:1, pp. 13–37.

Jan Mossin (1966). “Equilibrium in a Capital Asset Market”, Econometrica, 34, 1966, pp. 768–783.

Jensen, M.C. “The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964”, Journal of Finance” 23, 1968, pp. 389-416. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=244153 (Accessed: 1 April, 2019).

The official site of National Bank of Ukraine (2019). Available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=74208 (Accessed: 1 April, 2019).

“Country Default Spreads and Risk Premiums” (2019). Available at: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html (Accessed: 1 April, 2019).

The official site of Ministry of Finance of Ukraine (2019). Available at: https://index.minfin.com.ua/markets/eurobonds/ (Accessed: 1 April, 2019).

Переглядів статті: 62
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2019-04-23
Як цитувати
Петюх, В. М., & Волобоєва, І. О. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ. Економічний простір, (144), 97-115. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/89
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ