ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Ключові слова: інформаційне забезпечення, цифрові технології, інформаційно-комп’ютерні технології, державне управління, галузь охорони здоров’я, система eHealth

Анотація

У сучасних умовах ефективність управління об'єктами господарювання багато в чому залежить від якості інформаційного забезпечення органів управління цими об'єктами. Наявність достовірної, своєчасно одержуваної і оптимальної за обсягом інформації про стан об'єктів та тенденції їх розвитку має сприяти виробленню і прийняттю найбільш оптимальних та ефективних рішень з управління охороною здоров'я як галуззю, так і конкретними установами охорони здоров'я. У статті визначено важливість та значення застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в державному управлінні системою охорони здоров’я. Розглянуто місце державного управління в процесах застосування інформаційно-комп’ютерних технологій. Охарактеризовано рівні впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в державному управлінні системою охорони здоров’я. Визначено особливості використання системи eHealth з метою цифровізації державного управління та реалізації медичних послуг в Україні. Доведено, що впровадження eHealth в систему охорони здоров’я вимагає досить ретельного спостереження та налагодження комунікаційного процесу між працівниками медичної галузі, пацієнтами, кінцевими споживачами медичних послуг. Проаналізовано процес впровадження eHealth у сучасну систему охорони здоров’я в Україні. Описано основні переваги та проблеми впровадження та розвиток єдиної електронної системи охорони здоров’я eHealth. Досліджено напрями удосконалення процесу впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в інформаційно-комунікаційну систему державного управління в сфері охорони здоров’я різних рівнів.

Посилання

Копняк К.В. Оцінювання ефективності впровадження медичних інформаційних систем. Економіка і організація управління. 2017. №2(26). С.109-113.

Кириченко Г.В. Iнформаційно-комунікаційні механізми як інновації в системі формування позитивного іміджу органів державної влади. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. – Том 30 (69) –№ 6 – 2019. – C. 46-54.

Иванищева И.В. Информационные технологии в здравоохранении. Сборник научных тезисов и статей «Здоровье и образование в XXI Веке» – №4, – 2010. – (Т.12). – С. 495.

Лапкова А.К. Информационные технологии и их применение в современной системе здравооранения. Современные инновации – No 4(26) – 2018. – С.35-37.

Гаспарян С.А. Моделирование системы здравоохранения как основы построения автоматизированной системы управления. Критерии эффективности организационных структур в здравоохранении. Труды 2-го ММИ, Вып.4, 2003. – С.30-40.

Юсупова Б.М. Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения. Региональные проблемы преобразования экономики. – 2011. – Электронный ресурс. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-v-sfere-zdravoohraneniya

Деpжавна політика у сфеpі охоpони здоpов’я : кол. моногpафія : у 2 ч. / за заг.pед. пpоф. М.М. Білинської, Я.Ф. Pадиша. – К. : НАДУ, 2013. – Ч. 1. – 396 с.

Andrusiv, U., Kinash, I., Cherchata, A., Polyanska, A., Dzoba, O., Tarasova, T & Lysak, H. (2020). Experience and prospects of innovation development venture capital financing. Management Science Letters , 10(4), 781-788. doi: https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.10.019

Черчата, A. O., Тарасова, T. O., Штогрин, М.В. (2020). Інформаційно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком інституціональних одиниць Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості», 2(22), 99–108. DOI: https://doi.org/10.31471/2409-0948-2020-2(22)-99-108.

Андрусів У. Я. Юрченко Н. Б. Зарубіжний досвід фінансування систем охорони здоров’я. Економічний простір. 2019. № 150. С. 34–45.

Андрусів У. Я. Соціальна інфраструктура України: сучасні тенденції та перспективи розвитку. Інфраструктура ринку. 2020. Випуск 40. С. 25–29.

Kopniak K.V. (2017). Otsiniuvannia efektyvnosti vprovadzhennia medychnykh informatsiinykh system [Evaluating the effectiveness of the implementation of medical information systems] // Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, no. 2(26), pp.109-113.

Kyrychenko H.V. (2019). Informatsiino-komunikatsiini mekhanizmy yak innovatsii v systemi formuvannia pozytyvnoho imidzhu orhaniv derzhavnoi vlady [nformation and communication mechanisms as innovations in the system of forming a positive image of public authorities] // Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Derzhavne upravlinnia, Tom 30 (69), no. 6. pp. 46-54.

Ivanisheva I.V. (2010). Informacionnye tehnologii v zdravoohranenii [Information technologies in health care] // Sbornik nauchnyh tezisov i statej «Zdorove i obrazovanie v XXI Veke», no.4 (T.12), pp. 495.

Lapkova A.K. (2018). Informacionnye tehnologii i ih primenenie v sovremennoj sisteme zdravooraneniya [Information technologies and their application in the modern health care system] // Sovremennye innovacii, no 4(26), pp. 35-37.

Gasparyan S.A. (2003). Modelirovanie sistemy zdravoohraneniya kak osnovy postroeniya avtomatizirovannoj sistemy upravleniya [Modeling the health care system as the basis for building an automated control system] // Kriterii effektivnosti organizacionnyh struktur v zdravoohranenii. Trudy 2-go MMI, Vyp.4, pp. 30-40.

Yusupova B.M. (2011). Primenenie informacionno-kommunikacionnyh tehnologij v sfere zdravoohraneniya [Application of information and communication technologies in health care] // Regionalnye problemy preobrazovaniya ekonomiki, Elektronnyj resurs. – Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-informatsionno-kommunikatsionnyh-tehnologiy-v-sfere-zdravoohraneniya/

Depzhavna polityka u sfepi okhopony zdopovia [Defective policy in the sphere of health protection]: kol. monohpafiia : u 2 ch. / za zah.ped. ppof. M. M. Bilynskoi, Ya. F. Padysha. – K. : NADU, 2013. – Ch. 1. – 396 s.

Andrusiv, U., Kinash, I., Cherchata, A., Polyanska, A., Dzoba, O., Tarasova, T & Lysak, H. (2020). Experience and prospects of innovation development venture capital financing. Management Science Letters , 10(4), 781-788. doi: https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.10.019

Cherchata A.O., Tarasova T.O., Shtohryn M.V. (2020). Informacijno-anality`chne zabezpechennya upravlinnya staly`m rozvy`tkom insty`tucional`ny`x ody`ny`cz` [Information and analytical support of sustainable development management of institutional units]. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu (seriia «Ekonomika ta upravlinnia v naftovii i hazovii promyslovosti»), vol. 2(22). P. 99-108. DOI:https://doi.org/10.31471/2409-0948-2020-2(22)-99-108.

Andrusiv U. Ya. Yurchenko N. B. Zarubizhnyi dosvid finansuvannia system okhorony zdorovia. Ekonomichnyi prostir. 2019. № 150. S. 34-45 [in Ukrainian]

Andrusiv U. Ya. Sotsialna infrastruktura Ukrainy: suchasni tendentsii ta perspektyvy rozvytku. Infrastruktura rynku. 2020. Vypusk 40, s. 25-29 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 345
Завантажень PDF: 172
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Криничко, Л. Р., & Мотайло, О. В. (2021). ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Економічний простір, (169), 78-83. https://doi.org/10.32782/2224-6282/169-15
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають